Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


CELNICTVÍ

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (51 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

CELNICTVÍ clo= dávka, kterou vybírá stát nebo skupina státu (celní unie) za zboží při přechodu přes hranice význam cel:fiskální – příjem rozpočtu unie, čtvrtina je příjmem rozpočtu státu, kde bylo zboží procleno obchodně politický - usnadnění nebo ztížení dovozu/vývozu zboží cenotvorný – clo je součást ceny při prodeji zboží cla z hlediska:a)obchodně politického -autonomní – stanovena jednostranným rozhodnutím EU -smluvní – ze smluv uzavřených v rámci WTO (mezi EU a dalšími státy) b)směru pohybu zboží -vývozní – nepoužívají se (jen ojediněle) -dovozní – na dovážené zboží z nečlenských zemí, znesnadňuje prodej na trhu EU -tranzitní (převozní) – na zboží převážené přes území státu - v současné době neexistují c) účelu -finanční – zabezpečují příjem rozpočtu EU (jen 25 % zůstává v daném státu, zbytek pro EU) -ochranná – chrání domácí trh - vysoké sazby znemožňují dovoz - prohibiční = zakázáno -preferenční – snížení (zvýhodnění) sazby rozvojovým zemím -odvetná– přirážka ke clu pro země, které mají obchodně politická opatření namířená proti EU -vyrovnávací – za účelem vyrovnat prémie, subvence - subvence = finanční podpora, pomoc -antidumpingová – zboží dovážené za nižší ceny než je obvyklé v zemi vývozce → poškozují trh EU - cílem je vyrovnat cenový rozdíl d) způsobu výpočtu -specifická– peněžní sazba -valorická (hodnotová) - % sazba z hodnoty zboží -kombinovaná – kombinace předchozích prostředky obch. politiky: množstevní omezení- určité množství, které lze dovést do EU z nečlenských zemí dovozní licence- povolení k dovozu zboží do EU celní kvóty- během určené doby lze dovést určené množství zboží za nižší clo (zeměděl. výrobky) zákazy dovozů/vývozů- embargo vývozní omezení- ropa, zemní plyn vývozní licence- povolení; historické zboží, zbraně doporučené a minimální ceny podpora vývozů- dotace, úvěrování, pojišťování rizik (při vývozu) Organizace celnictví právní normy EU celní kodex – nařízeníRady EU - stanovujecelní pojmy prováděcí předpis -doplňující a upřesňující předpiscelního kodexu - upravujecelní kodex společný celní tarif (TARIC) - závazná je jenelektronická forma - seznam druhů zboží + jeho sazby - číselné označení (6 míst + doplnění 2 místy) -obsahuje: všeobecné a smluvní celní sazby, preferenční cla osvobození od cla – stanovuje, které zboží je osvobozeno od cla (zděděný majetek, potřeby pro žáky, dary) právní normy ČR zákon o celní správě – organizace a působnost celních orgánu v ČR -celní správa = soustava celního orgánů a bezpečnostního sboru -celní orgány – rozpočtové organizace (=organizační složky státu) celní zákon – novelizace, doplňující zákony Národní právní normy musí respektovatprávní normy EU, mohou upravovat jen to, co není v předpisech EU. celní sazby: smluvní– u dovozů z členských zemí WTO a ze zemí s nimiž má EU dohodu o poskytování výhod preferenční– rozsáhlý systém preferenčních cel vychází z mezinárodních úmluv Základní celní pojmy celní územní společenství – území států EU (včetně vody, vzduchu) celní dohled – zajišťuje dodržování právních norem celní status zboží – je nebo není zbožímSpolečenství zboží Společenství – zboží, které bylo vyrobeno, získáno na územní Společenství nebo dovezené zboží puštěné do volného oběhu celně schválená určení zboží – určení zboží, způsob užívání celní režimy – 1. volný oběh, 2. vývoz, 3. vnitřní a vnější tranzit, 4. uskladnění, 5. aktivní zušlechťovací styk, 6. přepracování pod celním dohledem, 7. dočasné použití, 8. pasivní zušlechťovací styk deklarant – fyzická nebo právnická osoba, která podávácelní prohlášení celní prohlášení – úkon, který se provádí při dovozu zboží, aby bylo propuštěno do určitého režimu ústně jiným úkonem – většinou neobchodní zboží, obchodní pouze na nízké částky písemně – v tiskopisech, obchodní zboží zařízením pro zpracování dat- elektornicky celní hodnota – pro výpočet cla celní dluh – povinnost zaplatit dovozní/vývozní clo a poplatky - vzniká v okamžiku celního prohlášení výpočet cla: stanovení celní hodnoty záleží nadodací podmínce (EXW,DAF,CIP,DDU,…) výpočet celní hodnoty zařazení pod podpoložku celního sazebníku příslušná celní sazba výpočet cla spotřební daně – benzín, alkohol, tabákové výrobky - stanoveny peněžní částkou na určitou jednotku - upravenyzákonem o spotřebních daních - správcem jecelní úřad daň z přidané hodnoty – vztahuje se na všechno zboží i služby - základní 21 %, 15 %, 10 % Celní režimy - režim, ve kterém se pohybuje zboží, které podléhá clu, DPH, spotřební dani a jiným poplatkům 1. volný oběh dovoz zboží propuštěné do oběhu se stávázbožím Společenství podléhá clu, poplatkům, právním předpisům zboží může být propuštěnou kteréhokoliv celního úřadu v ČR v zemi, kde je propuštěno se musí zaplatit DPH (v dané výši) běžnější: proclení zboží v místě určení zboží, zaplatí se zde i DPH zboží je propuštěno ažpo zaplacení celního dluhu nebozajištění (dlužník musí zaplatit hotově, bankovní záruka) 2. vývoz neplatí se cla, DPH zboží schválené do tohoto režimumůže opustit celní území EU 3. tranzit vnitřní – zboží Společenství přecházípřes území třetí země na území Společenství (např. ČR přes Rusko do Finska) vnější– z místamimo cel. území EU na místov cel. území EU a opačně - z místamimo EU na místomimo EU určené doklady: karnet TIR nebo ATA, tranzitní celní prohlášení 4. uskladňování v celním skladu pokudnemáme uskladnění pro zboží nebopůjde hned dál zbožínení zbožím Společenství – nevztahují se na ně dovozní cla zbožíje zbožím Společenství – opatření jako při vývozu zboží zůstává podcelním dohledem vyskladnění – změna celního režimu, platí se clo a další poplatky 5. aktivní zušlechťovací styk zboží jedovezeno do EU → provedenízpracovatelských operací →opět vyvezeno do EU (v podobě zušlechtěných výrobků) zpracovatelské operace – instalace, montáž, komplentace, přepracování 6. přepracování pod celním dohledem podstatná změna vlastnosti, stavu dovezeného zboží přepracované výrobky propuštěny do volného oběhu, vztahují se na ně cla, poplatky a celní předpisy clo – na hotový výrobek puštěný

Témata, do kterých materiál patří