Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
FINANCNI_RIZENI_PODNIKU_aktualizace_

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (27,14 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Finanční řízení podniku Doplňkový text ke kapitole 5.7.6 Financování firmy s. 167 1. Struktura majetku a jeho zdroje krytí: Strukturu majetku a zdroje jeho krytí zobrazujerozvaha. Tento účetní výkaz je výkazem stavovým, to znamená, že zobrazuje strukturu majetku k určitému okamžiku. 1. Úloha: Zobrazte rozvahu schematicky pomocí t-účtu a popište její jednotlivé položky. Finanční řízení podniku (finanční management) si klade za úkol: udržovat takovou strukturu aktiv podniku, která zajistí nerušený provoz podniku s maximální mírou zisku (příkladem nevhodné struktury aktiv může být například nulový stav peněž v pokladně a na účtech – bez tohoto druhu aktiv je firma naprosto ochromena a nemůže např. nakoupit materiál a zaplatit zaměstnance – výsledkem je ohrožení provozu podniku). Vhodná struktura aktiv by tedy měla zajistit především platební schopnost firmy a zajistit dostatečnou likviditu majetku podniku – to vše při maximální ziskovosti.udržovat takovou strukturu pasiv podniku, která umožní plynulé financování aktiv s co nejnižšími nákladyrozhodovat, kolik zisku je třeba reivenstovat a kolik se ho má rozdělit mezi vlastníky na osobní spotřebu případně výplatu dividend. Finanční řízení podniku tedy zajišťuje sladění finančních potřeb podniku s jeho zdroji, tak aby byl zajištěno fungování podniku s maximální mírou zisku. Úloha: 1. Uveďte další příklady nevhodné struktury aktiv, která je v rozporu se správným finančním řízením podniku. 2. Jaké okolnosti vezmete v úvahu při volbě struktury pasiv? Je podstatné zda se bude jednat o dlouhodobé nebo krátkodobé zdroje krytí, případně cizí nebo vlastní zdroje krytí? 2. Zdroje financování Konkrétní zdroje financování podniku najdeme na straně pasiv rozvahy. Podrobné členění zdrojů financování a pravidel jejich použití naleznete na s. 167 - 172 učebnice. 3. náklady, výnosy, hospodářský výsledek Náklady Nákladem je peněžní vyjádření spotřeby výrobních faktorů podniku. Náklad nemusí být vždy totožný s výdajem! Např. při spotřebě materiálu vzniká náklad nikoliv výdaj. Opotřebení dlouhodobého majetku vstupuje do nákladů formou odpisů – ty však nejsou spojeny s žádným výdajem. Výdaj totiž nastal už v momentu pořízení dlouhodobého majetku atd. Náklady můžeme dělit: provozní náklady – vznikají při běžné provozní činnosti podniku (spotřeba materiálu, energie, cestovné, odpisy)finanční náklady - úroky hrazené bance, kurzovní ztráty apod.mimořádné náklady – manka a škody, tvorba rezerv apod. Toto členění se používá ve finančním účetnictví a vychází z tzv.druhového pojetí nákladů. Umožňuje sledovat efektivitu podniku jako celku. přímé náklady – tyto náklady se dají přímo propočítat na jednotku produkce pomocí různých norem – např. mzda výrobního dělníka na 1 výrobek, spotřeba materiálu na jeden výrobek.nepřímé náklady – tyto náklady jsou společné celému sortimentu výrobků a je třeba je vhodně rozvrhnout na jednotlivé výrobky např. pomocí náročnosti jejich výroby – nepřímými náklady jsou režijní nebo správní náklady Toto členění nákladů se používá ve vnitropodnikovém účetnictví a kalkulacích a vychází z tzv.účelového pojetí nákladů (tj. na jaký účel byl náklad vynaložen – např. na výrobu výrobku A nebo B). Umožňuje sledovat efektivitu jednotlivých útvarů uvnitř podniku. fixní náklady – jsou stále stejné nezávisle na množství produkce. Např. odpisy dlouhodobého majetku jsou stále stejné i když vyrábíme 0 výrobků nebo vytěžujeme kapacitu na 100 %.variabilní náklady – rostou proporcionálně s růstem objemu produkce. Zpravidla je přírůstek variabilních nákladů s každým dalším výrobkem větší než u předchozího přírůstku. Je to proto, že jak roste produkce, je stále obtížnější vyrábět levně při stávajících kapacitách. Příkladem variabilního nákladu může být např. mzdový náklad výrobního dělníka. Zpočátku bude každý další výrobek spojen se stejným přírůstkem mzdových nákladů tohoto dělníka. Od určitého objemu produkce však již musíme dělníka zaměstnat přesčas nebo v době pracovního volna a to s sebou přináší zvýšení mzdových nákladů. Toto členění nákladů se používá při rozhodování o vytíženosti kapacity podniku a volbě výrobního sortimentu. Úloha: Sestavte graf, ve kterém bude zachycena závislost výše fixních a variabilních nákladů (vertikální osa) na výši produkce (horizontální osa). Výnosy Výnos je peněžním vyjádřením výkonů podniku. Nemusí být vždy totožný s příjmem. Např. vystavení faktury odběrateli je zároveň vznikem výnosu. Příjem však může nastat mnohem později. Atd. Výnosy dělíme na: provozní výnosy – vznikají při běžné provozní činnosti podniku (tržby za výrobky a zboží)finanční výnosy - úroky přijaté bankou, kurzovní zisky apod.mimořádné výnosy Toto členění se používá ve finančním účetnictví a vychází z tzv.druhového pojetí výnosů. Umožňuje sledovat efektivitu podniku jako celku. Hospodářský výsledek Hospodářský výsledek je rozdílem mezi výnosy a náklady - může jím být zisk nebo ztráta. Zisk je důležitým zdrojem financování podniku. Zisk ale nemusí být totožný s přírůstkem množství peněž v podniku! Důvodem je skutečnost, že náklady a výnosy neznamenají vždy příslušné toky peněz. Zisk je tedy vždy spojen se zvýšením objemu aktiv proti předchozímu období, nemusí se však jednat pouze o peníze. Ve finančním účetnictví dělíme zisk na: zisk z běžné činnosti (porovnání provozních a finančních nákladů a výnosů)zisk z mimořádné činnosti (porovnání mimořádných nákladů a výnosů) 4. Podstata a význam cash flow V bodě 1 jsou shrnuty hlavní úlohy finančního řízení. Jedním z nich je i udržování vhodné struktury aktiv, což s sebou přináší i poměrně nelehký „podúkol“ a tím je zachování platební schopnosti firmy, tj. stavu, kdy je firmy schopna dostát včas svým splatným závazkům. Zvláště velké podniky proto musí velmi uvážlivě sledovat toky hotovosti tak, aby se nedostaly do situace, kdy i při vysokém zisku nebudou schopny přechodně hradit svým věřitelům. Sledováním toků hotovosti s výhledem na určité období se zabývá výkaz s názvemrozpočet cash-flow (platební kalendář). Úloha

Témata, do kterých materiál patří