Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
13. Daň z příjmů fyzických osob

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (25,09 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB Poplatníkem této daně je fyzická osoba, která má na územíČeské republiky bydliště nebo se zde obvykle zdržuje (tzn. pobývá zde alespoň 183 dnů v kalendářním roce). Daňová povinnost se vztahuje i na příjmy ze zdrojů v zahraničí. Pokud fyzická osoba nemá bydliště na územíČeské republiky ani se zde obvykle nezdržuje, vztahuje se daňová povinnost pouze na příjmy ze zdrojů na územíČeské republiky=Daňový rezident, daňový nerezident Předmět daně Předmětem daně z příjmů fyzických osob jsou: příjmy ze závisléčinnosti příjmy ze zaměstnánípříjmy za práci členů družstev, společníků s.r.o. příjmy ze samostatnéčinnosti příjmy z podnikánípříjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství příjmy z kapitálového majetku podíly na ziskuúroky, výhry a jiné výnosy z vkladů příjmy z nájmu příjmy z nájmů nemovitých věcí nebo bytů a příjmy z nájmů movitých věcí, kromě příležitostného nájmu ostatní příjmy příjmy z příležitostných činnostípřijaté výživné a důchodyvýhry v loteriíchbezúplatný příjem Příjmy osvobozené od daně Příjmy z prodeje rodinného domu, bytu, pokud v něm měl prodávající bydliště nejméně 2 roky bezprostředně před prodejem.Příjem ve formě dávek sociální podpory, nemocen. a důchod. pojištění.Stipendia.Dotace zestátního rozpočtu. Plátci podnikatelé (plátce = poplatník)zaměstnavatelé (odvádí daň za své zaměstnance) Zdaňovací období kalendářní rokdaňové přiznání musí být podané do 3 měsíců po ukončení zdaňovacího obdobípokud podává daňový poradce je termín do 6 měsíců Základ daně Základem daně ječástka, o kterou příjmy přesahují výdaje, které jsou prokazatelně vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení, případně se uplatní daňové paušály (výdaje procentem z příjmů). Pouze u příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečnéčinnosti a u příjmů z pronájmu je možné jít do záporu (jedná se o tzv.daňovou ztrátu). Sazba daně je 15 % ze ZD PŘÍJMY ZE ZÁVISLÉČINNOSTI Jedná se o příjmyze současného nebo dřívějšího pracovně-právního poměru.Pracovně-právní vztah vzniká na základě uzavřené pracovní smlouvy, dohody o provedení práceči dohody o pracovníčinnosti.Příjmy za prácičlenů družstva, společníků a jednatelů společností s ručením omezeným, komanditistů komanditních společností.Odměnyčlenů statutárních a jiných orgánů právnických osob. Nepeněžní příjmy -zbožíči služby poskytnuté zaměstnancům zdarma, nebo se slevou. Častým nepeněžním příjmem je používání služebního vozidla zaměstnancem pro soukromé účely. V tomto případě je nepeněžním příjmem zaměstnance 1 % vstupní ceny vozidla za každý započatý měsíc. Způsob zdanění a)Má-li zaměstnanec podepsáno prohlášení k dani (jen u jednoho zaměstnavatele) je daň sražena ve formě zálohy na daň b)nemá-li podepsáno prohlášení k dani je způsob zdanění následující: 1. u dohod o provedení práce při hrubé mzdě do 10 000 Kč – srážková daň 2. v ostatních případech – záloha na daň Záloha na daň je platba, která se sráží v průběhu zdaňovacího období. Základ daně jsou příjmy ze závisléčinnosti zvýšené o pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem –superhrubá mzda A. Zaměstnanec podepsal prohlášení o dani z příjmů Záloha na daň z příjmů Základ daně = superhrubá mzda hrubá mzda + pojistné placené zaměstnavatelem (25% + 9%) zaokrouhlí se na celé stokoruny nahoruZáklad daně = hrubá mzda . 1,34Sazba daně z příjmů –15%ze základu daně Výpočet zálohy Záloha na daň =15% ze základu daně - slevy (měsíční) maximálně do 0 - sleva na dítě (vyjde-li zápornáčástka, je záloha 0 a zaměstnanci bude přiznán daňový bonus, o který se zvýšíčástka k výplatě) = záloha na daň po slevách PŘÍJMY ZE SAMOSTATNÉČINNOSTI příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství,příjmy ze živnostenského podnikání,příjmy z jiného podnikání, ke kterému je potřeba podnikatelské oprávnění,podíly společníků v. o. s. a komplementářů k. s. na zisku. Výpočet daně z příjmů fyzických osob Příjmy se vždy sníží o výdaje, které jsou prokazatelně vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení, případně se uplatní daňové paušály (výdaje procentem z příjmů).Pouze u příjmů ze samostatné činnosti a u příjmů z nájmu je možné jít do záporu (jedná se o tzv. daňovou ztrátu). Tuto daňovou ztrátu lze uplatnit i v následujících zdaňovacích obdobích (nejdéle však v 5 zdaňovacích obdobích následujících bezprostředně po zdaňovacím období, za které se daňová ztráta vyměřila).U každého z těchto příjmů se počítázáklad daně zvlášť, jde o tzv. dílčí základy (použijí se jednotlivé přílohy k přiznání k dani z příjmů), tyto dílčí základy se následně sečtou –základ daněTen je možné upravit o nezdanitelnéčásti a odčitatelné položky.Základ daně sezaokrouhlí se na celé 100 dolů !!! Pak se vypočítá daň, u které se uplatní slevy a daňová zvýhodnění (na poplatníka, manželku, ZTP/P, studium, vyživované dítě atd.). 1. Nezdanitelnéčásti základu daně Bezúplatná plnění (dary) - jejich hodnota musí přesáhnout 2 % ze základu daně nebočinit alespoň 1000 korun, v úhrnu lze odečíst nejvýše 15 % ze základu daně.Hodnota jednoho odběru krve bezpříspěvkového dárce se oceňuječástkou 2000 korun.Úroky zaplacené ve zdaňovacím období z úvěru ze stavebního spoření nebo hypotečního úvěru.Příspěvky zaplacené poplatníkem na penzijní připojištění se státním příspěvkem nebo doplňkové penzijní spoření, max. výšečiní 12.000 korun ročně. 2. Odečitatelné položky -Základ daně můžeme ještě snížit o položky odečitatelné od základu daně, jde například odaňovou ztrátu nebo výdaje na realizaci projektů výzkumu a vývoje. 3. Výpočet daně – Z tohoto základu (zaokrouhleného) vypočtemedaň ve výši 15 %. 4. Slevy na dani – Tuto daň můžeme snížit o slevy na dani a daňová zvýhodnění. Uplatňování výdajů: 1. v prokázané výši – podle účetních dokladů 2. paušálem

Témata, do kterých materiál patří