Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Ekonomie

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (418,93 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

EKONOMIE TRŽNÍ EKONOMIE = společenská věda, která zkoumá nejobecnější a nejzákladnější souvislosti hospodářského života společ. viděné vcelkuzabývá se ekonomikou= společenská realitaekonomie (teorie) x ekonomika (praxe)využívá vědy: sociologie, psychologie, právo, geografie, religionistika, politologie, etika, marketing, management, historie, matematikadisciplíny: 1)účetnictví 2)měnová teorie 3)statistikacíle: pozitivní = zabývá se tím, co je nebo co bylo, ale nezabývá se tím, co by mělo být negativní= zabývá se tím, co by mělo být, hledá ideáldělíme: makroekonomie (větší celky- stát,..) mikroekonomie(jednotlivec, domácnost, firma,...) vývoj ekonomie: počátky- 16. stol., neobjevují se celky, pouze kousky (neucelenost)první řeší obchodní vztahymění se se vznikem kapitalismu (merkantilismus)17. stol.- “klasická škola” hlavně makroekonom. problémy, výchozí idea- liberalismus (svoboda podnikání) Adam Smith, David Ricardo- pojem “neviditelná ruka trhu”, popírá merkantilismusutopický socialismus a marxismus popírá myšlenky klasické školy, myšlenka třídní společ., přeceňuje dělnickou třídu Marx, Englesrakouská škola poslední třetina 19. stol.- už mikroekonomické problémy, rozhodování jednotlivce Fridrich August von Hayek- Teorie hospodářského cykluneoklasická škola 19. stol. - 30. léta 20. stol. Paretokynesiánství myšlenky J. Keynese, zdůvodňuje úlohu státu v ekonomice (aktivní- snižování nezaměstnanosti)monetarismus vyzdvihuje úlohu peněz, regulační fce trhu, navazuje na klasickou školu příznivec- Václav Klaus Karl Brunner základní ekonomické otázky:Jak vyrábět?Co a kolik vyrábět?Jak rozdělit to, co bylo vyrobeno? ekonomické subjekty:státnabízí služby, produktypoptává pracovní sílu 2) firma nabízí výrobky, službypoptávají pracovní sílu, suroviny 3) jednotlivci/ domácnosti nabízí prac. sílu, surovinypoptává výrobky ekonomická vzájemnost: definována potřebami člověka a užitečností statků a služeb, které potřeby uspokojují STATEK=předmět, který můžeme použít v ekonomických kruzích definována omezeností a nedostatky zdrojů statky:hmotné- materiální podobanehmotné- duševní výtvory člověka (autorská práva, skladby,...) ekonomický statek= předmět, který je pro člověka důležitý a je vzácný ekonomicky (suroviny) volný statek= předmět užitečný, neexistuje v omezené míře- je volně dostupný (voda, vzduch) spotřební statek= určený k okamžité spotřebě kapitálový statek= určený k další investici služby: = činnosti uspokojující potřeby člověkavěcné- zaměřeny na obnovu hmotných statkůosobní- zaměřena na člověka výrobní faktory: člověk je využívá, podílí se na výroběpráce (zkratka L) nositelem je člověkpůda (zkratka A)je produktem třídy, není volný statek, člověk váží, jak s ní nejlépe naložit podle kvality, složeníkapitál (zkratka C)nástroje, prostorstatky, které byly vyrobeny, aby se podílely na výrobě jiných statkůtvoří ho:suroviny(přír. zdroje)technologie“know-how”mohou znásobit účinky všech dalších výrobních faktorůplatí se za ni nejvíc motivován ziskem, použití výr. faktorů přináší určitou formu důchodu (mzda- práce; renta- půda; úrok, zisk- kapitál) jsou ekonomicky vzácnékaždý, kdo vlastní výr. faktor se snaží o co největší užitek dělba práce další faktor, který ovlivňuje efektivnost výroby = specializace účastníka výroby na jednotlivou pracovní operaci etapy:rozdělení moci- muž x žena= přirozená dělba prácezemědělci x pastevci= vyčlenění řemesel, obchodníků, služebmanufaktury= specializace v dílčích operacíchmezinárodní dělba prácejiž v 2. fázi vzniká tržní vztah “vznik peněz”- zprostředkovatel směny směnný obchod (barterový) něco za něco počátky lid. společnosti nebo v době hospodářské krize ke směně bylo nutno užívat ekvivalent- zboží, které usnadňuje směnu zboží- trvanlivé, stejnorodá kvalita ve všech částech, snadno přenositelné, snadno dělitelné- např. mušle, plátínko) 1. papírové peníze- 6. stol. PNL- Čína ekonomické systémy: podle toho, jak odpovídáme na zákl. ekonom. otázky, na základě reality, základě stavu v té které ekonomice rozlišujeme:zvykový, tradičnína počátku společ. co a kolik vyrábět řeší přirozené potřeby lidí, možnosti, které lidem dává příroda, jak rozdělit- prvobytně pospolná společnost, všichni se podílí na výrobě a spotřebě 2) tržní 2. nejstarší, nejrozšířenějšípřevládá soukromé vlastnictví, trh, důležitý je ziskkaždý tržní systém má nepatrné prvky plánovaného systému 3)plánovaný = centrálně, plánovaněodpovědi určuje pláncentrem panovník, vládakrátkodobé- například pětiletkydlouhodobé- např. desetiletkynevýhody- nemůže se vším počítat (počasí)příkazově- v krizových údobích, časově omezen (potravinové lístky)stát a nadnárodní organizace zasahují do plánů, veřejných statků trh, tržní vztahy: =oblast ekonomiky, ve které dochází k výměně činností mezi jednotlivými ekonomickými subjekty a to prostřednictvím směny zboží vzniká na druhém stupni dělby práce zboží= statky, které byly vyrobeny pro směnu směnná hodnota= kvalitativní poměr, ve kterém se zboží směňuje na trhu s ostatními cena= směnná hodnota vyjádřená v penězíchtrh 1) z hlediska územního a) regionální (krajové speciality) b) národní- vázáno na polit. situaci v zemi c) mezinárodní- výhodný pro všechny 2) podle počtu zboží a) dílčí (s 1 nebo málo druhy zboží)b) agregátní- obchoduje skoro se vším 3) podle kvality (co se tam prodává) trh práce, finanční trh plodin, s kávou,... POPTÁVKA (demand= D) je množství zboží, které jsou kupující ochotni koupit za určitou cenu má klesající charakter, s rostoucí cenou poptávané množství klesá graf: zákon klesající poptávky (graf) příčiny: a) důchodový princip (efekt) zákazníci chtějí mít ze svého důchodu co největší užitek b)substituční princip dražší (nevyhovující) zboží nahradíme jiným faktory, které ovlivňují poptávku: změny referencí zákazníka (móda, sezóna, reklama,...) změny cen jiného zboží doplňující zboží (když se zlevní doplňující zboží, tak se prodá více základního zboží) substituční zboží (to, které můžeme nahradit, např. když se zlevní zelený čaj, prodá se méně kávy apod.) zvý

Témata, do kterých materiál patří