Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Phillipsovy křivky

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (140,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

8. Makroekonomická stabilizační politika, Phillipsovy křivky a) pojem makroekonomické stabilizační politiky, typy a nositelé makroekonomické stabilizační politiky Makroekonomická stabilizační politika– mezi 2 základní stabilizační cíle a to zajištění cenové stability a podpora zaměstnanosti - pohybujeme v rámci makroekonomické stabilizační politiky (ale jinak nesmíme zapomínat na spravedlnost a stabilitu) - Současné moderní státy v oblasti hospodářského stabilizační politiky sledují současně 2 cíle: hospodářský růst – souvisí s vzestupem hospodářského potencionálu země hospodářská rovnováha: nízká míra nezaměstnanosti – vnitřní nerovnováha nízká míra inflace – vnitřní nerovnováha vnější ekonomická nerovnováha – by se projevila nevyrovnanou platební bilancí a nestabilitou měnových kurzů vysoká úroveň a tempo růstu reálného produktu 4 základní cíle: a)produkt – vysoká úroveň, nejčastější ukazatelem je HDP, HDP/obyvatele – ekonomická úroveň, rychlé tempo růstu (tempo jakým roste reálný produkt – Japonsko – velmi dobře z hlediska úrovně i síly, ale špatně z hlediska temp, Polsko – dobře z hlediska ekonomické síly), ČR nemá na to, aby byla ekonomicky silnou zemí, ale může být zde ekonomická úroveň, USA, Rusko – mohou být ekonomicky silné – největší síla Číny spočívá v ekonomické síle. b)zaměstnanost – vysoká úroveň zaměstnanosti nízká míra nedobrovolné nezaměstnanosti c)cenová hladina – stabilní ceny na volných trzích. Snahou je, aby byla co nejnižší. d)vnější vztahy – rovnováha vývozců a dovozců (=obchodní bilance) stabilita měnového kurzu Další cíle stabilizační HP Kvalita hospodářského růstu – Severní Čechy, celá řada zemí se potýká s vysokou kriminalitou – USA znehodnocování ŽP, nízká úroveň veřejných služeb, kriminalita Hospodářská adaptibilita – schopnost ekonomiky přizpůsobit se pružně požadavkům vědeckotechnického rozvoje a odolávat tlakům zahraniční konkurence. HA byla hlavním parametrem testování vstupu do EU. EU zajímalo na kolik je ČR ekonomikou adaptabilní – na kolik je schopna se vyvíjet a přizpůsobit se. Jsme ekonomikou v tomto slova smyslu adaptabilní. Sociální cíle –sociálně orientována tržní ekonomika – Německou – bylo ekonomikou která po válce na to nesázala, vládla jasná společenská smlouva, že nebude docházet např. k růstu mezd,tržní ekonomika je doplněna vhodnou sociální politikou, kteréex ante čiex post řeší sociální napětí (stávky, demonstrace). Jde o to, aby se sociální přetřesům předcházelo, a ne aby se hasily vzniklé „požáry“ Nástroje makroekonomické stabilizační politiky fiskální (rozpočtová politika) monetární politika vnější měnová a obchodní politika důchodová politika (regulace cen a mezd) Hospodářskopolitické koncepce Liberálové: „Trhy fungují nejlépe, jsou-li ponechány samy sobě.“ (např. ekonomické učení fyziokratů, klasický liberalismus) Intervencionisté:Vládní zásahy mohou velmi výrazně zlepšit fungování ekonomiky. (např. učení merkentalistů, řízení pomocí plánování, školy vycházející z J. M. Keynese) Typy hospodářské politiky keynesiánský typ HP – podle nich mají státní orgány pružně reagovat na vývoj národního hospodářství a mají korigovat poruchy v ekonomice, vláda má permanentně dolaďovat chod ekonomiky. „Jemné dolaďování“, státní orgány mají považovat za cíl HP vysoký stupeň zaměstnanosti tzn. všichni lidé, kteří chtějí pracovat a práci hledají, by ji také měli nalézt Konzervativní typ HP – stát má vytvářet optimální podmínky, rámcová pravidla pro fungování tržního mechanismu – přesná a dlouhodobě platná pravidla. Má se držet hesla „nech mě plynout“. Stát má stanovit přesná pravidla pro tržní subjekty a minimalizovat permanentní státní regulaci. Neokeynesiánský typ HP – kompromis mezi ostře vymezenými typy hospodářské politiky, dostatečná zaměstnanost plus cenová stabilita, jež je dosahováno prostřednictvím kombinace nástrojů fiskální a monetární politiky. Neokeynesiánci považují také za hlavní cíl dostatečnou zaměstnanost. Nositelé HP Nositelé hospodářskopolitického rozhodování – decizní sféra – příjímání rozhodnutí a také možnost vynucení plnění toho, co bylo přijatu – př. daňové systémy Parlament (zákonodárná instituce – tvoří zákony, v minulém čísle respektu jak u nás parlament nahrazuje vlády, může měnit zákony. Mezi základní předpoklady úspěšné politiky je to, že parlament nesmí nahrazovat vládu), vláda, CB (souvisí s inflací), další instituce – soudy, výzkumné, expertní a poradenské instituce. Nositelé hospodářskopolitického vlivu – vlivová sféra Velké podniky (př. Auto škoda MB – jak ovlivňuje hospodářské prostředí okolo nás), politické strany, odbory, vědecké instituce, tisk, hospodářské svazy, lobby (lobbyistické skupiny u nás) Nadnárodní organizace OSN, MMF, GATT ( Všeobecná dohoda o clech a obchodu), orgány EU b) nositelé hospodářské politiky, druhy časových zpoždění, nezávislost centrální banky na vládě Hospodářská politika Podstata a cíle HP Hospodářská politika je obecně přístup státu k ekonomice své země. Jde o činnost, při níž nositelé hospodářské politiky (zejména vláda, ale nejen ta) používají určitých nástrojů, aby ovlivnily ekonomický a sociální vývoj (ekonomiku jako celek nebo její část), přičemž se snaží dosáhnout určitých ekonomických (v širších souvislostech i celospolečenských) cílů. - Urban – souhrn cílů, nástrojů, rozhodovacích procesů a opatření státu v jednotlivých oblastech ekonomické reality – Mertlík, Rusmichová HP má dvojí význam. HP – jako praktická činnost – ta se opírá o teoretická doporučení, bere na sebe politickou zodpovědnost za svá rozhodnutí - Viz ekonomický program vlády HP – jako vědní disciplína – 30. léta 20. stol. Rozeznáváme 2 základní směry: Anglo-americký proud chápe jako krátkodobou konjunkturální politiku s cíly jako plná zaměstnanost,stabilní ceny a mzdy apod. za použití nástrojů MP a FP Kontinentální proud (evropské pojetí) chápe HP jako systémotvornou činnost (jde o tvorbu systému) státu s cílem vytvoření hospodářského mechanismu, který bude potřebovat co nejméně přímých zásahů do běžného chodu e

Témata, do kterých materiál patří