Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


9 Finanční+trh

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (31,81 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

MO9 FINANČNÍ TRH Finanční trh je založený na nabídce relativně volných peněz a poptávce po penězích. Rozdělení finančního trhu: a)peněžní trh – krátkodobé vklady a úvěry a cenné papíry, u kterých je splatnost do jednoho roku b)kapitálový trh - dlouhodobé vklady, úvěry a cenné papíry se splatností nad jeden rok c)trh drahých kovů d)devizový trh – trh založený na poptávce a nabídce po národních měnách Peněžní trh Zajišťuje umisťování krátkodobých finančních zdrojů, jedná se o půjčky na mezibankovním trhu, půjčky mezi bankami a klienty se splatností do 1 roku Nástroje peněžního trhu Vklady a úvěry 1.netermínované vklady – podniky a občané ukládají u bank za úrok, mohou je kdykoliv vyzvednout 2.krátkodobé termínované vklady – podniky a občané ukládají u bank za vyšší úrok na určitou dobu 3.krátkodobé úvěry – banky půjčují podnikům a občanům na určitou dobu Krátkodobé cenné papíry 1. depozitní certifikát 2. směnky 3. pokladniční poukázky 4. bankovní akcepty Cenný papír je písemně zachycený právní vztah mezi dvěma subjekty. Cenné papíry peněžního trhu představují vztah dlužnický - majitel cenného papíru jevěřitel, ten, kdo cenný papír vystavil, jedlužník. Cenné papíry peněžního trhu nepodléhají schválení ministerstva financí. 1. depozitní certifikát - vystavuje banka a potvrzuje jím přijetí jednorázového termínovaného vkladu od klienta - jsou prodávány s různou nominální hodnotou a různou dobou splatnosti (1 měsíc, 3 měsíce) - mohou být na jméno nebo na doručitele (jméno majitele není uvedeno) - je úročen pevnou úrokovou sazbou 2. směnky Směnka je cenný papír vyhotovený v předepsané formě (musí obsahovat všechny náležitosti podle ustanovení směnečného zákona), jehož podepsáním se dlužník zavazuje věřiteli uhradit svůj závazek ve stanovené lhůtě. Náležitosti směnky: Směnka může být napsána na jakémkoli papíře, avšak musí splňovatzákonem stanovené náležitosti, jako jsou: název směnka musí být obsažena v nadpisu cenného papíru i v textu listiny Podle způsobu vystavení se rozdělují směnky na tyto druhy: směnky vlastní- kdy výstavcem směnky je dlužník (odběratel), který se sám zavazuje, že věřiteli (dodavateli) zaplatí určitou částku na směnce uvedenou - na směnce je„za tuto směnku zaplatím…“směnky cizí - vznikají tak, že věřitel (dodavatel) vystaví směnku, ve které dá příkaz dlužníkovi (odběrateli), aby mu zaplatil příslušnou částku - obsahuje„zaplaťte za tuto směnku na řád můj vlastní…“ Eskont směnky Pokud majitel směnky potřebuje získat peněžní prostředky dříve, než je datum splatnosti směnky, může postoupit směnku bance (eskont). Jde tedy vlastně o odkoupení směnky bankou před dobou její splatnosti od majitele směnky. Pokud se banka rozhodne směnku eskontovat, uzavírá s klientem smlouvu o eskontu směnky, jejíž součástí je i „cena“, za kterou banka směnku kupuje. 3. pokladniční poukázky - státní pokladniční poukázky emitují státní instituce – ministerstvo financí, ČNB Kapitálový trh Kapitálový trh je místo, kde dochází ke směně kapitálu prostřednictvím cenných papírů, zabezpečuje pohyb střednědobého a dlouhodobého kapitálu (splatnost nad jeden rok). Nástroje kapitálového trhu Střednědobé a dlouhodobé termínované vklady Střednědobé a dlouhodobé úvěry Cenné papíry kapitálového trhu Majetkové – akcie, podílové listy zakládají majiteli právo podílet se na výnosech z podnikání a další práva jako společníci společnosti, která cenný papír vydala Úvěrové – obligace, hypoteční zástavní listy Představují závazek(dluh) emitenta vůči majiteli cenného papíru. Subjekty kapitálového trhu 1. Emitenti - státní a veřejné instituce, finanční instituce a podniky, vydávají cenné papíry a nabízejí je k prodeji na burze. Tímto způsobem získávají zdroje pro financování vlastní činnosti. 2. Investoři - cenné papíry kupují, jsou to banky, podílové nebo penzijní fondy, pojišťovny, fyzické osoby, které tímto způsobem zhodnocují své volné peněžní prostředky. 3. Finanční zprostředkovatelé - banky, podílové a penzijní fondy, obchodníci s cennými papíry, kteří zprostředkovávají nákup a prodej cenných papírů mezi investory a emitenty. Cenné papíry kapitálového trhu AKCIE Akcie je cenný papír, kterým se potvrzuje právo akcionáře jako společníka podílet se namajetku, řízení akciové společnosti, zisku a likvidačním zůstatku společnosti. Členění akcií a) z hlediska druhu Akcie zakladatelské – při založení společnosti Akcie kmenové – nejběžnější s právem na dividendu (podíl na zisku)Akcie prioritní – s přednostním právem na výplatu dividendyAkcie zaměstnanecké – pro zaměstnance byly za zvýhodněnou cenu, jako součást motivace b) z hlediska formyAkcie na jméno –vydávány na určité jméno osoby právnické nebo fyzické. Akcie na majitele– držitel je pro společnost anonymní. c) z hlediska podoby Akcie listinné(fyzické listiny) Akcie zaknihované(zápis v evidenci) Hodnoty akcií Nominální hodnota(jmenovitá) akcie se přímo uvádí na akcii. Vnitřní hodnota- podíl vlastního jmění na 1 akcii. Tržní hodnota- kurz akcie, cena, za kterou se akcie prodává na burze nebo i mimo burzu. PODÍLOVÉ LISTY Podílový list je majetkový cenný papír neboli doklad o vlastnictví nebo spoluvlastnictví majetku podílového fondu. OBLIGACE je dluhový cenný papír, který vyjadřuje závazek emitenta vůči věřiteli. Jedná se o zastupitelný cenný papír, s nímž je spojeno právo na splacení dlužné částky, vyplacení stanovených výnosů a povinnost emitenta splnit veškeré závazky. Burza cenných papírů Burza cenných papírů je právnickou osobou oprávněnou organizovat na určeném místě a ve stanovenou dobu poptávku a nabídku cenných papírů. Burza cenných papírů Praha a. s. (BCPP) je nejvýznamnější burza v České republice, provozuje hlavní trh s akciemi v zemi, sídlí v centru Prahy. RM - SYSTÉM, česká burza cenných papírů a. s. POJIŠŤOVNICTVÍ Smyslem pojištění je finanční zabezpečení pojištěného v případě nahodilých nepříznivých událostí (zmírnění následků nepříznivých událostí). Úkolem pojišťoven je finančně nahradit vzniklé škody, podpořit zájem o zvyšování bezpečnosti pojišťovaných hod

Témata, do kterých materiál patří