Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


14.Rozpočtový proces na úrovni ÚSC

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (33,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

14. Rozpočtový proces na úrovni ÚSC Upravuje zákon 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech ÚSC Rozpočet – je finančním plánem, jímž se řídí financování ÚSC a DSO Rozpočtový rok =kalendářní rok Při zpracování ročního rozpočtu se vychází z rozpočtového výhledu Rozpočet se sestavuje zpravidla jako vyrovnaný. Může být schválen jako přebytkový – příjmy jsou určeny k využití v dalších letech. Jako schodkový – pokud lze schodek uhradit:přebytky z minulých let, smluvně zabezpečenou půjčkou, úvěrem, návratnou finanční výpomocí nebo prodejem vlastních dluhopisů (návratné zdroje), Peněžní fondy ÚSC může zřizovat peněžní fondy, jak účelové, tak bez určení účelu Zdroje:přebytky hospodaření z minulých let Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce Převody prostředků z rozpočtu během roku Obsah rozpočtu: Obsahem rozpočtu jsou jeho P a V a ostatní peněžní operace, včetně tvorby a použití peněžních fondů, pokud není uvedeno, že probíhají mimo rozpočet. Mimo rozpočet se uskutečňují peněžní operace, týkající se – cizích prostředků a sdružených prostředků Podnikatelské činnosti ÚSC se sledují účetně mimo rozpočtové P a V. jejich HV se promítají do rozpočtu vždy nejpozději ke konci kalendářního roku tak, aby byly součástí závěrečného účtu ÚSC. Rozpočtový proces – vypracování rozpočtu ÚSC vypracovává svůj roční rozpočet v návaznosti na svůj rozpočtový výhled, na základě údajů z rozpisu platného SR nebo rozpočtového provizoria, jímž státní rozpočet určuje své vztahy k rozpočtům krajů nebo jednotlivých obcí rozpočet kraje určuje své vztahy k rozpočtům obcí v kraji pokud se ÚSC podílí na realizaci programu nebo projektu z rozpočtu EU, musí jeho rozpočet na příslušný kalendářní rok obsahovat stanovený objem finančních prostředků účelově určených na jeho spolufinancování návrh rozpočtu musí být vhodným způsobem zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů před projednáním v zastupitelstvu ÚSC. Připomínky mohou občané uplatnit buď písemně ve stanovené lhůtě nebo ústně při zasedání zastupitelstva. rozpočtová skladba Rozpočet se zpracovává v třídění podle rozpočtové skladby stanovené vyhláškou MF. Vyhláška MF 323/2002Sb., ve znění změn a dodatků. rozpočtové provizorium Pokud není rozpočet schválen k 1. 1. rozpočtového roku, řídí se rozpočtové hospodaření v době do schválení rozpočtu pravidly rozpočtového provizoria. Pravidla stanoví:zastupitelstvo kraje pro kraje, zastupitelstvo obce pro obce, orgány svazku obcí pro DSO rozpis rozpočtu Po schválení rozpočtu v zastupitelstvu ÚSC a DSO se rozpis provádí neprodleně jeho rozpis. hospodaření podle rozpočtu Provádí se pravidelná, systematická a úplná kontrola hospodaření dle zvláštního předpisu, změny rozpočtu organizační Metodické – např. cenové změny Věcné – objektivní plnění P a V Změny se provádějí pomocí rozpočtových opatření. přesun rozpočtových prostředků – jednotlivé příjmy a výdaje se vzájemně ovlivňují, aniž se mění celkový objem nebo rozdíl P a V použití nových – rozpočtem nepředvídané P a V vázání rozpočtových prostředků RO se uskutečňují povinně, jde-li o změny vůči jinému rozpočtu, změny závazných ukazatelů nebo hrozí-li rozpočtový schodek. závěrečný účet

Témata, do kterých materiál patří