Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Hospodářská politika

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (33,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

11. – Hospodářská politika – Podstata a cíle, nástroje, typy, nositelé, účinnost – magický čtyřúhelník Hospodářská politika je souhrn cílů, nástrojů, opatření, rozhodnutí státu s cílem ovlivnit ekonomickou výkonnost. Obecným cílem hospodářské politiky je nastolení, popřípadě udržení svobody a demokracie. Tradičními cíli jsou hospodářský růst a ekonomická rovnováha. Podstata Hospodářská politika spočívá ve využíváni svěřených či jinak získaných pravomocí a prostředků k dosahování určitých ekonomických cílů. To znamená, že vlády využívají a vždy využívaly při řešení konkrétních hospodářských problémů své země poznatky z ekonomické teorie. Praktická hospodářská politika je tedy determinována jak politicko-ekonomickým vývojem, tak i ekonomickými teoriemi. Nástroje Jako nástroje hospodářské politiky označujeme fiskální politiku, monetární politiku, důchodovou politiku, vnější měnovou politiku a vnější obchodní politiku Fiskální Fiskální politiku provádí vláda prostřednictvím státního rozpočtu. Monetární Monetární politiku provádí centrální banka. Užívá k tomu přímé a nepřímé nástroje. Důchodová Důchodová politika se zabývá regulací mezd a cen. Vnější měnová a obchodní Týká se především měnových kurzů. Vnější obchodní politika spadá do kompetence vlády. Jejími prioritami jsou ochrana domácího trhu a podpora exportu Typy hospodářské politiky: Liberální vychází z toho, že tržní mechanismus vytváří dostatečné předpoklady pro efektivní využívání ekonomických zdrojů. Za hlavní zdroj nerovnováhy považuje intervenční zásahy státu. Intervencionistická vychází z představy, že tržní ekonomika je nestabilní systém, není schopna plně využívat ekonomické zdroje, a proto vyžaduje zásahy vlády. Expanzivní je využívána, pokud chce stát podpořit růst ekonomiky a rozvoj podnikání Restriktivní je využívána, pokud chce stát bránit zvyšování rozpočtových deficitů, brzdit inflaci a přehřátí ekonomiky Systémová je zaměřena na výstavbu legislativního rámce pro fungování ekonomiky. Společnost má za úkol zabezpečit v ekonomické oblasti ochranu soukromého vlastnictví, smluv, volný přístup na trhy apod. Regulativní vyplývá z nedokonalostí trhů. Mezi důvody pro regulaci patří zejména přirozené veřejné potřeby (obrana), ochrana životního prostředí, zdravotnictví Nositelé hospodářské politiky Nositelem HP může být státní i nestátní instituce, případně neformalizovaná skupina či jednotlivec, který hraje aktivní roli v tvorbě, provádění a kontrole hospodářské politiky. Decizní sféra Do decizní sféry patří ti, co dělají rozhodnutí. Patří sem zejména parlament, vláda, centrální banka, soudy, státní úřady, instituce vytvářející tržní prostředí, výzkumné a poradenské instituce. Vlivová sféra Vlivovou sféru též označujeme jako instituce protivážných sil. Patří sem velké podniky, politické strany, odbory, vědecké instituce, tisk, lobby, hospodářské svazy. Nadnárodní organizace Mezi nadnárodní organizace, které dokáží ovlivnit hospodářskou politiku jednotlivých států, patří např. EU, MMF nebo Světová banka. Magický čtyřúhelník Jedná se o statický ukazatel. Ukazuje nám, v jakém stavu se nachází daná ekonomika. Říká, jak to je. Neříká, proč tomu tak je a jak se do tohoto stavu došlo – jak se která veličina vyvíjela. Meziroční tempo růstu reálného produktu v % (3) Průměrná roční míra nezaměstnanosti v % (5) Průměrná roční míra inflace v % (2) Podíl salda BÚ PB na nominálním produktu v % (0)

Témata, do kterých materiál patří