Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


OKRUHY K MATURITNÍMU OPAKOVÁNÍ Z EKONOMIKY

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (354,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Okruhy k maturitnímu opakování z EKONOMIKY PODNIKU obor Podnikání - školní rok 2017/2018 ÚVOD DO EKONOMIE – historie, ekonomie, ekonomika, tři základní otázky, ekonomické systémy, mikroekonomie a makroekonomie. Ekonomie jako věda vznikla v roce 1776, dříve byla, součástí státní hospodářství.zkoumá, jak společnost užívá vzácné zdroje.Ekonomika zkoumá hospodářskou činnost, ekonomickou praxi 3 základní otázky 3. Pro koho vyrábět Zvykový systém – nejstarší uspořádání; co a kolik se bude vyrábět, rozhodoval náčelník; nevytvářeli žádný nadprodukt. Dnes – Afrika, Jižní Amerika, Austrálie. Příkazový systémTržní systém – co a jak se bude vyrábět, rozhoduje trh a jeho zákony nezávisle na lidském chtění. Rozdělování je určeno úspěšností na trhu. Výhody – fungování zákonů bez ohledu na subjektivní lidská rozhodnutí, neviditelná ruka trhu. Nevýhody – tímto způsobem nejsme schopni řešit procesy přerozdělování (jak se uživí staří a děti)Mikroekonomie zkoumá chování jednotlivých prvků celku – firmy, domácnosti. Zabývá se např. daněmi, cenami, výnosy apod. Makroekonomie zkoumá fungování ekonomiky jako celku, z pohledu vyšších celků – států, společenství. Zabývá se např. inflací, nezaměstnaností, národním důchodem apod. ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ KATEGORIE – pojem potřeby a jejich členění, pojem statky a jejich členění, služby, vzácnost, spotřeba. Potřeba a její členění kolektivní – např. veřejné osvětlení, zajištění zdravotní péče, bezpečnost mezi různými sociálními skupinami – zedník x vědecký pracovník potřebu uspokojujeme pomocí statků a služeb Statky a jejich členění zboží – výrobky určené pro směnu, pro trh kapitálové statky – slouží k další výrobějsou poskytované státem – vzdělání ZŠ SŠ, ochrana policie a vojsko. Stát na tyto statky získává peníze především z daní. Tyto statky platíme ale nepřímo. Z finančního hlediska dělíme na placené a neplacenéto co nemůžeme mít kdykoliv v jakémkoliv množství je pro nás vzácné. Musíme vybírat mezi výrobky a službami, které si musíme pořídit a mezi těmi, jejichž pořízení můžeme odložit. Jakmile si vybereme, ztratíme příležitost vybrat si jinou možnost. Tato skutečnost – náklady obětované příležitosti je procesem uspokojování potřeb dlouhodobá – uspokojování potřeb dlouhodobým, postupným užíváním; vybavení bytu, používání auta. VÝROBA – pojem, výrobní faktory, výsledky výroby, reprodukční proces, fáze hospodářského procesu, životní úroveň. je to činnost, při které člověk přetváří přírodu ve statky. Práce– je to cílevědomá lidská činnost vytvářející statky a služby. K vykonávání práce je potřebná pracovní síla. Pracovní síla je souhrn fyzických a duševních schopností člověka. Tuto sílu člověk nabízí na trhu práce. Cenu práce nazýváme mzdou. Pomocí fyzických a duševních vlastností člověk získává souhrn znalostí, dovedností a schopností, které tvoří jeho kvalifikaciPřírodní zdrojeNěkteré přírodní zdroje jsou neobnovitelné nebo jich je omezené množství. Proto s nimi musíme zacházet opatrně. Jsou vzácné a jejich vzácnost stále roste. Tomu odpovídá i jejich cena.Kapitálfinanční – peníze a cenné papíry. Za peníze firmy nakupují ostatní výrobní faktory – práci, přírodní zdroje, hmotný kapitál. směnná hodnota – poměr, ve které je jedno zboží směňováno za druhé. Směnná hodnota vyjádřená v penězích je cena zboží. rozšířená – opakování hospodářského procesu ve zvětšeném rozsahu =hospodářský růst dlouhodobá – uspokojování potřeb dlouhodobým, postupným užíváním; vybavení bytu, používání auta Hospodárnost – dosahování maximálních výsledků s minimálními zdroji. Životní úroveň TRH – pojem, tržní hospodářství, druhy trhu, subjekty trhu, nabídka a poptávka, tržní rovnováha, tržní mechanismus, formy konkurence. Je to místo, kde dochází ke směně (nákupu a prodeji). Je to taky místo, kde se střetává poptávka a nabídka. Na trhu prodávající a kupující vstupují do vzájemných vztahů, aby určili cenu zboží a množství, které se nakoupí a prodá. nepřímé – daně, clo, dotace ze SR, úroky, apod. - trh práce (pracovní síla) – nástrojem je mzda Subjekty trhu - stát – ovlivňuje a reguluje trh, působí jako prodávající (produkce státních podniků nebo těch, ve kterých má účast) a také jako kupující (státní zakázky – státní organizace musí nakupovat výrobní faktory) Nabídka a poptávka Poptávka – množství zboží, které jsou zákazníci ochotni koupit za určitou cenu.- agregátní – PO všech lidí v určitém státě po všech statcích a službách- individuální– PO jednoho kupujícího(lednička + elektrická energie) Stav rovnováhy na trhu je krátkodobý. Velikost NA a PO se neustále mění a tím se mění i cena a množství nabízeného zboží (dochází k přebytku nebo nedostatku) 11) A celý mechanizmus se postupně opakuje. - koncern – firmy se propojují v celém rozsahu činností, ztrácí právní subjektivitu. Hovoříme o fúzích (spojení dvou rovnocenných partnerů) neboakvizicích (větší koupí menší PODNIK – podnikání, podnikatel, podnik, znaky podniku, členění podniků z různých hledisek, podnikatelský záměr, vznik a zánik podniku, povinnosti podnikatele. je to soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku. U malých firem podnikatel vykonává veškerou činnost sám. Podnikání kromě zisku přináší nezávislost, možnost práce v oblasti, kterou mám rád „být svým pánem“. Sám nese rizika, ale sám užívá úspěchů a zisků. Má povinnost vést záznamy o své činnosti (např. daňová evidence, účetnictví). 3. Samostatně rozhoduje o vnitřní organizaci a způsobu řízení Členění podniků z různých hledisek - mají větší kapitál, rizika jsou rozložena na více osob, partneři se mohou zastupovat. Nevýhody – konflikty mezi partnery, kapitál je omezený, konkurence ze strany velkých podniků.ostatní Podnikatelský záměr Zakladatelský rozpočet Nastiňuje finanční průběh podnikání, výnosnost kapitálu a návratnost investic. Vznik a zánik podniku Podnik zaniká různými způsoby (zrušení s likvidací nebo bez likvidace). Nejčastějším důvodem je nenaplnění očekávání a finanční problémy. Povinnosti podnikatele plnit povinnosti sp

Témata, do kterých materiál patří