Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Finanční trh

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (42,84 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Finanční trh nabídka volných peněz a poptávka po penězíchstřetem této nabídky a poptávky se také vytváří cena peněz (výše úroku, tržní cena cenných papírů, kurzy deviz apod.)na finančním trhu působí: banky, stavební spořitelny, penzijní společnosti, pojišťovny, leasingové společnosti, investiční společnosti, instituce sloužící k obchodování s CPfinanční trh se dělí na:Peněžní trh -krátkodobé vklady, úvěry a CP Kapitálový trh - dlouhodobé termínované vklady, úvěry a CP se splatností nad 1 rok Trh drahých kovů - nejdůležitější institucí tohoto trhu je burza drahých kovů v Londýně Devizový trh -založen na poptávce a nabídce po národních měnách Peněžní trh nástroje: krátkodobé vklady – FO nebo PO vkládají své peníze do banky na termínované x netermínované vkladykrátkodobé úvěry – banky půjčují peníze na dobu < 1 roku (RPSN – roční procentuální sazba nákladu)krátkodobé cenné papíry – směnka, šek, státní pokladniční poukázky, bankovní akcepty, depozitní certifikáty cenné papíryna jméno – majitel je uveden na cenném papíru na doručitele – za vlastníka je považován ten, kdo jej drží na řad – je uvedeno v textu, nový majitel → na vrub Cenné papíry peněžního trhu především krátkodobé CP Směnka převoditelný CP, ze kterého vyplívá dlužnický závazek (zákon směnečný a šekový)může ji vystavit podnikatel i občan – nepodléhá schválení žádné institucevelká operativnost (rychlost)musí obsahovat povinné náležitosti dle směnečného zákonaforma však není předepsaná (kousek ubrousku)náležitosti označení směnka slib zaplatit, příkaz zaplatit jméno toho, kdo má platit jména dalších ručitelů údaj místa, kde má být zaplaceno datum a místo vystavení směnky podpis výstavce a jeho adresapodpisem další osoby vzniká tzv.aval – směnečné rukojemství a věřitel může žádat při neuhrazení směnky směnečníkem zaplacení od ručitele – avalisty vlastní– vystavuje dlužník - „zaplatím“ - dlužník (výstavce), věřitel (remitent) cizí – výstavce přikazuje jiné osobě (směnečník) aby zaplatila - „zaplaťte“ - směnečník (ten kdo směnku proplatí) s tím musí vyjádřit souhlas směnku akceptovat rozlišujeme: směnku k úhradě směnku k inkasu Převádění a eskontování směneksměnky se převádějí na jinou osobu pomocí indosamentu – rubopisu (nový vlastník je zapsán na rubu směnky)nejčastěji se převod využívá při prodeji směnky bance –eskontbanka při eskontování srazí úrok ze směnky – diskont – a zbytek vyplatí původnímu majiteli směnky →kvitanční doložka –tou musí být opatřena zaplacená směnka – „zaplaceno dne“ → trasát –akceptace směnky (akceptant = ručitel) → vista směnka –platba při předložení Šek nahrazuje hotovost, bezhotovostní platbapředkladatel šeku obdrží od banky určitou částku (hotově nebo bezhotovostně)šek může být vystaven: na jméno – toho komu má být šek proplacen na doručitele – je proplacen tomu kdo ho předložíšeky jsou převoditelné rubopisem na jinou osoburozlišujeme: soukromý šek – vystavuje FO/PO - šek se předkládá v pobočce té banky, kde má výstavce účet bankovní šek –vystavuje banka pro jinou banku Pokladniční poukázky vydává je centrální banka ke krytí deficitu státního rozpočtunejsou volně obchodovatelné na burzenominální hodnota (u nás) je od 1 milionu Kčjsou prodávány formou aukce se sestupnou licitací (holandský typ) Bankovní akcepty specifický CPjde o spojení akceptačního úvěru a cizí směnkysměnka je akceptována bankou – banka je hlavní směnečný dlužník a směnka je velmi dobře jištěna Kapitálový trh → místo, kde dochází ke směně kapitálu prostřednictvím cenných papírů - každá emise CP kapitálového trhu podléhá schválení ministerstvem financí nástroje: dlouhodobétermínované vkladydlouhodobéúvěryemisecenných papírů: akcie – majetkový CP podílové listy– majetkový CP obligace –úvěrový CP hypoteční zástavní listy– úvěrový CP (dluhopis)deriváty CP cenné papíry: listinné – fyzicky vytištěné na papíře skládají se z:pláště - zde jsou uvedeny předepsané náležitosti o nominální hodnotě akcie, emitentovi a emisi kupónového archu –kupón se stříhá, když jednou ročně jdeme pro dividendy talonu –když nám dojdou kupony, za talon dostaneme nový arch zaknihované – elektronická podoba – většina akcií v ČR nominální cena (jmenovitá) – tj. hodnota, kterou cenný papír představuje tržní cena –cena, za kterou se cenný papíry kupují a prodávají nástroje kapitálového trhu: dlouhodobé termínované vkladydlouhodobé úvěryakcie + podílové listy = majetkový cenný papírobligace + hypoteční zástavní listy = úvěrový cenný papír Majetkové CP kapitálového trhu Akcie převoditelný cenný papír, majetkový cenný papír kapitálového trhupodíl na základním akciovém kapitálujmenovitá hodnota klesá podle stability společnosti Práva akcionáře: podílet se na zisku (dividenda)podílet se na řízení – valná hromadapodílet se na majetku a likvidačním zůstatku Akcie může být emitována: přímo za nominální hodnotus emisním ážiem (cena vyšší než nominální) → používá se při dodatečné emisi akcií Rozlišujeme: Kmenové akcie na jméno– převoditelné rubopisem neboli indosamentem na majitele –volně převoditelné (mohou být pouze jako zaknihovaný CP)Speciální zaměstnanecké –pro zaměstnance firmy, akcie vystaveny na jméno, max. 5% objemu emise akcií prioritní –přednostní výplata dividendy, ovšem majitel nemá právo hlasovat na valné hromadě AKCIE vydávají se za emisní kurz, ale prodávají se za tržní ceny, které mohou být nižší nebo vyšší než jmenovitá hodnotaje tozdroj vlastní EMISNÍ ÁŽIO vzniká při emisi akcií, když je emisní kurz vydávaných akcií vyšší než její jmenovitá hodnota DIVIDENDA: podíl na zisku z pohledu vlastníka akcieje to příjem z kapitálového majetkumusí se zdanitsrážkovou daní 15% NOMINÁLNÍ HODNOTA hodnota na cenném papíruhodnota, kterou cenný papír při vydání představuje TRŽNÍ HODNOTA (KURS) - za tuto hodnotu se pak prodává PORTFOLIO souhrn cenných papírů ZATIMNÍ LISTY když akcie neproběhla celým procesem emise (před vydáním) Podílové listy vydává jepodílový fond → fondy jsou zakládányinvestičními společnostmi nebo bankami, které shromažďují prostředky od drobných investorů (o

Témata, do kterých materiál patří