Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Zdravotní pojištění

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (18,25 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ A SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ Zdravotní pojištění povinné, minimální částka 1 180 Kč/měsícplátcem jsou zaměstnavatelé a stát, který hradí pojistné za děti, studenty, důchodce, poplatníky jsou zaměstnanci, zaměstnavatelé a OSVČv případě neplacení naskakuje penále (0,5 % denně)hradí se z něj výdaje na zdravotní péči (léčiva, lékařské výkony a lázeňská péče)zaměstnanec má právo zvolit si zdravotní pojišťovnu, sám se u ní registruje Druh pojištění Zaměstnanec Zaměstnavatel Sociální 6,5 % 25 % Zdravotní 4,5 % 9% Sociální zabezpečení = důchodové pojištění, nemocenské pojištění, státní politika zaměstnanosti – podpora nezaměstnaných, jeho správou se zabývá Správa sociálního zabezpečení Důchodové pojištění – slouží k vyplácení starobních, invalidních a sirotčích důchodů NEMOCENSKÁ Průběh nemoci – 1, 2, a 3. den karenční doba, příjem 0 Kč od 4. dne do 14. dne je náhrada mzdy od zaměstnavatele. Platí se jenom pracovní dny 60% denního vyměřovacího základu (DVZ) = průměrný denní výdělek za poslední čtvrtletí zredukovaný : počet dníKoeficienty pro redukci stát pravidelně mění podle průměrné mzdy ve státě od 15. dne nastupuje nemocenská od státu (SZ, které si platím) 60% DVZ dle času, jak marodím, protože je to vážnější, cena je pak vyššíPlatí se kalendářní dny (i sobota a neděle), max. 1 rok → posouzení, jestli marodím nebo jsem „invalida“ SYSTÉM SOCIÁLNÍCH DÁVEK přídavek na dítě – základní dlouhodobá dávka poskytovaná rodinám s dětmi s příjmem do 2,4 násobku životního minima (500 – 700 Kč)rodičovský příspěvek – nárok má rodič, který po celý kalendářní měsíc osobně a řádně pečuje na dítě, které je nejmladší v rodině. Předtím je mateřská 6 týdnů před a po porodu, pak rodičovský příspěvek od 7. týdnu po porodu, na 2, 3 nebo 4 roky (220 000,- celkem)příspěvek na bydlení – náklady na bydlení rodinám a jednotlivcům s nízkými příjmy (nájem, fond oprav, popelnice), 30% násobku denního vyměřovacího základuporodné – náklady související s narozením dítěte, násobek 2,7 životního minima (13 000,- první živé narozené dítě, druhé dítě 10 000,-)pohřebné – osoba, která vypravila pohřeb nezaopatřenému dítěti nebo osobě, která byla rodičem nezaopatřeného dítěte (5 000,-) nárok na dávky má pouze FO, jestliže má trvalý pobyt na území ČRmá je na starosti Ministerstvo práce a sociálních věcí Rodina = soužití rodičů ve společné domácnosti ČINNOST ÚŘADU PRÁCE poskytuje informační služby v oblasti pracovních příležitostí, hlavě informace o:volných pracovních místech v České republice a zemích EUsituaci na trhu práce v České republice a zemích EUpodmínkách zaměstnání v zahraničímožnostech dalšího vzděláváníposkytuje poradenské služby pro:volbu povolání, volbu rekvalifikacezprostředkování vhodného zaměstnání Uchazečo zaměstnání je osoba, která osobně žádá o zprostředkování vhodného zaměstnání krajskou pobočku ÚP a při splnění zákonem stanovených podmínek je ÚP zařazena do evidence uchazečů o zaměstnání Zájemce o zaměstnání je osoba, která má zájem o zprostředkování zaměstnání a za tím účelem požádá o zařazení do evidence zájemců o zaměstnání kteroukoli krajskou pobočku ÚP ÚČETNÍ UZÁVĚRKA A ZÁVĚRKA Závěrka: rozvaha (obrat + konečný zůstatek)výsledovka (hospodářský výsledek)další: výkaz cash flow; obecné údaje o firmě, účetní rozvrh, podle kterého se účtovalo; seznam metod používaných při odepisování majetku; druhy cen při oceňování majetku Hlavní důvody pro sestavení účetní závěrky jsou: Povinnost sestavit účetní závěrku, ukládá účetní jednotce zákonpředložení účetní závěrky je podmínka burzy při emisi cenných papírů podnikuPodnik se účetní závěrkou prezentuje veřejnosti, zejména před investory Uzávěrka přípravné práce – inventarizace, zkontrolovat časové rozlišení nákladů a výnosů: zákon o účetnictví, říká, že náklady a výnosy musíme účtovat do období, ve kterém vzniklyúčty pořízení nesmí mít na konci účetního období zůstatky (na cestě nebo dohadný účet)zaúčtování dohadných účtů aktiv a pasiv (388, 389 – účty): účtujeme na ně v případě, že přišla dodávka, ale do konce účetního období nepřišla faktura. Nelze použít účty 321 (311)samotná uzávěrka – výpočet obratu, výpočet konečného zůstatku, KZ provedu na konečný účet rozvažný (702) nebo na účet zisků a ztrát (710)zjistím hospodářský výsledek na 710, HV převedu za 710 na 702Zjistím základ daně, úprava základu daně VÝZNAM PODNIKOVÉ STATISTIKY Podniková statistika = vědní obor, který zkoumá stav a vývoj hromadně se vyskytujících v číselném vyjádření. Má význam pro vnitropodnikové řízení i pro účetnictví.Výsledek statistiky se používá k zajišťování různých příčin Srovnání – věcné, časové, prostorové, početní kontrola Statistické zpracování centralizované – statistické údaje zjištěné v různých statistických jednotkách se bez mezičlánků zpracovávají v jednom centruDecentralizované – údaje od statistických jednotek se postupně zpracovávají v různých mezičláncích, až se shrnou v centru Ukazatelé – poměr části a celku Část = dodavatelé = pokladna Celek = celková aktiva = celková pasiva Ukazatelé – efektivnost, rentabilita, návratnost, produktivita práce = zjišťujeme, jestli se naše výsledky zlepšují Statistický úřad – musíme sledovat výkazy a vykazovat je tomuto úřadu (ukazatelé), sběr statistických údajů, musí být pravdivá, slouží dále v makroekonomii (nezaměstnanost, výše HDP, bilance…)

Témata, do kterých materiál patří