Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
4 Předmět, obsah a podmínky hospodaření ÚSC a DSO

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (34,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

4/Předmět, obsah a podmínky přezkoumání hospodaření ÚSC a DSO Zákon 420/2004Sb. a zákon o účetnictví 563/1991Sb. Základní vlastnosti účetnictví -úplnost průkaznostdoklady, inventarizace správnostúčtová osnova, oceňování, metody Přezkum hospodaření je součástí závěrečného účtu. Vyvěšuje se na úřední desce 15 předem. Projednává se do 30.6. následujícího roku. Předmět přezkumu 1/přezkum P a V vůči rozpočtu 2/hospodaření s peněžními fondy 3/N a V z podnikatelské činnosti 4/cizí finanční prostředky – depozita 5/prostředky z fondů a zahraničí 6/vyúčtování finančních prostředků ze SR, krajů, SF (státní fondy), rozpočty jiných obcí, ostatní 7/dodržování předpisů – účetnictví, zástavy a věcná břemena 8/stav pohledávek a závazků, veřejné zakázky, hospodaření se svěřeným majetkem, s obecním majetkem Obsah přezkumu 1/dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy (např. 250/2000Sb, 563/1991Sb., 128/2000Sb., 37/2003Sb.- odměňování, 40/2004Sb. – veřejné zakázky) 2/soulad hospodaření s schváleným a upraveným rozpočtem 3/účelové a časové použití prostředků či dotací 4/věcné a formální náležitosti Odpovědnost za přezkum má statutární zástupce – hejtman, primátor, starosta, vedoucí DSO, Objedná se nejpozději do 30.6., obce – kraje nebo auditor, kraje – MF Jméno auditora se oznamuje nejpozději do 21.7. (KÚ, nebo Praha MF ) Druhy přezkumu 1/jednorázový – obce do 800 obyvatel bez hospodářské činnost 2/dílčí přezkumy Neplnění povinností Pokud není objednán přezkum – kraje nebo MF má oznamovací povinnost, do 28.2. oznámit toto příslušnému zastupitelstvu a zároveň provést přezkoumání Jedná se o porušení rozpočtové kázně (218/2000Sb.) v přenesené působnosti. Zahájení kontroly se oznamuje nejméně 5 dní předem, včetně jména vedoucího kontrolní skupiny. Práva a povinnosti kontroly Práva-vstup do všech objektů v majetku ÚSC, platí nedotknutelnost obydlí -nahlížet do dokladů, pořizovat kopie, zapůjčit – proti protokolu -přizvat 3. osoby Povinnosti -zahájení přezkumu zahájit předložením pověření k přezkumu, šetřit práva a povinnosti přezkoumávaného, zachovávat mlčenlivost ( upraveno zákonem ) -písemně podat zprávu o přezkumu a výsledku přezkoumání, podpisem prokázat její předání -umožnit do 30 pracovních dnů podávat připomínky a námitky -informovat písemně zastupitelstvo o spáchání trestného činu a podat trestní oznámení ( Občanský zákoník ) Práva a povinnosti kontrolovaného Zahájení kontroly po předchozím oznámení. Podávat námitky a připomínky k návrhu zprávy. Dostat informace o přizvaných 3. osobách. Být seznámen se zápisem z dílčích přezkumů ( má právo si je vyžádat ) Být seznámen s návrhem konečné zprávy. Umožnit přístup do objektů kontroly Zabezpečit řádné technické podmínky pro výkon kontroly. Zajistit součinnost zaměstnanců a volených členů orgánů obce ( zastupitelé, členové výborů ) Náležitosti zprávy 1/identifikační údaje – koho jsem kontroloval 2/jména a funkce členů kontrolní skupiny, včetně přizvaných osob 3/místo, kde se přezkum prováděl 4/období, které se přezkoumávalo 5/období, kdy se přezkum konal 6/datum vyhotovení zprávy 7/popis zjištěných chyb a nedostatků, včetně uvedení, který předpis byl porušen a uvedení konkrétně, kde byl porušen( doklady, materiály ze zastupitelstva atd.) 8/závěr z provedeného přezkoumání musí obsahovat vyjádření § 10, odst. 3 nebyly zjištěny chyby a nedostatky byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost dle 8.3.písm. c byly zjištěny nedostatky spočívající: -porušena rozpočtová kázeň -neúplnost, nesprávnost nebo neprůkaznost účetnictví -pozměňování záznamů nebo dokladů v rozporu se zvláštními předpisy -porušení povinnosti nebo překročení působnosti ÚSC -neodstranění nedostatků zjištěných dílčím přezkoumáním nebo z předchozího přezkoumání -nevytvoření podmínek pro přezkoumání 9/Povinnosti upozornit na budoucí možná rizika Ukazatele:Podíl pohledávek a závazků / rozpočet (příjmy) % zastaveného majetku / celkový majetek 10/Podpis všech kontrolorů a 3.osob a převzetí této zprávy ÚSC ( datumově ) Ze statutárním zástupcem zprávu projednává vedoucí kontrolní skupiny, datum seznámení se uvádí ve zprávě. Předá se 1x originál zprávy. Námitky lze podat do lhůty uvedené ve zprávě nebo do 5 kalendářních dní, pokud není uvedeno. ÚSC je povinen přijmout opatření k nápravě chyb. O těchto opatřeních podává písemnou zprávu, jaká opatření přijal a jak je splnil.

Témata, do kterých materiál patří