Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Ekonomie test - Správné odpovědi

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (33,58 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Mezi náklady podle druhu (druhové členění) patří například: variabilní a fixní nákladyjednicové a režijní nákladymateriál, služby a odpisynáklady na pořízení a skladovánínáklady přímé a nepřímé Nevyužité fixní náklady: podávají informaci o efektivnosti vázání fixních nákladůvypočítají se jako fixní náklady x výrobní kapacitaklesají s omezením výrobyvznikají při nákladové remanencivznikají nevyužitím celkových variabilních a fixních nákladů Klasifikační metoda stanovení nákladové funkce je založena na: stanovení dvou funkcí o dvou neznámýchna definici dvou obdobírozčlenění vzniklých nákladů na přímé a jednotkovérozčlenění vzniklých nákladů na fixní a variabilnírozčlenění vzniklých nákladů na režijní a nepřímé Přidaná hodnota ve výkazu zisku a ztráty se vypočítá jako: rozdíl mezi obchodní marží, výkony a výkonovou spotřebourozdíl mezi položkou tržby za zboží a náklady za prodané zbožísoučet obchodní marže a výkonové spotřebysoučet obchodní marže, výkonů a odečtení výkonové spotřebysoučet výkonů a výkonové spotřeby EBIT se vypočítá jako: VH za účetní období plus nákladové úrokyVH za účetní období plus daň z běžné i mimořádné činnostiprovozní zisk po zdanění mínus odpisyEBITDA plus úrokyzisk před zdaněním plus nákladové úroky Pro globální nákladovou funkci neplatí: používá se pro výpočet bodu zvratu v případě, že podnik vyrábí více výrobkůvyjadřuje vztah mezi náklady a objemem produkce v Kčh se vypočítá jako podíl variabilních nákladů a tržebobjem produkce je v rovnici vyjádřen v kusechh se vypočítá jako podíl vážených variabilních nákladů a vážených cen Kalkulace neúplných nákladů: sleduje náklady pouze podle příčinnosti vznikupatří do kategorie rozčítacích kalkulacívychází z faktu, že určitou část režijních nákladů není vhodné zahrnout do kalkulované ceny produktu/službyse vyjádří jako součet obchodní maržese vypočte stanovení režijní přirážky Hrubé rozpětí: je rozdíl fixních nákladů a výnosů podnikuje to stejný pojem jako příspěvek na úhradu fixních nákladů a ziskuse používá pouze pro přirážkové kalkulacese zjistí jako rozdíl přímých nákladů a ceny produktu/službynemá souvislost s kalkulací neúplných nákladů Stupňovitá kalkulace dělením: je vhodná například ve výrobě, kdy výrobek prochází jednotlivými výrobními fázemiurčí se pomocí stanovení režijní přirážkystanovuje poměrová čísla jednotlivým sledovaným kalkulovaným položkámvyjadřuje výnosy z prodeje vedlejšího produktuani jedna z uvedených možností Cash low: sleduje náklady podle příčinnosti vznikuje součástí účetní závěrkyvychází z faktu, že výdaje se rovnají nákladůmzachycuje změny majetkulze zjistit prostřednictvím tří metod Nepřímá metoda cash flow: je založena na korekci hospodářského výsledkuse zjistí jako rozdíl příjmů a výdajů podnikuje nevhodná pro velké podnikyukazuje bilanční sumuje závislá na kalkulaci nákladů podniku Přímá metoda cash flow: je založena na korekci hospodářského výsledkuse zjistí jako rozdíl příjmů a výdajů podnikuje nevhodná pro malé podnikyvyjadřuje výnosy z prodeje zbožíani jedna z uvedených možností Obratový cyklus peněz: ukazuje dobu vázanosti prostředků ve výroběje součástí účetní závěrkypředstavuje jedno z bilančních pravidelzachycuje změny pasivtýká se dlouhodobého majetku podniku Růstové pravidlo: posuzuje, zda tempo růstu investic nepředbíhá tempo růstu tržebdoporučuje sladění životnosti majetku a zdrojů financováníje založeno na principu, že vlastním kapitálem by se nemělo plýtvatříká, že vlastní kapitál má být maximálně roven dlouhodobému majetkuani jedna z uvedených možností Pracovní kapitál: je tvořen dlouhodobým majetkem podnikuse zjistí jako rozdíl příjmů a výdajů podnikusleduje ten druh majetku podniku, který „obíhá“vyjadřuje rentabilitu cizího kapitálumusí vždy respektovat pari pravidlo Ukazatele aktivity: vyjadřují schopnost podniku splácet své závazkyukazují výnosnost vložených prostředkůdokládají, jak podnik využívá svůj majeteklze počítat pouze pro dlouhodobý majetekse počítají z položek výkazu zisku a ztráty a cah flow Vertikální analýza: slouží k výpočtu daně z přidané hodnotysleduje proporcionalitu položek vybraného výkazu vůči zvolené veličiněsleduje prostřednictvím podílu, jak se mění příslušná položka v časeje možné aplikovat pouze v případě podniku s ustálenou kapitálovou strukturouani jedna z uvedených možností Ukazatele rentability: se zjistí jako součin zisku a vybrané položkyse zjistí jako rozdíl výnosů a nákladů podnikusledují vybrané položky cash flowpracují se ziskemmusí vždy respektovat zlaté bilanční pravidlo Mezi statické metody hodnocení investice nepatří: hodnocení rentability nákladůčistý celkový příjemdoba návratnostiprůměrné roční cash flowprůměrná roční návratnost Mandatorní investice jako taková je investice: která je investována pouze do nehmotného majetkukterá má charakter obnovy majetkukterá má charakter investice za účelem rozšíření výrobykterou podnik musí vynaložit za účelem splnění příslušných požadavků daných trhem a legislativouani jedna z uvedených možností Dynamická metoda hodnocení investic: je založena na stejném výpočtu jako statická metodazohledňuje faktor času a rizikazohledňuje faktor času a rizika v omezené mířepracuje s inflací a tokem výnosů a nákladůje méně specifická než statické metody hodnocení investic Mezi metody řízení zásob nepatří: určení optimální dodávkymetoda ABC řízení zásoburčení optimální výrobní dávkyJust in Timekaizen Běžná zásoba je: část zásob, která kryje potřebu mezi dodávkamičást zásob, která kryje odchylky od plánované spotřebyčást zásob, která se vytváří tam, kde by nedostatek zásob mohl způsobit vážnou poruchu ve výrobním procesučást zásob, která slouží ke krytí potřeby nezbytných technologických požadavků na přípravu materiálu před použitímani jedna z uvedených možností Náklady na objednávku, dodávku a přejímku zahrnují: úroky z úvěru na pořízení zásobprovoz skladuevidenci zásobnáklady z rizikanáklady spojené s kvalitativní kontrolou Z kvalitativního hlediska lze členit inovace na: agresivníprogresivnídegresivníevoluč

Témata, do kterých materiál patří