Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Seminární práce - alternativa místo praxe

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (1,2 MB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Seminární práce Administrativa v podniku aneb s jakými doklady se v podniku setkáváme Seminární práce Administrativa v podniku aneb s jakými doklady se v podniku setkáváme 9. května 2020Michaela Vokřálová OBSAH 1.ÚVOD1 2.VÝZNAM ÚČETNÍCH DOKLADŮ2 3.ČLENĚNÍ ÚČETNÍCH DOKLADŮ3 4.NÁLEŽITOSTI ÚČETNÍCH DOKLADŮ5 Označení účetního dokladu5 Popis obsahu účetního případu a označení jeho účastníků5 Peněžní částku nebo údaje o ceně za měrnou jednotku a vyjádření množství5 Okamžik vyhotovení účetního dokladu5 Okamžik uskutečnění účetního případu, není-li shodný s okamžikem vyhotovení účetního dokladu6 Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ a osoby odpovědné za jeho zaúčtování6 Doporučené další informace na účetním dokladu6 5.POPIS DOKLADŮ, JEJICH VYUŽITÍ, ÚČTOVÁNÍ A VZORY7 Faktura vystavená (FaV)7 Faktura přijatá (FaP)8 Příjmový pokladní doklad (PPD)9 Výdajový pokladní doklad (VPD)9 Bankovní výpis (BV)10 Vnitřní (interní) účetní doklady (VÚD)11 6.VYHOTOVOVÁNÍ ÚČETNÍCH DOKLADŮ13 Opravy v účetních dokladech13 Zásady opravování účetních dokladů bezdokladovým způsobem13 Zásady opravování účetních dokladů dokladovým způsobem13 7.OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ A POSTUP PŘI JEJICH ZPRACOVÁNÍ14 Přezkoušení správnosti14 Příprava k zaúčtování14 Zaúčtování dokladů14 Úschova dokladů15 8.ZÁVĚR16 9.ZDROJE17 Internetové17 Knižní17 10.SEZNAMY18 ÚVOD Za úkol seminární práce jsem si vybrala téma Administrativa v podniku aneb s jakými doklady se v podniku setkáváme. Toto téma jsem si vybrala, protože mě na první pohled zaujalo. A také, jelikož mám ráda účetnictví a docela mě zajímá, jak to v podniku chodí, tak jsem se těšila na praxi, že získám zkušenosti a uvidím, jak se s doklady v podniku pracuje. Když jsme v účetnictví doklady probírali, tak mě tyto hodiny celkem bavili. Několikrát jsme si i vyzkoušeli nějaké doklady vyplnit. Toto jsou důvody proč toto téma pro mě bylo jasnou volbou. Přínosem seminární práce pro mě může být zlepšení se v orientaci v těchto dokladech, jejich účtování a díky této práci o nich můžu vědět více než jsme si říkali v hodinách účetnictví. Tato práce bude o dokladech, které se objevují v podniku. Hlavní část práce rozdělím na několik kapitol. První kapitolou bude význam účetních dokladů v podniku. V druhé bude jejich členění. Třetí kapitola se bude týkat náležitostí těchto dokladů. Ve čtvrté kapitole bude popis jednotlivých dokladů, jak se využívají, jejich účtování a vzory. Pátá bude o vyhotovování účetních dokladů a poslední šestá se bude věnovat oběhu účetních dokladů a postupem při jejich zpracování. For the task of the seminar work, I chose the topic Administration in the company or what documents we encounter in the company. I chose this topic because I was fascinated at first sight. And also, because I like accounting and I'm quite interested in how things work in the company, I was looking forward to the practice of gaining experience and seeing how to work with documents in the company. When we were discussing documents in accounting, I quite enjoyed these lessons. We also tried to fill in some documents several times. These are the reasons why this topic was a clear choice for me. The benefit of the seminar work for me can be an improvement in orientation in these documents, their accounting and thanks to this work I can know more about them than we said in accounting classes. This work will be about documents that appear in the company. I will divide the main part of the work into several chapters. The first chapter will be the importance of accounting documents in the company. The second will be their breakdown. The third chapter will deal with the requisites of these documents. The fourth chapter will describe the individual documents, how they are used, their accounting and patterns. The fifth will be about the preparation of accounting documents and the last sixth will deal with the circulation of accounting documents and the procedure for their processing. VÝZNAM ÚČETNÍCH DOKLADŮ Zákon o účetnictví ukládá povinnost účtovat na základě účetních dokladů (bez ohledu na používanou účetní soustavu). Tyto doklady musí obsahovat předepsané náležitosti. Účetnictví vedené na podkladě pravdivých, přesných a včasných dokladů zachycuje průběh hospodářských činností v souladu se skutečností. Účetní doklad zachycuje hospodářskou operaci, ověřuje její obsah a prokazuje její uskutečnění. Při splnění náležitostí uvedených v zákoně o účetnictví představuje průkazný účetní záznam. ČLENĚNÍ ÚČETNÍCH DOKLADŮ SmartArt SEQ SmartArt \* ARABIC 1 Členění účetních dokladů podle druhu SmartArt SEQ SmartArt \* ARABIC 2 Členění účetních dokladů podle počtu dokumentovaných účetních případů SmartArt SEQ SmartArt \* ARABIC 3 Členění účetních dokladů podle obsahu NÁLEŽITOSTI ÚČETNÍCH DOKLADŮ Aby účetní doklady byly průkazním prostředkem o provedených operacích, musí mít podle zákona o účetnictví řadu náležitostí. Označení účetního dokladu Veškeré doklady musí být označeny způsobem zabezpečujícím vazbu mezi jednotlivými doklady a účetními zápisy v účetních knihách. Splnění tohoto požadavku je jednou z podmínek průkaznosti účetnictví. Zásady vedení účetnictví ani zákon o účetnictví nestanoví pravidla pro označování účetních dokladů. Lze pouze doporučit vytvoření takového systému, který odpovídá velikosti firmy a jejímu předmětu činnosti. Označování dokladů je možné dvojím způsobem: buď v jedné číselné řadě (1, 2, … n) nebo v několika číselných řadách. Příklady: faktury přijaté … F/1, F/2, F/3 … faktury vystavené … f/1, f/2, f/3 … bankovní výpisy …b/1, b/2, b/3 … příjmové pokladní doklady P/1, P/2, P/3 … výdajové pokladní dokladyV/1, V/2, V/3 … Smyslem rozdělení dokladů do menších logických celků je jasná, rychlá a jednoznačná identifikace dokladů. Účetní jednotky mají dále povinnost označovat účetní doklady tak, aby bylo zřejmé, že jsou kompletní (kompletnost se nejlépe ověří postupným číslováním dokladů vzestupnou řadou). Popis obsahu účetního případu a označení jeho účastníků Označení účastníků: u právnické

Témata, do kterých materiál patří