Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Obchodní korporace

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (70 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

4. OBCHODNÍ KORPORACE Charakteristika právnické osoby Právnická osobaMá způsobilost mít práva a povinnosti, stejně jako způsobilost k právním úkonům, už od okamžiku svého vzniku, a to v plném rozsahu, ledaže je omezena zákonem. Za právnickou osobu ovšem jejím jménem jednají osoby fyzické, tzv. statutární orgány nebo pověření zaměstnanci či členové. Založení a vznik právnické osoby K jejímu založení je obvykle potřeba písemná smlouva nebo zakladatelská listina a vzniká zásadně dnem zápisu do obchodního nebo jiného rejstříku. Při založení je třeba určit její název, který pak používá zákonné ochrany, a sídlo. Zrušení a zánik právnické osoby Obchodní korporace zaniká ke dni výmazu z obchodního rejstříku, každému takovému zániku ale předchází proces zrušení, skládající se z několika dílčích fází v závislosti na tom, zda se obchodní korporace zrušuje s likvidací, nebo bez likvidace. Zrušení obchodní korporacebez likvidace rozumíme její plynulý přechod na jejího právního nástupce (fúze, rozdělení, změna právní formy, převod jmění na společníka). Zrušení obchodní korporaces likvidací rozumíme takové aktivity obchodní korporace, které následují po rozhodnutí o ukončení její podnikatelské činnosti. Do 30 dnů po skončení likvidace podá likvidátor návrh na výmaz obchodní korporace z obchodního rejstříku. Kapitálové obchodní společnosti Kapitálová obchodní společnost je taková společnost, v rámci které se vyžaduje kapitálová účast společníka na společnosti, realizovaná ve formě vkladu v určité výši. Souhrn vkladů všech společníků tvoří základní kapitál (povinně vytvářený), přičemž Zákon o obchodních korporacích stanoví pro kapitálové společnosti minimální výši základního kapitálu. Mezi kapitálové obchodní společnosti patří: akciová společnost společnost s ručením omezeným Akciová společnost Musí složit ZK, PO je zapsána v OR, obchodní jméno musí obsahovat označení “akciová společnost” nebo zkratku “akc. spol.” nebo zkratku “a.s.”., ZK je rozdělen na stanovený počet akcií, akcie mají jmenovitou hodnotu, společnost odpovídá za porušení svých závazků celým svým majetkem, akcionáři neručí za závazky společnosti. Založení společnosti Akciová společnost může být založena jedním zakladatelem, je-li zakladatel právnickou osobou, jinak dvěma nebo více zakladateli. Zakládají-li společnost dva nebo více zakladatelů, uzavřou společenskou smlouvu. Jediný zakladatel zakládá společnost zakladatelskou listinou. Základní kapitál společnosti činí 2 000 000 Kč. Orgány společnosti Akciová společnost má 3 orgány: Valná hromada- je nejvyšší orgán a.s., představuje shromáždění všech akcionářů, schvaluje stanovy a.s. a její změny, volí orgány společnosti, volí a odvolává členy představenstva, dozorčí rady, schvaluje účetní závěrku, zvýšení či snížení ZK, rozdělení zisku, rozdělení nebo zrušení a.s., schází se 1x ročně nebo podle potřeby, každý z akcionářů má počet hlasů podle počtu vlastněných akcií. Představenstvo- je statutárním orgánem, řídí společnost a jedná jejím jménem, ze svého středu si volí předsedu představenstva, předseda se stává statutárním orgánem, zabezpečuje obchodní vedení, má nejméně tři členy a rozhoduje většinou hlasů, volí se na 5 let. Dozorčí rada- plní funkci kontrolní, kontroluje hospodaření společnosti, má povoleno kontrolovat účetnictví i všechny další doklady společnosti, členové jsou voleni valnou hromadou, dozorčí rada musí mít minimálně 3 členy, a její počet musí být dělitelný třemi, dozorčí rada je volena na nejvýše 5 let. Akcie Akcie je cenným papírem (majetkový CP), s nímž jsou spojena práva akcionáře jako společníka podílet se na jejím řízení, jejím zisku a na likvidačním zůstatku při zániku společnosti. Osoba, která se podílí na základním kapitálu společnosti, je oprávněna vykonávat práva akcionáře jako společníka. Výnosem z tržby (vlastnictví) akcií je dividenda (podíl na zisku). Akcie mohou být vydány v listinné podobě nebo v zaknihované podobě. Akcie musí obsahovat: e) datum emise. Formy akcií akcie na jméno („na řad“) - akciová společnost je povinna vést seznam akcionářů akcie na majitele („na doručitele“) - akciová společnost nevede žádný seznam akcionářů (jsou převoditelné) práva spojená s akcií může vykonávat předkladatel akcie Druhy ak

Témata, do kterých materiál patří