Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Obchodní korporace

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (81,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

2.OBCHODNÍ KORPORACE právní úprava – změny od 1. 1. 2014 druhy obchodních korporací založení a vznik obchodních společností zrušení a zánik obchodní společnosti základní pojmy - ručení za závazky společnosti, vklady společníků, základní kapitál, rozdělení zisku, rezervní fond obchodních společností typy obchodních společností: veřejná obchodní společnost komanditní společnost společnost s ručením omezeným akciová společnost evropská společnost a evropské hospodářské zájmové sdružení družstvo Právní úprava 1. 1. 2014 došlo ke zrušení obchodního zákoníku. Jeho část je přesunuta donového občanského zákoníku, část byla zcela zrušena. Zákon o obchodních korporacích obsahuje právní úpravu obchodních společností a družstev. (Zákon č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (obchodních korporacích)) Zákon o veřejných rejstřících PO a FO tzv. rejstříkový zákon. Druhy obchodních společností Obchodními korporacemiObchodní společnosti jsou: osobní společnosti - veřejná obchodní společnost komanditní společnost kapitálová společnost - společnost s ručením omezeným akciová společnost evropská společnost evropské hospodářské zájmové sdružení. Družstvy Založení a vznik obchodních společností založení– při založení společnosti se sepisuje: společenská smlouva – podepsaná všemi společníky a notářsky ověřená, u v. o. s., k. s., s. r. o. zakladatelská smlouva – při zakládání a. s. více společníky zakladatelská listina – pokud kapitálovou společnost zakládá 1 osoba (s. r. o., a. s.) Smlouva má tytonáležitosti: obchodní firma identifikace společníků (kromě a. s.) předmět činnosti základní kapitál vklady společníků orgány společnosti práva a povinnosti společníků rezervní fond rozdělení zisku, krytí ztráty Pro zahájení podnikání je třeba také získání potřebných živnostenských oprávnění. vznik– dnem zápisu společnosti do OR, návrh na zápis do OR musí být podán do 6 měsíců od založení společnosti Zrušení a zánik obchodní společnosti Ukončení podnikání u PO je dvoustupňové: 1. Zrušení podnikumůže být provedeno: s likvidací –neexistuje právní nástupce, typické v případě dobrovolného ukončení činnosti nebo úpadku (bankrotu) v důsledku neschopnosti hradit své závazky vstup do likvidace je zapsán v OR pokud likvidátor zjistí, že je společnost předlužena, podá návrh naprohlášení konkursu také věřitelé firmy mohou podat k soudu návrh na zrušení dlužníka majetek firmy je pak rozprodán a ze získaných peněz jsou nejdříve hrazeny dluhy vůči státu (dlužné daně), dále zaměstnancům (mzdy) a teprve nakonec dluhy dodavatelům, případný zbytek si rozdělí majitelé. bez likvidace –existuje právní nástupce, majetek přechází na jiný podnik, např.fúze(sloučení)s jiným podnikem,prodej podniku,rozdělení podniku na více podniků 2. Zánik společnosti – výmazem z obchodního rejstříku Základní pojmy Ručení společníka = určuje, v jakém rozsahu je povinen společník uhradit dluhy společnosti ze svého majetku, pokud je společnost sama nemůže uhradit. Společníci pak ručí: - svým osobním majetkem (musel by ho prodat) - nebo do výše svého nesplaceného vkladu (musel by doplatit svůj podíl) Vklad společníka = při založení společnosti mohou společníci splnitvkladovou povinnost splacením v penězích tzv.peněžitý vklad nebo vnesením jiné penězi ocenitelné věci tzv.nepeněžitý vklad. V některých společnostech je předepsán minimální vklad. Základní kapitál je souhrn všech vkladů společníků. Stává se majetkem společnosti. Řízení= společnost si stanoví, kdo ji bude řídit, v některých případech to stanovuje zákon. Společníci určujístatutární orgán – ten společnost zastupuje a řídí. Rozdělování zisku = způsob rozdělení zisku je dán zákonem o obchodních korporacích a společenskou smlouvou Rezervní fond = je vytvářen z čistého zisku, slouží ke krytí ztráty, povinně jej musely tvořit kapitálové společnosti, od 1. 1. 2014 ho tvořit nemusí Typy obchodních společností Veřejná obchodní společnost – v. o. s., veř. obch. spol. založení- min. 2 společníci (FO i PO) sepsánímspolečenské smlouvy ručeníspolečníků za závazky – každý společník ručí neomezeně a solidárně celým svým majetkem vklad společníka azákladní kapitál – nejsou povinné podle zákona, mohou být povinné podle společenské smlouvy řízeníspolečnosti –statutární orgán – všichni společníci rozdělení zisku a likvidačního zůstatku a ztráty – dělí se rovným dílem mezi všechny společníky, pokud smlouva nestanoví jinak rezervní fond – není povinný, pokud smlouva nestanoví jinak práva a povinnosti společníků–bez svolení ostatních společníků nesmí společník podnikat v předmětu podnikání společnosti, společníci mají právo veta Komanditní společnost – k. s., kom. spol. založení– min. 2 osoby – alespoň 1komplementářa alespoň 1komanditista sepíší společenskou smlouvu ručení-komplementář ručí za závazky společnosticelým svým majetkem komanditisté ručí za závazky společnosti s ostatními společníky společně a nerozdílně do výše svého nesplaceného vkladu, do společnosti jsou přijímáni, aby zvýšili celkový majetek nový pojemkomanditní suma – částka, do jejíž výše ručí komanditisté za dluhy společnosti, nesmí být nižší než vklad komanditisty (určeno ve společenské smlouvě) základní kapitál – je povinný, ale OZ nestanovuje jeho výši vklad společníka –povinný jen u komanditisty - min. výšenení určena řízení společnosti – účast na řízení majípouze komplementáři, jsou istatutárním orgánem, platí pro ně zákaz konkurence v oboru rozdělení zisku a likvidačního zůstatku – zisk se nejdřív rozdělí na část pro komanditisty a na část pro komplementáře polovinou (50 % a 50 %), uvnitř těchto dílů pak: komplementáři rovným dílem komanditisti podle výše vkladů ztrátu nesou komplementáři rovným dílem rezervní fond – není povinný podle zákona, pokud smlouva nestanoví jinak Společnost s ručením omezeným – spol. s r. o. nebo s. r. o. založení – 1 společník zakladatelskou listinou, více společníků společenskou smlouvou – max. 50 společníků ručení– za závazky společnosti ručí společníci do výše svého nesplaceného vkladu vklad společníka –

Témata, do kterých materiál patří