Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


15. Financování podniku

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (27,33 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

15. Financování podniku Podnikové činnosti: hlavní = činnost, pro kterou byl podnik založen (výrobní; služby; obchodní)podpůrné = bez nich nemůžeme vykonávat hlavní činnost (finanční/ekonomická; investiční/technicko-inovační; zásobovací/odbytová; personální; marketingová; vrcholové řízení) Finanční činnost podniku: = cílem finančního řízení je získání finančních prostředků pro zajištění hlavní činnosti podniku 1. veřejné (kryty z peněz všech dan.poplatníků, jejich tok je dán daňovým systémem, jsou pod veřejnou kontrolou) finance státních institucí: - státní rozpočet-finance státních podniků, organizací, úřadů…finance místní: - rozpočty samostatných celků (kraje, obce), rozpočty místních státních institucíústřední fondy: - fondy zdravotního a soc. pojištění 2. soukromé (finance firem soukromého sektoru; finance bank; finance pojišťoven) 3. finance domácností (příjmy; výdaje; úspory; pojištění; daně a poplatky do veřejného sektoru) Finanční řízení je ovlivněno: faktor času = rozdílná hodnota peněžní jednotky dnes a v budoucnu, makroekonomická veličina,peněžní prostředky získané dnes mají větší hodnotu než tytéž peníze získané v budoucnostifaktor rizika - (vnější příčiny-krize…; vnitřní-mikroprostředí…) Finanční rozhodování: taktická – krátkodobý, menší suma, finance KMstrategická – dlouhodobý, větší suma, finance DM Cíle fin. řízení podniku:(rozhodování o alokaci (umístěni) kapitálu nebo zdrojů krytí pro nákup aktiv;rozhodování o rozdělení zisku; zajišťovat finanční stabilitu podniku) Tok peněz – cash flow: 1. příjem: příliv, prodej výstupů 2. výdaj: odliv, nákup vstupů PŘÍLIV FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ – příjmy podniků: ( tržby za výrobky a půjčky; půjčky; finanční prostředek z pronájmu zařízení; úvěry; vrácení prostředků ODLIV FIN. PROSTŘEDKŮ – výdaje podniků: {nákladové položky (nájem, voda, elektřina); nákup surovin, materiálu; mzdové prostředky; opotřebení a opravy majetku podniku} Zdroje financování: 1. vlastní – nenávratné, dlouhodobého charakteru {základní jmění – vložený kapitál společníků – peněžní, nepeněžní hodnota vydaných akcií, hodnota členských podílů, fond dlouhodobého majetku; kapitálové fondy; ziskové fondy – tvořeny ze zisku (zákonný rezervní, sociální fond); hospodářský výsledek} 2. cizí = dluhy, závazky (úvěry u bank a peněžních společností; závazky vůči DOD; závazky vůči vlastním zaměstnancům; další formy: - emise dluhopisů, dotace, leasing, faktoring) Zvláštní formy financování: leasing; prodej na splátky; faktoring a forfaiting 1. LEASING = pronájem věcí dlouhodobé spotřeby (cizí zdroje) Členění: a) finanční, b) operativní, c) zpětný FINANČNÍ: dlouhodobé povahy, po celou dobu pronájmu (podmínka min. 54 měsíců) je předmět ve vlastnictví leasingové společnosti, po splacení poslední splátky se majitelem stává nájemce - sepisuje se smlouva o pronájmu s následným odkupem, podepisuje nájemce nebo leasing. společnost vlastnictví přechází z leasingové společnosti na nájemce sepsání smlouvy o pronájmu s následným odkupem OPERATIVNÍ: po celou dobu i po skončení doby pronájmu je vlastníkem leasingová společnost, sepisování smlouvy o pronájmu s následným vrácením věci, př: sezónní stroje vrácení věci sepsání smlouvy ZPĚTNÝ: majitel majetku jej prodá leasingové společnosti a zpětně si jej od ní pronajme - po uhrazení splátek přechází vlastnictví znovu na nájemce - přechod vlastnictví na leasingovou společnost přechod vlastnictví na původního majitele kupní smlouva + smlouva o pronájmu s následným odkupem 2. PRODEJ NA SPLÁTKY: př. firma A koupila od firmy B automobil na splátky a sepsala s ní kupní smlouvu na splátky kupní smlouva, z B na A přechod VÝHODY L a P: - pořízení DM i přes nedostatek finančních prostředku - získání majetku touto formou je rychlejší než při úvěrování - riziko inflace na sebe přebírá leasingová společnost -v průběhu trvání leasingové smlouvy majetek již vydělává na pokrytí vstupní ceny NEVÝHODY L a P: - dražší forma financování než při úvěru - u leasingu při výpovědí smlouvy – vysoké penále - leasing omezuje vlastnická práva - při krachu leasingové společnosti musí nájemce vrátit předmět - v případě neplacení splátek si leasingová společnost majetek vezme zpět 3. FAKTORING a FORFAITING FA - odkup pohledávky s dobou splatnosti do 1 roku FO – odkup pohledávky s dobou splatnosti nad 1 rok Př. DOD A prodá zboží a dohodne se s ODB B na době splatnosti 2 měsíce. Před uplynutím této doby se objeví potřeba peněz v hotovosti =) DOD postoupí faktoringové společnosti svou pohledávku z obchodního vztahu, která mu za ni poskytne zálohu v dojednané výši (60-90 % nominální hodnoty pohledávky) záloha podle celkové kvality pohledávky a možných rizik. Faktoringová společnost se stává novým majitelem pohledávky a v době splatnosti inkasuje splátku od ODB. 2 měsice: splacení pohledávky firmou B, 100 000 Kč dá vznik pohledávky, vystavění fakturyfaktoringové společnosti poskytnutá pohledávka, záloha 60% Poplatek faktoringové společnosti zahrnuje úroky, faktoringový poplatek, poplatek za převzetí rizika neplacení. Neziskové organizace:cílem je poskytování obecně prospěšných služeb obyvatelstva =) zvyšování životní úrovně - příklad činností NO: školství, zdravotnictví, kultura, obrana, ochrana, věda, státní správa… Členění NO: 1. STÁTNÍ (zřizovatel stát-ministerstva, kraje, obce…) příspěvkové organizace - divadla (PO) organizační složky státu – úřady (RO) 2: NESTÁTNÍ (zřizovány ostatními subjekty) občanská sdruženíobecně-prospěšné společnostinadacenadační fondypolitické strany (hnutí)církevní organizaceostatní Proces finančního řízení probíhá ve 3 fázích: 1. PŘÍPRAVNÁ: tzv. finanční plánování - součástí je vytvoření finančního rozpočtu - je to finanční plán vyjádřený v peněžních jednotkách a sestavený na určité období - součástí etapy je sestavení plánu získávání finančních prostředků = fundraising 2. REALIZAČNÍ: - organizace realizuje naplánované aktivity - organizace provádí získávání finančních prostředků - organizace vede v této fázi účetnictví 3. VYHODNOCOVACÍ: - fáze výkazů a

Témata, do kterých materiál patří