Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
8. Management podniku

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (55,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

8. MANAGEMENT - kontrola (funkce a druhy) CHARAKTERISTIKA MANAGEMENTU, VÝZNAM = souhrn řídících činností podniku = skupina lidí, která se zabývá řízením podniku = věda, která vychází z jiných vědních oborů (např. psychologie) význam – slouží k dosažení podnikatelských cílů (ta řídící činnost hlavně) VZNIK A CHARAKTERISTICKÉ RYSY PRÁCE MANAŽERA manažer - řídící pracovník, který koordinuje podnikové zdroje tak, aby dosáhl zisku vznik profese manažera má 3 fáze: funkce splývají: vlastník podniku, manager a zaměstnanec je jedna osoba (malé firmy) vlastník a manager je jedna osoba, která má pod sebou zaměstnance (větší firmy) vlastník firmy si najme managera,který dohlíží na činnost jeho pracovníků (největší firmy) rysy práce manažera:- manažer je odpovědný za výsledky nejen své práce, ale i za výsledky práce podřízených- konfliktnost cílů – reaguje na požadavky, které jsou v protikladu (vyšší mzdy X vyšší zisk) FUNKCE A ÚROVEŇ MANAŽERA (STATICKÝ A DYNAMICKÝ POHLED) funkce manažera: provádí řídící činnost přebírá zodpovědnost za činnost svých podřízených zabývá se tvůrčí činností, stanovování dlouhodobých cílů plánuje, organizuje, vede, motivuje, kontroluje stará se o odbornost svých zaměstnanců a mezilidské vztahy na pracovišti úrovně manažera: top management – převládá koncepční činnost – dlouhodobé plánování - ostatní úrovně řízení jsou podřízené - zejména ministři, generální ředitelé, prezidenti společností,…. střední management – střednědobé plánování a organizování - početnější skupina než ta první - ředitelé škol, obchodních domů, vedoucí kontroly,…. liniový management – především operativní činnosti - musí znát problémy na pracovištích a schopnosti řešit je - mistři v dílnách, vedoucí závodních jídelen,… pohled dynamický: a) autokratický styl řízení – vedoucí sám rozhoduje a přikazuje svým podřízeným bez ohledu na jejich námitky - detailně kontroluje splnění všech úkolů b) demokratický styl řízení – vedoucí pracovník bere ohled na názory svých podřízených, diskutuje s nimi o problémech, ale konečné rozhodnutí dělá sám, také kontroluje plnění úkolů c) liberální styl řízení – nepoužívá přímé řídící příkazy, vedoucí nekontroluje, je spíše poradcem, své podřízené nechává rozhodovat samostatně - používá se tam, kde pracovníci splňují určité kvalifikační předpoklady, pracují samostatně a nepotřebují vedení, např. výzkumné ústavy,… ZÁKLADNÍ FUNKCE MANAGEMENTU 1.) PLÁNOVÁNÍ = stanovení budoucích cílů,které chce firma dosáhnout při zvolení vhodných prostředků a cest Druhy plánů: a) z časového hlediska dlouhodobé – v rozmezí 5 –10 let střednědobé – v rozmezí 1-5 let krátkodobé – do 1 roku b) z hlediska obsahu plánu a času strategické – dlouhodobé, vypracovává je top management –především finanční plány, základní cíle podniku, …. taktické – konkretizují strategické plány– cíle pro dané období, upřesňují prostředky, jak cílů dosáhnout –např. hmotný plán výroby, prodeje,… operativní – zabezpečují věcnou náplň –např. plán odbytu, personální plán,…. c) podle zaměření investiční, personální, zásobování, finanční, výroby, prodeje, marketingový, … - ukazatelnaturální- ukazatelhodnotový - v korunách - hlavně tržby 2.)= uspořádání výrobních činitelů tak, aby výroba probíhala co nejefektivněji – je třeba určit organizační strukturu Organizační struktura: - jde o hierarchické uspořádání podnikových činností - liší se podle typu podniku a rozsahu vykonávané činnosti - základem organizační struktury je vyjádření vztahů nadřízenosti a podřízenosti 1) Liniová struktura - charakteristika - princip jediného vedoucího - výhody - efektivní kontrola, rozdělení práce - nevýhody - špatná koordinace (= spolupráce) a komunikace (mezi výrobou a zásobováním) - např. u pásové výroby, automobilek – kde se nepředpokládá žádná iniciativa „zespoda“ 2) Liniově štábní struktura -štáb není závislý na ostatních, jde například o účtárny, oddělení práce a mezd, právní oddělení (štáb slouží také jako rezerva pro další manažery – zaučí se zde, získají přehled) - nepřekonává nevýhody liniové struktury, jen usnadňuje TOP manažerům jejich rozhodování - využívá se např. u pásové výroby 3) Funkcionální struktura - charakteristika - podřízení mají více nadřízených - výhody - - funkční specializace jednotlivých útvarů, efektivnost práce - nevýhody - křížení pokynů dvou nadřízených, horší kontrola - např. ve stavebnictví – šéf pro stavění, šéf pro základy; výzkumné ústavy, reklamní agentury 4) Divizionální struktura - charakteristika -divize jsou samostatné jednotky (něco jako podniky), které jednají s vedením podniku (v tom co a kolik vyrobit), ale poté jednají samostatně (jakým způsobem) - zisky si divize nenechávají, ale odvádí je do společného rozpočtu (o nich rozhod. spol. ved.) - divize mají vlastní výrobu, marketing, zásobování, … (např. Setuze, ČEZ) - výhoda: ucelené komplexní řízení divize (tramvaje, kompresory,…) - nevýhoda: nekoordinovaná obchodní politika firmy jako celku dává přednost výrobkové specializaci 5) Maticová struktura - charakteristika -vedení podniku řídí celou výrobu (např. aut, motocyklů a autobusů) i jejich zásobování, tím dochází k propojování a vznikajímatice - všechny předměty výroby mají společné zásobování, výrobu, marketing, … -nevýhody -bývají rozepře ve střetech (v maticích) -je to vlastněopak divizionální (výroba není rozdělena do jednotlivých podniků) - využívají např. automobilky, továrny 6) Virtuální struktura - charakteristika -je to nejvíce se rozvíjející typ organizační struktury -podnik provádí jen hlavní činnost a ostatní si kupuje (např. personální činnost nechává na personální agentuře, reklamu na reklamní agentuře, …) - podnikem prochází info. systém a účet. / sklon k DECENTRALIZACI (ústup od central.) 3.) ŘÍZENÍ zahrnuje: styly řízení - autokratický, demokratický, liberální (viz výše) motivaci – ovlivňování pracovníka prostřednictvím jeho zájmů, potřeb - stimuly motivace: a) pozitivní - finanční (peníze), morální (pochvala), materiálová b) negativní – faktor strachu (obava, že přijde o místo)

Témata, do kterých materiál patří