Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


14. MO zákonná pojištění

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (29,07 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

14. MO - Zákonná pojištění v ČR Zdravotní pojištění Zákon: O veřejném zdravotním pojištění a o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění systém je postaven naprincipu solidarity = jednotlivý poplatníci přispívají rozdílnými částkami na zdravotní pojištění, ale všichni mají stejné právo na poskytnutí potřebné zdravotní péčesprávou se zabývají zdravotní pojišťovnyhlavním úkolem pojišťoven je výběr pojistného a platba zdravotním zařízením za poskytnutou péči pojištěncům systém veřejného zdravotního pojištění v České republice funguje v souladu s právními předpisy v EUobčanovi je poskytnuta bezodkladná péče na území cizího státuúhradu za péči poskytnutou v cizině provádí pojišťovna občana v jeho zemi (tato péče je v rozsahu péče hrazené zdravotní pojišťovnou na území daného státu)před odjezdem do ciziny je v zájmu každého pacienta sjednat sikomerční pojištění = připojištění léčebných výloh pojištěnec osoba, která má trvalý pobyt na území ČR, ale i cizinec s trvalým pobytem v ČRosoba, která nemá pobyt na území ČR, ale zde pracují (zaměstnavatel má sídlo v ČR) zdravotní péče hrazená ze zdravotního pojištění zdravotní pojišťovna je povinna zajistit zdravotní péči svým pojištěncůmtuto povinnost plní prostřednictvím zdravotních zařízení, se kterými uzavřela smlouvubezodkladnou péči jsou povinna poskytnout všechna zdravotní zařízení bez ohledu nato, mají – li uzavřenou smlouvu se zdravotní pojišťovnou pacienta hrazená péče ze zdravotního pojištění ambulantní péčepohotovostní a záchranná službaléčebný pobyt v nemocnicipreventivní péčilékystomatologická péče poplatníci a plátci (účastníci zdravotního pojištění) poplatník= osoba, které dávka snižuje příjemplátce= osoba, která dávku odvádí do příslušného fondu zaměstnavatelé (plátci i poplatníci) platí pojistné za své zaměstnance a odvádí ho příslušné zdravotní pojišťovněodvádí pojistné, které hradí zaměstnanci ze své hrubé mzdy zaměstnanci (poplatníci) osoby v pracovním poměru, pracující na základě dohody o pracovní činnosti pracovní smlouvy např. členové družstev, společníci, jednatele s. r. o., komandisté, soudci, poslanci OSVČ = osoby samostatně výdělečně činné (plátci i poplatníci) např. živnostníci, zemědělci, umělecká a tvůrčí činnost, komplementáři apod. osoby bez zdanitelných příjmů (plátci i poplatníci ze zákona) může za ně pojištění platit stát např. ženy v domácnosti, studenti starší 26 let stát pojišťovna hradí pojištění za něnapř. studenti, kteří se připravují na své budoucí povolání do 26 let, důchodce, ženy na mateřské dovolené, rodiče na rodičovské dovolené, osoby registrované na úřadu práce apod.ze zdravotního pojištění jsou osvobozeny osoby, které se dlouhodobě zdržují v cizině (nejméně 6 měsíců), tyto osoby musí být pojištěni v cizině a musí se odhlásit písemně u zdravotní pojišťovny výše pojistného = 13, 5 % z vyměřovacího základu zjištěného za rozhodné období (zaokrouhluje se na celé Kč. nahoru) zaměstnanci vyměřovacím základem je příjem zaměstnance = hrubá mzdarozhodujícím obdobím je kalendářní mědícvýše pojistného je 4, 5 % z hrubé mzdyzbytek do 13, 5 % tzn. 9% hradí zaměstnavatel zaměstnavatelé vyměřovacím základem je úhrn hrubých mezd zaměstnancůrozhodným obdobím je kalendářní měsícvýše pojistného je 9% z hrubých mezd zaměstnanců OSVČ vyměřovací základ = částka, kterou si určí sama, ne nižší než 50% rozdílu mezi příjmy a výdajirozhodné období = kalendářní měsíczálohy platí dle předcházejícího rokuvýše pojistného je 13, 5 % z vyměřovacího základu osoby bez zdanitelných příjmů vyměřovací základ = minimální mzdarozhodné období = kalendářní měsícvýše pojistného 13, 5 % z vyměřovacího základu pojištěnec může být pojištěn pouze u 1 pojišťovnymůže dle novely Zákona o zdravotním pojištění změnit zdravotní pojišťovnu 1 x za rok, ale má 2 termíny Sociální pojištění výběr pojistného a použití těchto prostředků zabezpečujeČeská správa sociálního zabezpečenísociální pojištění je příjmem státního rozpočtupojistné na důchodové pojištění se vede na samostatném účtu a tvoří samostatnou položku státního rozpočtuza sociální politiku odpovídáMinisterstvo práce a sociálních věcí ČR sociální pojištění se v ČR dělí na 3 části: důchodové pojištěníz těchto příjmů vyplácí stát důchody (starobní, vdovské, sirotčí, invalidní apod.)příspěvek na státní politiku zaměstnanostiz těchto příjmů je hrazena peněžitá pomoc v nezaměstnanostivýdaje na vytváření míst a na rekvalifikacinemocenské pojištěnínemocenská, ošetřovné (podpora při ošetřování člena rodiny)vyrovnávací příspěvek v těhotenství a v mateřství (při převedení na jinou práci, peněžitá pomoc v mateřství účastníci sociálního pojištění poplatník= osoba, které dávka snižuje příjem plátce = dávku odvádí do příslušného fondu zaměstnavatel (plátce i poplatník) platí pojistné za své zaměstnance a zároveň odvádí pojistné, které si platí sám zaměstnanecpovinně odvádí všechny části sociálního pojištění zaměstnanec (poplatník) osoby v pracovním poměru např. členové družstev, společníci, poslanci apod. povinně důchodové pojištění osoby dobrovolně účastné důchodového pojištění osoby starší 18 let na základěvlastního rozhodnutíminimálně (1/4 průměrné mzdy) OSVČ = osoby samostatně výdělečně činné např. živnostníci, zemědělci apod. platípovinně důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti u OSVČ, která vykonává samostatně výdělečnou činnosti jako hlavní u OSVČ, která vykonává samostatně výdělečnou činnosti jako vedlejší, pokud její výše příjmů po odpočtu výdajů je vyšší, než rozhodná částka pro příslušné období u OSVČ, která vykonává samostatně výdělečnou činnosti jako vedlejší, nedosáhla rozhodné částky, ale k pojištění se přihlásila dobrovolně neplatí(dobrovolně platí) nemocenské pojištěníneplatíme – li, nejsou vypláceny nemocenské dávkyúčastnit se může jen OSVČ, která platí zálohy na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanostipři zahájení činnosti je každá OSVČ povinna tuto skutečnost oznámit ČSSZ na předepsaném tiskopise vyměřovací základ základem pro výpočet je tzv.vymě

Témata, do kterých materiál patří