Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Obchodní korporace

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (70 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

í obsahovat: název a sídlo společnosti předmět podnikání určení společníků uvedení kdo je komplementář a kdo komanditista, u komanditisty musí být navíc velikost vkladu Komanditisté- mají povinnost splatit ZK ve výši min. 5 tis. Kč, proto je to risk kapitálové společnosti, nemají právo řídit společnost, mají právo kontrolovat hospodaření společnosti, mají právo na podíl na zisku, zisk mezi sebou dělí podle výše vkladu. Komplementáři- nemají povinnost splácet ZK, řídí společnost a zastupují společnost, za závazky společnosti ručí celým svým majetkem, dělí si zisk rovným dílem. Zisk si dělí podle toho, jak je to uvedeno ve společenské smlouvě, nebo polovina zisku rovným dílem mezi komplementáře a druhá polovina rovným dílem mezi komanditisty. Úhrada ztráty se provede buď podle společenské smlouvy nebo se rovným dílem rozdělí mezi komplementáře. Výhody KS: není pro tuto formu společnosti povinný ZK společnosti, komanditisté nemají zákaz konkurence. Nevýhody KS: komanditisté nemohou rozhodovat, komplementáři ručí celým svým majetkem, tato společnost nese poměrně vysoké riziko podnikání - u nás málo rozšířená. Družstvo Je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založené za účelem podnikání nebo zajišťování hospodářských, sociálních nebo jiných potřeb svých členů. Družstvo může být: bytové, zemědělské, sociální, nebo invalidní družstvo. PO, zapsaná v OR, začíná fungovat zápisem do OR. Musí složitZK 50.000 Kč (ZK tvoří souhrn členských vkladů), před zápisem do OR se schází ustanovující členská schůze - zvolí představenstvo, kontrolní komisi, schválí stanovy družstva, před zápisem do OR musí být splacena ½ zapisovaného ZK. Družstvo musí mít nejméně5 členů (fyzických osob) nebo alespoň2 právnické osoby. Za porušení závazku odpovídá družstvo, družstvo ze zákona musí tvořit nedělitelný fond, každý člen může přistoupit i odejít. Orgány družstva: Členská schůze- je nejvyšším orgánem družstva, tvoří je všichni členové družstva, schází se min. 1x ročně, schvaluje účetní závěrku, rozhoduje o rozdělení ZK, schvaluje snížení nebo zvýšení ZK, volí a odvolává členy kontrolní komise a představenstva, hlasování je většinové. Představenstvo- statutární orgán, volí si předsedu, popř. místopředsedu ze svého středu, schází se podle potřeby (např.1x za měsíc), popř. se musí sejít do 10 dnů od doručení podnětu kontrolní komise, řeší běžný chod družstva, plní usnesení členské schůze a odpovídá za svou činnost. Kontrolní komise- kontrolní orgán, je oprávněna kontrolovat činnost družstva a projednávat stížnosti členů, zodpovídá se členské schůzi, na ostatních orgánech družstva je nezávislá, má min. 3 členy, schází se podle potřeby, nejméně 1x za 3 měsíce, vyjadřuje se k uce závěrce a návrhu na rozdělení zisku, upozorňuje na zjištěné nedostatky, člen kontrolní komise nesmí být členem představenstva Zrušení družstva může nastat usnesením členské schůze, uvalením konkurzu, rozhodnutím soudu, ukončením doby (na kdy byla založena- po uplynutí doby určení, zaniká odstraněním z OR) správce konkurzní podstaty pokud klesne pod min. počet členů Výhody: členové družstva za závazky společnosti neručí, poměrně nízký základní kapitál (50 000 Kč), možnost nepeněžitého vkladu přijetí (i vystoupení) nového člena je administrativně jednoduché, stanovy se nemění, stačí přihláška rovné postavení všech členů (každý má 1 hlas, pokud není stanoveno jinak) z vyplacených podílů na zisku se neplatí pojistné sociálního pojištění Nevýhody: povinné členské vklady povinnost při svém vzniku zřídit nedělitelný fond zákaz konkurence pro členy představenstva a kontrolní komise zisk družstva je zdaněn daní z příjmů PO, vyplacené podíly na zisku jsou zdaněny srážkovou daní

Témata, do kterých materiál patří