Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


14 Zásobování

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (107,75 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

MO 14 – Zásobování a logistika ZÁSOBOVÁNÍ = zabezpečování podniku materiálem, popř. energie a dalšími službami Zásoby jsou oběžný majetek – krátkodobý, spotřebovávají seKoloběh oběhu zásob: → Materiál → Nedokončená výroba → Polotovar → Hotový výrobek → Pohledávka → Peníze → Obchod Výroba Peníze Materiál Peníze Nedokončená výroba Polotovar Pohledávka Výrobek Pohledávka Zboží Členění zásob Materiál – hmoty a látky, které se spotřebovávají ve výrobě Členění mate. zásob: Základní materiálprovozovací látky Náhradní dílyDHDM Pomocný materiálobaly Výrobky – výsledek hlavní činnosti podnikuPolotovar – rozpracované výrobky, které se dají prodatZboží – vše co je nakoupené za účelem dalšího prodejeNedokončená výroba – nedokončené výrobky, které nejsou zatím prodejnéZvířata – mladá zvířata ve výkrmu (kuřata, slepice, husy) Evidence zásob Příjemka, výdejka, skladní karta Oceňování zásob PC –pořizovací cena – nákup, cena pořízení + vedlejší pořizovací náklady RPC –reprodukční pořizovací cena – dědictví, darování, vklad, odborný odhad VN –vlastní náklady – vlastní výroba PLÁN ZÁSOBOVÁNÍ Pro přesnou potřebu zásob se sestavujePLÁN ZÁSOBOVÁNÍ Pro sestavení plánu musíme znát: výši zakázek (počet výrobků)spotřebu materiálu na jeden výrobek Plán zásobování má podobu bilance – porovnání zdrojů zásob s potřebami zásob: POTŘEBY ZDROJE S – spotřeba PZ – počáteční zásoba KZ – konečná zásoba N – nákup S + KZ = PZ + N Velikost nákupu = spotřeba + konečná zásoba – počáteční zásoba N = S + KZ – PZ Počáteční zásoba = stav na skladě – spotřeba do konce období + dodávky do konce období Spotřeba = spotřební norma * plánovaný počet vyráběných jednotek Příklady: Př. 1 Podnik má ročně vyrobit 10 000 kusů výrobků. Na jeden kus spotřebuje 6 kg materiálu po 90 Kč za kilogram. Jaká bude celková roční spotřeba materiálu a celková výše dodávka? Na počátku roku má být zásoba 45 000 Kč a na konci roku 36 000 Kč. PZ = 45 000,-N = 5 400 000 + 36 000 – 45 000 =5 391 000,- KZ = 36 000,- S = 6 * 10 000 = 60 000 kg S = 60 000 * 90 = 5 400 000,- Př. 2 Sestavte plán zásobování na rok 2015, jestliže podnik za rok spotřebuje 150 000 kg materiálu. Skutečná zásoba k 1. 7. 2014 je 38 900 kg, předpokládaná spotřeba do konce roku je 55 000 kg, dodávky ve 3. a 4. čtvrtletí 45 300 kg. Na konci roku 2015 musí zůstat 22 000 kg materiálu. S = 150 000 kg KZ = 22 000 kg PZ = 38 000 + 45 300 – 55 000 = 29 200,- N = 150 000 + 22 000 – 29 200 =142 800,- GRAF PRŮBĚHU VÝŠE ZÁSOB c = dodávkový cyklus s = spotřeba Z min = zásoba minimální Z max = zásoba běžná (maximální) ŘÍZENÍ ZÁSOB – METODA A, B, C Skupina A – základní materiál, suroviny, které firma potřebuje pro výrobu. Spotřebovávají se ve velkém množství, proto se musí počítat velikost optimální zásoby K řízení se používá metoda NORMOVÁNÍ ZÁSOB Skupina B – zásoby, které se rychle objednávají a jejich spotřeba není významná. Je stanoven minimální skladový limit a pokud zásoba klesne pod něj, nákupčí staví objednávku (šroubky, ……) Skupina C – patří zde – kancelářské potřeby, toaletní papír, mýdlo, jar, atd. Největší počet druhů zásob, za nejmíň peněz. Využívá se metoda souhrnného finančního normativu na určité období (např. máme 1.000,- Kč na měsíc) NORMOVÁNÍ ZÁSOB Zásoba běžná (Zb) – je třeba pro běžnou denní výrobu. Kolísá od minima do maxima Zásoba pojistná (Zp) – vyrovnává nepravidelnosti v dodávkách nebo ve spotřebě Zásoba technická (Zt) – vytváří se u takového materiálu, který je potřeba před výrobou upravit, např. dřevo do sušičky, ovoce dozrát, apod. Nemůže se předčasně čerpat. Dodávkový cyklus (c) – doba mezi dvěma smluvními dodávkami 1) Časová norma zásob - udává čas, na který nám vydrží průměrná zásoba c = dodávkový cyklus ČN = c/2 + p + t p = počet dní pojistné zásoby t = počet dní technické zásoby 2) Normovaná zásoba v naturálních jednotkách NZ = ČN * s (kg, ks, g,…)s = denní spotřeba - udává fyzický dojem průměrné zásoby, celkovou výši zásob, kterou má mít podnik denně k dispozici. 3) Normovaná zásoba ve finančním vyjádření N = ZN * p (v Kč)p = cena za jednotku Příklad: Plánovaná produkce = 50 000 ks kabelek. Norma spotřeby materiálu / 1 kabelka = 0,6 m kůže. Cena 1 m kůže = 550 Kč. Dodávky pravidelně po 20 dnech. p = 10 dní, t = 5 dní. ČN = S = 30 000 m s = 30 000 / 360 = 83,3 m NZ = 83,3 * 25 = 2083 N = 2083 * 550 =1 145 650,- LOGISTIKA je vědní obor, který se zabývá: fyzickými toky zásob od dodavatele k odběrateliinformační toky v písemné i ústní podobě Řeší toky zásob mezi firmami i toky uvnitř firem včetně různých systémů skladování zásob. Cílem logistiky je tyto toky racionalizovat, aby byly co nejefektivnější a zatížily firmu co nejmenšími náklady. fyzické toky zásob odeslání zásobodběr zásoby odběratelem (kontrola počtu obalů a neporušenosti obalů – podle dodacího listu)přejímka zásoby – vstupní kontrola: - kvalitativní (jakost, kvalita) - kvantitativní (počet) U nekvalitních výrobků se píše zápis o vadách a výrobek (zboží) reklamujeme skladování – na základě skladních (skladových) karet Typy skladů: - otevřené (stavebnictví, lesnictví, hutnictví) - polokryté - uzavřené výdej do spotřeby – výdejka b) informační toky kupní smlouva / objednávkadodací listfaktura / zálohová faktura / paragonpříjemkaskladní kartavýdejkapříkaz k úhradě / VPD

Témata, do kterých materiál patří