Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Národní hospodářství, měření výkonnosti

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (29,58 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

NÁRODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Národní hospodářství NH ČR je celek, který se skládá z určitých částí (odvětví, sektorů) a celé NH je součástí vyššího celku Odvětví NH Toto členění se nazývá Odvětvová klasifikace ekonomických činností (OKEČ)Příklady jednotlivých odvětví:Zemědělství patří sem podnikatelské subjekty prvovýroby, jejichž činností je např. rostlinná výroba, živočišná výroba a služby pro zemědělstvíLesnictví patří sem všechny organizační jednotky, jejichž činnosti tvoří především zakládání lesa, obnova a ochrana lesa, těžba dřeva, chov a ochrana zvěřeZdravotnictví lze členit na státní a nestátní, zřizovatelem státních je ministerstvo zdravotnictví, krajské, městské nebo obecní úřady nestátní mohou provozovat FO a PO, které mají oprávněníDoprava patří sem ekonomické subjekty, které obstarávají přemísťování nákladů a osob v těchto oborech: železniční doprava, silniční, potrubní, vodní a leteckáa mnoho dalších… Členění podle produkčních sektorů Vychází ze struktury odvětvíJde o členění odvětví na sektorPRIMÁRNÍ, SEKUNDÁRNÍ, TERCIÁLNÍNěkteří autoři vyčleňují z terciárního sektoru vědu a výzkum a považují je za samostatnýKVARTÉRNÍ Primární sektor patří sem: zemědělství a myslivost, lesnictví, chov ryb, těžba nerostných surovins růstem ekonomické úrovně klesá podíl primárního sektoru na celkové produkci i na celkovém počtu pracovníků Sekundární sektor patří sem: zpracovatelský průmysl, výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody, stavebnictvís růstem ekonomické úrovně se podíl sekundárního sektoru na celkové produkci i na celkovém počtu pracovníků zvyšuje Terciární sektor patří sem: obchod, pohostinství a ubytování, doprava, telekomunikace, zdravotnictví a soc. péče…s růstem ekonomické úrovně neustále roste podíl tohoto sektoru Kvartérní sektor patří sem: věda a výzkumčím je vyspělejší stát, tím větší rozsah vědeckých a výzkumných činností si může dovolit Hodnocení národního hospodářství při hodnocení národního hospodářství sledujemetzv. magický čtyřúhelník stabilita cen ukazatel: míra inflace velikost a tempo růstu celkového produktu ukazatel: hrubý domácí produkt (HDP) velikost a struktura nezaměstnanosti ukazatel: míra nezaměstnanosti vyrovnanost vývozů a dovozů ukazatel: bilance zahraničního obchodu Měření výkonnosti NH Pod pojmemvýkonnost národního hospodářství máme na mysli množství statků a služeb, které za určité období (zpravidla 1 rok) ekonomika souhrnně vyprodukovalaPro měření má největší význam ukazatel HRUBÝ DOMÁCÍ PRODUKT (HDP)Ukazatel HDP se používá převážně v západní EvropěV severní Americe je preferován ukazatel HRUBÝ NÁRODNÍ PRODUKT (HNP) Hrubý domácí produkt (HDP) Souhrn statků a služeb vyjádřených v penězích vytvořenýza určité období(např. za rok)výrobními faktory (práce, přírodní zdroje, kapitál)na území státu, bez ohledu na to, zda jsou vlastněny občany státu nebo cizinciJedná se o velmi důležitý ukazatel, protože měří agregátní (celkovou) makroekonomickou výkonnostJednoduše: HDP udává, kolik statků a služeb ekonomika státu vyprodukovala za 1 rok (vyjádřeno v penězích) HDP = spotřeb domácnosti + investice soukromých domácích firem + vládní nákupy + čistý vývoz Metody zjišťování - Český statistický úřad počítá HDP třemi rovnocennými metodami – produkční, výdajová, důchodová metoda PRODUKČNÍ METODA -zbožovávychází z výroby a sčítá všechny vyrobené finální statky a služby, které firmy za dané období prodaly domácnostem, vládě či jiným firmám; a investice firmám s čistým výnosemsoučet hrubých přidaných hodnot jednotlivých odvětví NH zvýšených o daně a snížený o dotaceDo HDP (u zbožové metody) se započítává: Spotřeba domácností tvoří 2/3 HDP = výdaje za zboží, které dají občané/rok = množství statků a služeb nakoupených domácnostmi Vládní nákupy = výdaje hrazené státem -> na školství, obranu, zdravotnictví Čistý vývoz = vývoz – dovoz Bývalo záporné (tzn. že byl větší dovoz než vývoz) Investice soukromých domácích firem=výdaje za stroje, budovy, technologie VÝDAJOVÁ METODA zjišťuje se sečtením produkce státu tj.: spotřeba domácností potraviny, obuv, předměty dlouhodobé spotřeby atd. soukromé hrubé domácí investice nákupy prováděné firmami, tedy nahrazování opotřebených strojů, budov, pořizování nového zařízení, nákupy surovin a materiálu spotřeba vlády a neziskových organizací spotřeba ve školství, zdravotnictví, státních úřadech, obraně, ochraně životního prostředí apod. čistý vývoz tj. rozdíl mezi vývozem a dovozem DŮCHODOVÁ METODAvychází z principu rozdělování a přerozdělování, sčítáme příjmy subjektů (peníze obdržené za vyrobené statky a služby) - Do HDP (u důchodové metody) se započítává: MzdyZiskyÚrokyRentaNepřímé daněOpotřebení investic – odpisyProtože mzdy, renty, zisky, úroky tvoří v součtu celý národní důchod - výši HDP našeho státu srovnáváme: s výší HDP ostatních státůs výší HDP uplynulého roku či čtvrtletí (za příznivý vývoj HDP se považuje růst o 2 – 3% ročně) Skutečný a potencionální HDP Skutečně dosažený HDPNominální HDP -v běžných cenách - při výpočtu používáme aktuální ceny zboží a služeb v roce Reálný HDP -ve stálých cenách - používáme ceny zvoleného roku, na které ceny jiných přepočteme - přepočet na stálé ceny používáme, abychomeliminovali inflační znehodnocení a mohli dané roky srovnávat Potencionální HDPtj. teoretický celkový produkt hospodářství, kterého by se dosáhlo při úplném využití svých výrobních faktorůhospodářství dosahuje potencionálního HDP, pokud se pohybuje nahranici svých produkčních možnostískutečný HDP můžebýt nižší než potencionální HDP (ekonomika nevyužívá plně své zdroje, např. v období hospodářských krizí, kdy je vysoká nezaměstnanost)nebo může být skutečný HDPtotožný s potencionálním HDP (optimální rovnováha)nebo může býtvyšší než potencionální produkt (ekonomika si dodatečné zdroje půjčuje ze zahraničí, obvyklé v období konjunkturního vrcholu a tzv. přehřátí ekonomiky) Využití ukazatele HDP slouží k měření výkonnosti ekonomikyje toukazatel toku, vyjádřený v penězíchukazatel HDP se používá především v Evropě, v USA preferují HNP oba ukaz

Témata, do kterých materiál patří