Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Nástroje finančních trhů

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (53 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

16. Nástroje finančních trhů Směnky- její zákonitosti jsou u nás upraveny SMĚNEČNÝM ZÁKONEM z padesátých let, který platí dodnes Vývoj: - po vzniku Československé republiky v roce 1918 byly využívány zákony Rakouska-Uherska až do vydání prvního šekového a směnečného zákona v roce 1928 tento zákon sjednotil slovenskou a českou legislativu platil až do doby protektorátu v roce 1941 byl upraven pak ještě v padesátých letech od té doby platí v nezměněné formě dodnes SMĚNKY = významné uplatnění v bankovním sektoru; jsou vystavovány při poskytování půjček mezi právnickými i fyzickými osobami; představuje bezpodmínečný závazek, sepsaný v přesně stanovené formě a se zvláštními právními důsledky, ke kterým se výstavce zavazuje nebo dává příkaz třetí osobě zaplatit určitou částku peněz na určitém místě, v určitou dobu a určité osobě - jsou dva druhy: 1) vlastní 2) cizí ad1) – obsahuje slib výstavce, že zaplatí věřiteli v určitý termín stanovenou částku; dvě zúčastněné osoby – výstavce(dlužník) - REMITENT(majitel směnky) ad2) – (TRATA) – obsahuje příkaz třetí osobě, aby vyplatila osobě ve stanovený termín vyznačenou sumu peněz; vystupují zde tři osoby: - výstavce(TRASANT) - věřitel(REMITENT) - směnečník(TRASAT) Podstatné náležitosti směnky(vlastní) - musí obsahovat slovo směnka a to v jakémkoliv jazyce - závazný slib výstavce zaplatím částku…(čísla i slovně) - datum splatnosti - místo placení - komu(na řád) - datum a místo vystavení - podpis výstavce Cizí směnka Platební příkaz výstavce směnky ( věřitele ) směnečníkovi ( dlužníkovi ) zaplatit v určitý přesně stanovený den dohodnutou sumu na dohodnutém místě označené v řadu ( oprávněné osobě ). Podstatné náležitosti směnky:- označení, že se jedná o směnku - bezpodmínečný příkaz zaplatit určitou sumu - jméno toho, kdo má zaplatit – SMĚNEČNÍK - údaj splatnosti - údaj místa, kde má být placeno - jméno toho, kdo má dostat peníze - datum a místo vystavené směnky - podpis výstavce Vlastní směnka Písemný slib výstavce, že zaplatí v přesně stanovený den určitou částku. Uplatňuje se stejně jako směnka cizí. Zastřená směnka vlastní Používá se tehdy, když např. závod vydává na svou pobočku nebo půjčuje-li si obchodník od svého přítele. Bianco směnka Některý z údajů není vypsán Dávají si rodinní příslušníci nebo osoby, které si vzájemně důvěřují Směnka může mít uvedeny i některé údaje navíc, které tam nemusí být uvedeny, ale i když tam jsou, tak směnka není neplatná AKCEPTACE – přijmutí směnky Doložka Směnka má charaktery- KURZOVÁ – platná i v jiné měně - ÚROKOVÁ – vyjadřuje úrokovou sazbu, ve které je úrok úročen - HODNOTOVÁ – údaj, proč byla směna vydána doložka v DOMICILIU – je uvedena další adresa doložka na ČEST – doložka o podpůrné adrese –je uveden někdo jiný, kdo za nás zaplatí, když nebudeme moci další směnky- OBCHODNÍ – podklady prodeje zboží - FINANČNÍ – na získání finančních prostředků - z OCHOTY – dlužník předloží směnku v bance a může požádat o bankovní úvěr - MOBILIZAČNÍ ( TICHÁ ) – vyplníme dvě stejné směnky na základě nichž jsou vydány peníze - DOVOZNÍ - VÝVOZNÍ kratší doba splatnosti - STAVEBNÍ – delší doba splatnosti Depozitní certifikát = bankovní poukázka o přijetí zaokrouhlené částky vkladu a držitel vkladu obdrží po uplynutí určité doby úroky z tohoto vkladu; tyto může nakupovat kdykoliv; jedná se shromáždění vkladu u bank; jedná se o kumulování vkladu u státu, jednotlivců Mohou být : KRÁTKODOBÉ DLOUHODOBÉ na JMÉNO nebo NE Mohou mít : MALÉ NOMINACE VELKÉ NOMINACE NOMINACE V CIZÍ SMĚNĚ (musí si je nechat jeden majitel až do doby splatnosti; banka je může vykoupit, ale nedostane úrok – vyšší než u obchodníka; emise začala od komerční banky od roku 1990) OBCHODOVATELNÉ nebo NE (mohou být během splatnosti prodány) Cenné papíry kapitálového trhu - potřeba dodatečného kapitálu může být zabezpečována dvojím způsobem emise: 1) vydánímmajetkových cenných papírů: a) AKCIE b) PODÍLOVÉ LISTY 2) vydánímdluhopisů: a) OBLIGACE b) HYPOTEČNÍ ZÁSTAVNÍ LISTY ad 1) – nákupem majetkových cenných papírů se jejich držitel stává spoluvlastníkem majetku společnosti, ale nemá nárok na vrácení investovaného kapitálu - majitelé úspor nakupují se záměrem podílet se na pravidelných výnosech z podnikání, kapitálovém zhodnocení a účastnit se řízení podniku  ad a) Akcie = cenný papír, který dává svému majiteli právo podílet se na řízení společnosti a na jejím zisku ve formě DIVIDENT(zisk z akcií); akciová společnost nemá povinnost prodané akcie vykupovat zpět, majitel je může pouze uplatnit na sekundárním trhu(burze); mohou existovat akcie s PŘEDKUPNÍM PRÁVEM(musí to být vyznačeno) 1)kmenové = dávají právo účastnit se řízení společnosti prostřednictvím valné hromady akcionářů a podílet se na rozdělení zisku - volí správní a dozorčí radu 2)prioritní = přednostně vypláceny, ale nedávají právo účastnit se valné hromady - dividendy jsou vypláceny nezávisle na zisku 3)zaměstnanecké = vydány s nízkou nominální hodnotou, mají za cíl zainteresovat zaměstnance do chodu firmy  ad b)Podílové listy = vydávají je investiční společnosti, zabezpečují majiteli podíl na výnosech do investování do jiných cenných papírů nebo jiných aktivit - při zveřejnění emise se píše i ke komu budou tyto prostředky směřovat Y = důchod C = spotřeby Y = C + S I S = úspory I = investice - majitel úspor si může vybrat takovou nabídku, která mu nejvíce vyhovuje(bere v úvahu rizikovost, výnosnost, obor investování, dobu splatnosti) Odlišnosti podílových listů od akcií - podílník není vlastníkem společnosti, nerozhoduje o jejím chodu na valné hromadě - získané peněžní prostředky jsou rozkládány do mnoha směrů, aby se snížila pravděpodobnost neúspěchu - u podílových listů existují otevřené a uzavřené fondy a)uzavřené fondy = nezaručují možnost zpětného odkoupení, ale dají se prodat na sekundárním trhu b)otevřené fondy = zaručují zpětné odkoupení podílového listu podnikem, který ho vydal ad 2) Dluhopisy = cenný papír, se kterým je spojeno právo majitele požadovat k určitému datu splacení dlužní částky

Témata, do kterých materiál patří