Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
2. - Majetek podniku

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (51,36 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

MAJETEK PODNIKU Činnosti v podniku Dlouhodobý majetek, technický rozvoj, zásobování, logistika, výroba, marketing, prodej, ekonomický systém, účetnictví, personalistika Majetek podniku Aktiva – majetek podniku = Pasiva – zdroj krytí majetku (vlastní, cizí)Oběžný – oběžná aktiva Zásoby Peněžní formaDlouhodobý – stálá aktiva Hmotný dlouhodobý majetek Nehmotný dlouhodobý Finanční dlouhodobý OBĚŽNÝ MAJETEK Je v neustálém pohybu, výše a hodnota se mění, používán jednorázově, je spotřebováván PenízeHotovost v pokladněPeníze na účtech Virtuální penízeCeniny Nahrazují majetek na určitou dobu Dálniční známky, kolky, stravenkyKrátkodobé cenné papíry Nahrazují finance Šek, pokladní poukázkyPohledávky Vznikají při platební neschopnosti ZásobyMateriál Podstata (surovina na výrobu) Cihly, malta, suroviny do kuchyně, naftaNedokončená výroba Rozpracované, bude se dále upravovat, než se dá k prodeji Výroba botPolotovary Částečně vyrobený a připraven k prodeji Mražené pečivo, nábytekHotové výrobky Vyrobený výrobek určen k prodejiZboží Nakupuje se a v nezměněné formě pak prodává dálZvířata ZÁSOBOVÁNÍ Zásady racionálního zásobování Nakupujeme jen to, co potřebujeme a kolik potřebujeme Zásoby v takovém množství, aby zabezpečily plynulý chod výroby Náklady se zajištěnímminimálních zásob (průměrná denní spotřeba) Maximální zásoba – množství materiálu, které by zásoba neměla přesáhnout Ideální zásoby = metoda „JUST IN TIME“ (výhoda-nemusíme skladovat, nevýhoda-nemusí dorazit včas) Metoda JUST IN TIME Metoda řízení výroby, která organizuje logistiku materiálu tak, aby se výrobci minimalizovaly nákladyPrincipem metody jsou dodávky materiálu do výroby v předem stanoveném množství a čase, dle potřeb výrobceMateriál je dodán přesně v momentě, kdy má být použít ve výrobním procesu 5S Správná zásoba, Správné množství, Správná cena, Správná kvalita, Správný čas Druhy zásob běžná zásoba - každodenní dodávkapojistná zásoba - kryje zpoždění v dodávcetechnická zásoba - materiál se musí ještě opracovat Pořízení zásob Nákup, dědictví, vlastní výroba, vklad majetku společníky, dary, převod z osobního vlastnictvíFinanční leasing – nákup od leasingové společnosti – sepsání smlouvy o pronájmu- splácení( stále majetkem společnosti)- po splacení (majetek kupujícího) Dodávkový cyklus – čas mezi dvěma dodávkami Výběr dodavatele podle vícekriteriálního rozhodování (cena, kvalita, platební podmínky, reference)vybereme nejvhodnější -> sjednáme dodávku -> uzavřeme kupní smlouvu Stanovení velikosti objednávky Objednáváme pravidelně Velikost = max. zásoba – současná zásoba Objednáváme, poklesne-li stav skladu pod minimální zásobu Stejně jako v případě prvním nebo odhadem Objednáváme podle odhadu poptávky Velikost = odhadovaná spotřeba – počáteční zásoba + konečná zásobaVelikost zásob – optimální Kupní smlouva Náležitosti – smluvní strany, předmět kupní smlouvy, kupní cena, termín, množství, data, platební podmínkyVztahy mezi odběratelem a dodavatelem řeší občanský zákoníkKupní smlouvou se prodávající zavazuje dodat kupujícímu movitou věc a převést na něj vlastnické právo Logistika zásobování Průběh: Výběr dodavatele -> Dohodnutí podmínek -> Kupní smlouva (ústní, písemná) -> Dodání zboží -> Přejímka zboží – kontrola -> Uskladnění Evidence PŘÍCHOD DODÁVKY DODACÍ LIST – ceny, množství, datum PŘEVZETÍ PŘÍJEMKASKLADOVÁNÍVÝDEJ ZE SKLADU Výdejka – zásoby jdou do výroby DLOUHODOBÝ MAJETEK Používáme delší dobu a postupně opotřebovávámeDlouhodobý hmotný majetekPozemky, stavby, byty a nebytové prostory, stroje, dopravní prostředkyCena vyšší než 40 000Doba použitelnosti je delší než jeden rokDlouhodobý nehmotný majetekVýsledky výzkumu a vývojeSoftware, ocenitelná práva, licence, ochranné známky, patentyHtc, Coca Cola, Nikon, Lacoste, Playboy, Ebay, YoutubeCena vyšší než 60 000Doba použitelnosti je delší než jeden rokDlouhodobý finanční majetekDlouhodobé cenné papíry (akcie, podílové listy)Minimální cena není stanovenaDoba použitelnosti delší než jeden rok Způsoby pořízení DM Nákup, vlastní výroba, darování, převod z osobního majetku na podnikatele, vklad majetku společníky, leasing Finanční leasing - Nákup od leasingové společnosti sepsání smlouvy o pronájmu splácení (stále je majetkem leasingové společnosti) Operativní leasing- Pronájem od leasingové společnosti sepsání smlouvy o pronájmu splácení po splacení zůstává majetkem leasingové společnosti Evidence DM Kontrola (inventarizace - přepočítávání)Odepisování (účetnictví, daně)Přehled o finanční hodnotě firmy(např: při likvidaci firmy)Úhrady škod na majetku(pojišťovny)Datum pořízeníDatum uvedení do používáníEvidence se provádí nainventarizační karty Inventarizační karty Stručný popis majetku, údaje o vstupní ceně, datum pořízení, datum uvedení do používání, inventární číslo, zvolený způsob odpisování, jednotlivé daňové odpisy, po ukončení odpisování – způsob vyřazení Stanovení hodnot Pořizovací cenaCena pořízeníVlastní nákladyReprodukční cenaCena stanovená odhadem (darovaný majetek, vlastní vklady) Opotřebení DM Fyzické - snižování užitné hodnoty (nižší výkonnost, poruchovost)Morální - technické a technologické zastarávání věcí v porovnání s jinou technikouSnižuje se původní hodnota Odpisy dlouhodobého majetku Odpisy jsou peněžním vyjádřením opotřebení DMPostupné opotřebení DM se vypočítá postupným odpisováním a snižováním jeho účetní hodnoty až na zůstatkovou cenu (ZC)Odpisy se postupně sčítají a jejich souhrn nazývámeoprávkyZůstatková cena je cena snížená o oprávkyFCE: nákladové, zdrojové Způsoby provádění odpisů Účetní odpisy Vyjadřují skutečnou míru opotřebení majetku, podnik si stanoví účetní odpisy sám Nejčastěji se vypočítají podle doby životnosti Odpisová sazba v % = 100/doba životnosti; Roční odpis = (vstupní cena/100) *odpisová sazba Příklad Podnik postavil budovu skladu. Cena výstavby činila 1 200 000 Kč. Doba životnosti 20 let. 100/20= 5 %, 12000*5=60 000Kč Daňové odpisy Firma je musí provádět pro potřebu výpočtu základu daně z příjmů PO nebo FO ZVC (zvýšená vstupní cena) – používá se

Témata, do kterých materiál patří