Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Obchodní korporace

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (70 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Představenstvo- je statutárním orgánem, řídí společnost a jedná jejím jménem, ze svého středu si volí předsedu představenstva, předseda se stává statutárním orgánem, zabezpečuje obchodní vedení, má nejméně tři členy a rozhoduje většinou hlasů, volí se na 5 let.

Dozorčí rada- plní funkci kontrolní, kontroluje hospodaření společnosti, má povoleno kontrolovat účetnictví i všechny další doklady společnosti, členové jsou voleni valnou hromadou, dozorčí rada musí mít minimálně 3 členy, a její počet musí být dělitelný třemi, dozorčí rada je volena na nejvýše 5 let.

Akcie

Akcie je cenným papírem (majetkový CP), s nímž jsou spojena práva akcionáře jako společníka podílet se na jejím řízení, jejím zisku a na likvidačním zůstatku při zániku společnosti. Osoba, která se podílí na základním kapitálu společnosti, je oprávněna vykonávat práva akcionáře jako společníka. Výnosem z tržby (vlastnictví) akcií je dividenda (podíl na zisku).

Akcie mohou být vydány v listinné podobě nebo v zaknihované podobě.

Akcie musí obsahovat:

a) firmu a sídlo společnosti, b) jmenovitou hodnotu, c) označení formy akcie, u akcie na jméno firmu, název nebo jméno akcionáře, d) výši základního kapitálu a počet akcií k datu emise akcie, e) datum emise.

Formy akcií

  • akcie na jméno („na řad“) - akciová společnost je povinna vést seznam akcionářů

  • práva spojená s akcií může vykonávat jen osoba uvedená v seznamu

  • akcie na majitele („na doručitele“) - akciová společnost nevede žádný seznam akcionářů (jsou převoditelné)

  • práva spojená s akcií může vykonávat předkladatel akcie

Druhy akcií

  • kmenové akcie - poskytují akcionáři základní práva

  • dividenda je vyplácena v závislosti na zisku akciové společnosti

  • prioritní akcie - poskytují akcionáři přednostní práva na dividendu nebo na podíl na likvidačním zůstatku

Společnost s ručením omezeným

Je to PO a vzniká zápisem do OR.

Založení společnosti

Společnost tohoto typu může založit jeden až padesát společníků. Musí obsahovat označení „společnost s ručením omezeným“ (nebo jako zkratku s. r. o. či spol.  s  r.  o.). Hodnota ZK činí 1 Kč. Společnost může být založena více společníky, pak sepisují společenskou smlouvu, může ho založit i jeden společník, pak sepisuje zakladatelskou listinu, jedna fyzická osoba může být jediným společníkem nejvýše tří těchto společností. Společnost je založena v okamžiku, kdy se všichni její společníci dohodnou na obsahu společenské smlouvy a podepíší ji u notáře.

Společenská smlouva musí obsahovat:

- název a sídlo společnosti,

- jména všech společníků,

- výše vkladu ZK

Společnost odpovídá za porušení svých závazků celým svým majetkem, společníci pak společně a nerozdílně ručí za závazky společnosti do výše souhrnu nesplacených částí vkladů všech společníků podle stavu zápisu v obchodním rejstříku.

Témata, do kterých materiál patří