Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Obchodní korporace

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (70 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Orgány společnosti

Valná hromada- nejvyšší orgán společnosti, schvaluje účetní závěrky, úhradu ztráty, změny ve společenské smlouvě, zvýšení či snížení ZK společnosti, stanovuje stanovy (řády), jmenuje a odvolává jednatele, schvaluje vyloučení společníka nebo zrušení společnosti

Jednatelé- statutární orgán společnosti, podle rozsahu společnosti může být i víc jednatelů, jmenuje je valná hromada, podepisuje smlouvy a vede společnost, informuje valnou hromadu, pokud dojde k problémům

Dozorčí rada- nepovinný orgán, činnost kontrolní, dohlíží na činnost jednatelů, přezkoumává účetní závěrku a předkládá své zprávy valné hromadě

Práva společníků:

 • právo na podíl na zisku

 • právo na vypořádací podíl

 • právo na podíl na likvidačním zůstatku

 • právo účastnit se valné hromady

 • právo na informace

Povinnosti společníků:

 • vkladová povinnost

 • zákaz konkurence

 • povinnost loajality

 • povinnost hradit ztrátu nebo její část

Osobní obchodní společnosti

PO – uměle vytvořený subjekt, zakladatelé nemají povinnost vkládat ZK, společníci ručí za závazky společnosti, společníci mají osobní účast na řízení společnosti, právo rozhodovat.

Mezi osobní obchodní společnosti patří:

 • veřejná obchodní společnost

 • komanditní společnost

Veřejná obchodní společnost

Založení společnosti

Představuje společnost, ve které aspoň 2 osoby vyvíjí svou činnost pod společnou obchodní firmou, jménem, firma musí obsahovat v názvu veřejná obchodní společnost, stačí zkratka veř. obch. spol. nebo v.o.s., společníci v.o.s. ručí za závazky společnosti veškerým svým majetkem, je PO, je zapsána v OR, mohou ji řídit všichni společníci. Návrh na zápis do OR musí podepsat všichni společníci a přílohou tohoto návrhu je společenská smlouva.

Společenská smlouva musí obsahovat:

 • název a sídlo v.o.s.

 • určení společníků

 • předmět podnikání

Zrušení společnosti

Zrušení v.o.s. po uplynutí doby určité nebo rozhodnutím soudu, společnost zaniká výmazem z OR.

Komanditní společnost

Společnost, která je kombinací osobní a kapitálové společnosti, představuje přechod mezi osobní a kapitálovou společností, slučuje v sobě prvky obou společností, je to PO, ve které nejméně 2 osoby podnikají, přičemž 1 osoba ručí za závazky společnosti celým svým majetkem(komplementáři) a nejméně 1 osoba ručí za závazky svým vkladem (komanditisté).

Název společnosti musí obsahovat - komanditní společnost (kom. spol., k.s.)

Společnost vzniká zápisem do OR, vzniká na základě společenské smlouvě. Společenskou smlouvu podepisují všichni společníci před odesláním, musí mít rozhodně 1 komanditistu a 1 komplementáře, jinak počtem neomezeně.

Společenská smlouva musí obsahovat:

 • název a sídlo společnosti

 • předmět podnikání

 • určení společníků

 • uvedení kdo je komplementář a kdo komanditista, u komanditisty musí být navíc velikost vkladu

Témata, do kterých materiál patří