Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Bankovní systém

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (86 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

11.BANKOVNÍ SYSTÉM, DRUHY BANK, MEZ. FIN. INSTITUCE bankovní systém v ČR, druhy bank centrální banka: charakteristika základní funkce nástroje měnové politiky obchodní banky: cíl činnost (funkce) bank zásady bankovního podnikání mezinárodní finanční instituce (MMF, Světová banka) BANKOVNÍ SYSTÉM je souhrn všech bank v daném státě a uspořádání vztahů mezi nimi. V tržních ekonomikách je obvyklýdvoustupňový systém (v ČR po roce 1990) stupeň – ústřední (centrální) banka – v ČR ČNB – státní instituce, nepodnikatelský subjekt stupeň – obchodní (komerční) banky – podnikatelské subjekty(mají za úkol dosáhnout zisku) (Právní úprava: zákon č. 6/1993 Sb., o bankách zákon č. 21/1993 Sb., o ČNB) CENTRÁLNÍ BANKA – charakteristika, základní funkce, nástroje měnové politiky charakteristika ČNB - (= ústřední, emisní, cedulová) banka - má sídlo v Praze Na Příkopech + pobočky v krajských městech - je to právnická osoba, veřejnoprávní subjekt, nezapisuje se do OR - je to nezávislá instituce, s plnou pravomocí a odpovědností v měnové politice - nejvyšším řídícím orgánem jebankovní rada a 2 viceguvernéry, jmenuje ji prezident - hlavním úkolem je stabilita měny – vnitřní – stabilita cen (inflace) – max. 2 % – vnější – kursová stabilita Základní funkce (úkoly) ČNB: 1.Určuje a provádí měnovou politiku Měnová politika = soubor opatření, kterými stát ovlivňuje celkové množství peněz v ekonomice Hlavní cíl: stabilita měny, tzn. stabilita cen Princip regulace množství peněz v ekonomice: -zvýšení nabídky peněz znamenázvýšení množství peněz v ekonomice →vyšší poptávka po zboží →vyšší hospodářský růst →vyšší zaměstnanost, aleriziko růstu míry inflace (s rostoucí poptávkou rostou ceny zboží) -snížení nabídky peněz znamenásnížení množství peněz v ekonomice →nižší poptávky po zboží →nižší míra inflace, alenižší hospodářský růst avyšší míra nezaměstnanosti 2.Emisní funkce (= emisní banka) ČNB má výhradní právo vydávat i stahovat bankovky a mince (včetně pamětních), stanoví nominální hodnoty platidel, rozměry, hmotnost, materiál, vzhled a další náležitosti, ochranné prvky ražba mincí – Česká Mincovna v Jablonci nad Nisou (po r. 1993) tisk bankovek – Státní tiskárna cenin v Praze 3.Řídí peněžní oběh, platební styk a zúčtování bank -peněžní oběh, tzn. hotovostní oběh – sleduje množství, strukturu a vývoj hotových peněz v ekonomice -platební styk – stanoví zásady vedení účtů klientů u bank a provádění platebního styku -zúčtovací (clearingové) centrum – všechny banky zde mají otevřeny běžné účty, CB provádí převody mezi účty jednotlivých bank 4.Vykonává bankovní dohled ČNB dohlíží na činnost všech bank, stavebních spořitelen, družstevních záložen a od dubna 2006 také nad pojišťovnami, penzijními fondy a kapitálovým trhem (tzn. celým finančním trhem) s cílem omezit rizika tak, aby byly ochráněny zájmy vkladatelů a funkčnost bankovního systému. Kontroluje především likviditu jednotlivých bank, tzn., zda jsou banky schopny dostát svým závazkům. V případě problémů dává pokuty, případně uvalí nucenou správu nebo odejme licenci. 5.Slouží jako banka bank – přijímá vklady od bank, poskytuje bankám úvěry 6.Je to banka státu – vede účty státního rozpočtu a účty státních institucí, spravuje st. Dluh 7.Spravuje měnové rezervy ve zlatě a devizách 8.Obchoduje s cennými papíry (především státními) 9.Zastupuje stát v zahraničí v měnové oblasti Nástroje měnové politiky: diskontní sazba –v ekonomice je to sazba, za kterou mohou obchodní banky ukládat přes noc u CB dočasně volnou likviditu (min. 300 mil. Kč) pokud chce CB snížit inflaci, zvýší diskontní sazby = dojde ke zdražení peněz = snížení poptávky po penězích, poklesnou ceny a dojde k poklesu inflace pokud chce CB podpořit podnikání – sníží diskont (zlevnění peněz, roste poptávka po penězích, v ekonomice víc peněz) r. 2016 – 0,05 % 2T repo sazba –základní úroková sazbaCB protermínované operace s CP - Banka stahuje měnu z oběhu prodejem svých cenných papírů, a naopak ji do oběhu uvolňuje nákupem stejných cenných papírů. Obě strany se při této operaci zavazují, že po uplynutí doby splatnosti ČNB vrátí věřitelské bance zapůjčenou jistinu, která je zvýšená o dohodnutý úrok a věřitelská banka zase vrátí ČNB její cenné papíry. Základní doba těchto operací je 14 dní. - klíčový nástroj ve vztahu ČNB vůči komerčním bankám, nepřímo ovlivňuje výši úroků pro podnikatelskou sféru - pokud je nutné snížit inflaci, udržuje banka vysokou sazbu, pokud chce CB podporovat podnikání, sazbu snižuje -r. 2016 – 0,05 % 3.lombardní sazba – doplňková úroková sazbana úvěry obchodním bankám se zástavou CP,KB si mohou přes noc vypůjčit – vždy vyšší než repo sazba r. 2016 – 0,25 % 4.povinné minimální rezervy CB předepisuje obchodním bankám určité procento z vkladů, které si musí u ní uložit ve formě povinných minimálních rezerv (tyto peníze jsou dočasně mimo oběh a působí protiinflačně nízká inflace = snížení PMR už jen na2 % proti 11,5 % v roce 1996, již řadu let se výše neměnila 5.operace na volném trhu – CB obchoduje s CP a tím ovlivňuje množství peněz v oběhu - vysoká inflace = je potřeba snížit množství peněz v ekonomice = CB prodává CP, čímž dostává peníze z oběhu - podpora podnikání = potřeba zvýšit množství peněz v ekonomice = CB kupuje CP, čímž dává peníze do oběhu Situace v EU – existuje jedna společná CB se sídlem ve Frankfurtu nad Mohanem, tato banka má vlastní měnové nástroje platné pro celou měnovou unii OBCHODNÍ BANKY – cíl, činnost, zásady bankovního podnikání Jsou to podnikatelské subjekty, jejichhlavním cílem je dosažení zisku Zisk je dán: -úrokovým rozpětím (úroky přijaté z úvěrů – minus úroky vydané vkladatelům) dále různými poplatky za služby (vedení účtu, platební karty, zprostředkování obchodů s CP) Jsou to akciové společnosti s bankovní licencí, kterou uděluje ČNB (min. výše ZK 500 mil. Kč) Činnost (funkce) bank depozitní funkce – shromažďují vklady (= depozita) (pasivní bank. operace) úvěrová funkce – poskytují úvěry (aktivní bank. operace) funkce zprostředkovatele plateb– tzv. bezhotovostní pla

Témata, do kterých materiál patří