Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Dlouhodobý majetek podniku

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (34.12 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Dlouhodobý majetek

Aktiva

Hmotný (stroje, budovy)

Dlouhodobý Nehmotný (licence, software)

Majetek Finanční (kapitálové investice)

Oběžný

Peněžní forma Zásoby

- peníze - materiál

- ceniny - polotovary

- pohledávky - výrobky

- krátk. cenné papíry - zboží

- zvířata

Pasiva

Majetek pořízený z

Vlastních zdrojů cizích zdrojů

- základní kapitál - bankovní úvěry

- emisní ážio - dodavatelské úvěry

- vklady - emise obligací

- zisk - přijaté zálohy

Členění DM:

Způsoby pořízení DM:

 • Nákupem nového nebo použitého

 • Bezúplatné nabytí (dědictví, dárek)

 • Vlastní výroba

 • Leasing

 • Převodem z osobního vlastnictví

 • Vkladem společníků

 • Novým zjištěním

Splátky

 • Hned od začátku v mém vlastnictví

 • Na různě dlouhou dobu

 • Pračky, ledničky

Finanční leasing

 • Nejmíň na 3 roky

 • Hlavně auta

 • Až po poslední splátce přechází do mého vlastnictví

Operativní leasing

 • V podstatě pronájem

 • Splácím různě dlouhou dobu, ale věc nikdy není moje

Oceňování DM:

 1. Pořizovací cena (cena pořízení + náklady – doprava, montáž)

 2. Reprodukční poř. cena (není doklad o koupi)

 3. Cena ve vl. nákladech (vlastní výroba bez zisku)

Opotřebení:

 1. Fyzické (ježděním autem, rezaví)

 2. Morální (auto stojí v garáži a technicky zaostává)

Odpisy:

 1. Účetní

  • Pro vlastní potřebu firmy

  • Upraveny zákonem o účetnictví

  • Metodu výpočtu si firma volí sama

 2. Daňové

  • Daňový náklad

  • Ovlivňují výši daně z příjmu

  • Metody stanoveny státem

  • Upraveny zákonem o dani z příjmu

Oprávky = součet všech odpisů

Zůstatková cena = vstupní cena – oprávky

Metody odepisování:

 1. Rovnoměrné

  • R = vstupní cena * % sazba

100

 1. Zrychlené

  • První rok R = vstupní cena

koeficient

 • Další roky R = 2 * zůstatková cena

koeficient – počet let

Funkce odpisů:

 1. Z pohledu podniku

  • Nákladová

  • Zdrojová

 2. Z pohledu státu

  • Fiskální

  • Rozvojová

Evidence

 • Pro kontrolu majetku (inventarizace)

 • Pro odepsání majetku

 • Pro přehled o fin. hodnotě firmy

 • Pro úhradu škod

Vyřazení

 • Úplné odepsání

 • V důsledku likvidace

 • Darování

 • Prodej

 • Převod do osobního vlastnictví

 • Krádež, manko, škody

Inventarizace

 1. Inventura

  • První rok inventarizace

  • Zjištění skutečného stavu

 2. Porovnání úč. stavu se skutečným

  • Shoda

  • Manko

  • Přebytek

 3. Prověření a zjištění záhad

 4. Vypořádání rozdílů

Témata, do kterých materiál patří