Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
14.Sdružování, zrušení a zánik podniku

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (19,57 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

14. Sdružování, zrušení a zánik podniku -zrušení předchází zániku -ruší se s likvidací a bez likvidace -společnost zaniká dnem výmazu z obchodního rejstříku Zrušení bez likvidace(existuje právní nástupce) 1, FŮZE=sdružování podniku sloučením nebo splynutím a, sloučením= A+B—A (B)- jeden podnik existuje dál a ostatní se s ním sloučí b, splynutím=A+B—C fůzí vznikne nový subjekt, který musí mít stejnou právní formu, když se chtějí sloučit Fůze má 3 druhy horizontální: slučují se firmy se stejným předmětem podnikání (benzínky, automobilky, drogerie)vertikální: firmy, které na sebe dodav-odběratelsky navazují a rozšiřují se směrem ke spotřeb. nebo zdrojikonglomerátní: podniky nemají nic společného 2, ROZDĚLENÍ - jeden podnik se rozdělí na 2 a více - musí být zachována právní forma podnikání 3, ZMĚNA PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ s.r.o. – a.s. v.o.s. – s.r.o. v.o.s. – k.s. Zrušení s likvidací - pokud neexistuje právní nástupce - likvidaci upravuje obchodní zákoník a Insolvenční zákon 1, Dobrovolné zrušení - likvidace-nastupuje zde likvidátor, který provádí mimořádnou účetní uzávěrku, zjistí hodnotu majetku a závazků - majetek zpeněží a závazky uspokojí - pokud je majetek větší než závazky-likvidační zůstatek-kladný rozdíl mezi majetkem a závazky, je rozdělen likvidátorovi-odměna společníkům dle zákona, nebo na základě společenské smlouvy 2, Nedobrovolné zrušení - začíná podáním návrhu na zahájení insolvenčního řízení -insolvenční řízení se řídí Insolvenčním zákonem – účinný od roku 2008 (Zákon o úpadku a o způsobu jeho řešení) Formy úpadku a, předlužení – hodnota majetku je menší než závazky b, platební neschopnost – pokud je subjekt více než 30 dní po době platnosti Způsoby řešení úpadku Konkurz Reorganizace Oddlužení (osobní bankrot- u FO nepodnikatelů) Společnost se ruší: 1, uplynutím doby na kterou byla založena 2, dosažení účelu pro který byla založena 3, dnem uvedeným v rozhodnutí společníků nebo orgánů společnsti o zrušení společnosti 4, dnem uvedeným v rozhodnutí soudu o zrušení společnosti 5, prohlášení konkurzu 6, rozhodnutím společníků, nebo org. společnosti o sloučení, splynutí, rozdělení, změně právní fromy podnikání Další formy podnikání: 1) Tiché společenství – společník se zavazuje poskytnout podnikateli dohodnutý vklad, aniž by se podíleli na rozhodování o podnikání -za vklad získává předem dohodnutý podíl ze zisku společnosti; vkladem je peněžitá částka nebo jiné právní majetkové hodnoty (licence, nemovitosti) -nevzniká nová práv. osoba 2) Holdingová společnost (holding) –spojení kapitálních společností v tzv. mateřské a dceřinné společnosti -mateřská spol. ovládá dceřinnou s využitím této společnosti -předpoklad vytvářet silnější rezervní fondy; obch.spol., které tvoří holding, jsou právně samostatné subjekty -nejčastější právní formou je a.s. 3) Joint venture-mezinárodní kapitálové podnikání; partneři dohodou využívají schopností a možností druhého partnera -spojení předností obou zúčastněných partner 4) Franchising- kolektivní či individuální podnikání na základě smlouvy; zavedená společnost (franchisor) poskytuje souhlas individual.podnikateli nebo obch. společnosti (franchisant) k tomu, aby podnikali pod jejím jménem -př. velké sítě rychlého občerstvení Korporace mají často podobu: Trust- jednotlivé podniky nemají vlastní ekonomickou a většinou ani právní samostatnost Kartel- pouze smluvní spojení samostatných subjektů Holding- spojení vice subjektů pod řízením holdera (mateřské organizace), který v dceřinných podnicích vlastní rozhodující podíl Koncern- je založen bud na kapitálovém základě, nebo na smlouvě samostatných podniků podléhajících vedení koncernu, který jako celek žádnou právní subjektivitu nemá a v němž nejvyšší vedení určuje hlavní směry rozvoje celého koncernu Konsorcium- účelové a většinou dočasné sdružení podniků k realizaci jednoho či vice ekonomických akcí na společný účet a za účasti všech členů konsorcia Syndikát- dohoda subjektů o společném nákupu nebo prodeji; subjekty jsou i nadále právně samostatné, ale k získání lepších vyjednávacích podmínek s odběrateli či dodavateli vystupují jako jeden celek (př.nákupní řetězce); společnosti mohou ze syndikátu vystoupit, nejedná se o vznik nového právního subjektu.

Témata, do kterých materiál patří