Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Odbyt,_obchod

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (68,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

14. ODBYT, OBCHOD a) Odbyt – pojem, význam, funkce -soubor činností, hlavním cílem = je uplatnit výrobky/služby natrhu a dodání odběrateli -veškeré činnosti související s přesunem hotových výrobků a služeb od výrobce ke spotřebiteli; stejný význam má i termín odbyt - odbytem se zabýváOdbytový a marketingový útvar, který podléhá přímo řediteli aktivní funkce odbytu spočívá v: 1.usměrňování výroby tak, aby uspokojovala potřeby trhu 2.usměrňování spotřebitele při vytváření poptávky 3.informování o nových výrobcícha překonávání konzervativních návyků při spotřebě b) Odbytové činnosti – plánování odbytu, bilance odbytu, marketingové činnosti, operativní odbytové činnosti (nabídka zboží, uzavírání smluv, vyřizování reklamací), expedice a fakturace, obchodně technické služby, evidence 1. marketingové činnosti 2. plánování odbytu 3. personální zajištění odbytu 4. získávání odběratelů a jednání s nimi, uzavírání kupních smluv 5. vyřizování reklamací 6. skladování výrobků 7. expedice 8. fakturace 9. evidence a hodnocení prodeje 10. obchodně technické služby 11. podnikové prodejny 12. propagace, výzkum trhu 13. stimulace prodeje 1. Výzkum trhu, průzkum trhu - podnik získává potřebné informace o trhu, které mají dlouhodobější charakter - průzkum trhu je krátkodobější činnost při níž zjišťujemeokamžitý stav trhu, operativní změny a směry vývoje. - od výzkumu trhu se odvíjí všechny další činnosti podniku.Stanoví se cíl výzkumu=vývoj poptávky - výsledkem výzkumu =vypracována studie Průzkum trhu se zkoumá 2 metodami: 1.od stolu (informace dostupné v podniku nebo v jeho okolí; sjednotí – utřídí - vyhodnotí) 2. v terénu (chování zákazníků, konkurence, sledování zboží – užitné vlastností, kvalita, atd.) 2. Plánování odbytu - plán prodeje =roční a vychází z požadavků odběratelů -základem pro jeho sestavení je průzkum trhu=obyvatelstvo, zboží i konkurenci - tímto zjistíme,kolik prodáme a zajistíme příslušné zdroje - má formu bilance, jednotlivé druhy výrobků jsou v materiálních jednotkách, celkový prodej v jednotkách peněžních - každý podnikatel musí vědět, jaký objem produkce chce prodat to jsou - zdroje odbytu a komu chce svou produkci prodávat - rozdělení dodávek BILANCE ODBYTU Zdroje odbytu Rozdělení dodávek Výroba zboží Dodávky pro investiční výstavbu PZ (+) Dodávky pro vnitřní obchod KZ (-) Dodávky pro vývoz Nákup zboží Ostatní dodávky pro výrobní spotřebu Ostatní zdroje Celkem Celkem I. Přímý prodej a) Výrobce – Spotřebitel (konečný spotřebitel, výrobce…) - obvyklý u výrobků na zakázku (nábytek dělaný na míru, šaty šité na míru, turbína,…) b) Výrobce – Maloobchod – Spotřebitel - obvyklý u výrobků podléhajících rychle zkáze (mléčné výrobky, maso, zelenina, ovoce,…) II. Nepřímý prodej a) Výrobce – Velkoobchod – Maloobchod – Spotřebitel - obvyklý u ostatních výrobků (textil, potraviny, drogerie, domácí potřeba,…) 3. Personální zajištění prodeje -zaměstnanci výrobní firmy, prodejci, kteří mají na starosti buď určité odběratelské firmy, nebo konkrétní území -smluvní partneři (dealeři, obchodní zástupci), jsou to většinou živnostníci, kteří prodávají zboží na základěZprostředkovatelské smlouvy, smlouvy obchodního zastoupení nebo komisionářské smlouvy. Prodejní činnost provádí za odměnu, např. provize -obchodní cestující, jsou zaměstnanci výrobce, který nabízí zboží různým firmám, obchodním organizacím a také konečným spotřebitelům -zásilková služba, např. prodej podle katalogu -prodavači v maloobchodě, nejčastější varianta, výrobky nakoupí velkoobchod nebo přímo maloobchod a vlastní prodej zajistí zaměstnanci obchodu Smlouva o obchodním zastoupení - zástupce se zavazuje provádět určité oblasti (nabídka, propagace, prodej), může pracovat pro více podniků, odměna = provize Smlouva o výhradním zastoupení - zástupce zastupuje pouze jeden podnik a podnik může mít pro danou oblast jednoho zástupce 4. Získávání odběratelů a jednání s odběrateli - písemně (zaslání nabídkového katalogu) - obchodní schůzka - telefonicky - internet - veletrhy a výstavy - burzy (týkají se pouze úzkého okruhu obchodů) - dražby, aukce Uzavírání smluv: - kupní smlouva - kontrakt (nejrozsáhlejší kupní smlouva) - ústní (uzavřená v maloobchodě) a) KUPNÍ SMLOUVA - vztah mezi prodávajícím a kupujícím - prodávající: převedení vlastnického práva k této movité věci - kupující: převzetí věci + zaplacení - písemná forma je povinná pouze u nemovitostí náležitosti kupní smlouvy: - smluvní strany (to je prodávající a kupující) - určení předmětu smlouvy (druh zboží a množství) - určení kupní ceny nebo jak bude cena stanovena - doba, místo a způsob předání zboží - kdy na kupujícího přijde vlastnictví a nebezpečí škody - jakost, dobu a rozsah záruky prodávajícího za jakost - reklamační nároky - doba a způsob placení - sankce za porušení povinností, atd. b) SMLOUVA O DÍLO - zhotovitel se zavazuje k provedení určitého díla pro objednatele, který je povinen zaplatit cenu za jeho provedení. - nemusí mít písemnou formu. - náležitosti: smluvní strany, ujednání o předmětu a ceně 5. Vyřizování reklamací - zamítnutí - částečné uznání reklamace (sleva,výměna,vrácení peněz, bezplatná oprava) - úplné uznání reklamace 6. Skladování hotových výrobků - sklady rozdělujeme na: otevřené, polootevřené, uzavřené a speciální - při zajištění plynulosti prodeje výrobků odběratelům je třeba udržovat jejich výši na optimální úrovni - před příjmem výrobků na sklad se výrobky komplementují a balí a rovněž procházejí kontrolou jakosti je závislá na jeho povaze. Nekvalitní výrobek = zmetek - v oblasti řízení jakosti jsou zpracovány mezinárodní standardy, podle kterých se posuzuje jakost, používají je všechny členské organizaceISO 9000 - jde o normy jakosti přijímané v Evropě, USA, Kanadě a dalších vyspělých zemích světa - ve skladě je třeba udržovat optimální množství hotových výrobků 7. Expedice - příprava výrobků k výdeji a naložení na dopravní prostředek - expedice se uskutečňuje na základě objednávky odběratele. - náklady na dopravu jsou značné, a proto se musí pečlivě naplánov

Témata, do kterých materiál patří