Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


7. Lidske zdroje

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (48,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

7. LIDSKÉ ZDROJE Evidence práce a mezd PERSONÁLNÍ ČINNOST PODNIKU – ÚLOHA, VÝZNAM význam - podniková činnost, která zajišťuje výrobní faktor (pracovní sílu) úloha – získávání zaměstnanců a péče o ně ZÍSKÁVÁNÍ A VÝBĚR PRACOVNÍKŮ z úřadu práce výběrová řízení z vlastních zdrojů (výchova) v rámci organizačních změn inzerce PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAH - vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem - upravuje je zákoník práce dohody o práci konané mimo pracovní poměr poměr dohoda o provedení práce - hlavně jednorázové úkoly, lze uzavřít ústně - uzavírá se pro činnost, která trvá max. 300 h/rok u jednoho zaměstnavatele – - není povinnost platit SZP (do příjmu 10 000 měsíčně), daň se ale platí dohoda o prac. činnosti – uzavírána na práce, které jsou prováděny souvisle a opakovaně - maximální rozsah 20 h/týdně, uzavírá se písemně - SZP i daň se platí pracovní poměr - viz dále PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru:Pracovní poměr: uzavření pracovní smlouvy (dohoda) a)hlavní – zam. je zaměstnán na plnou prac. dobu jmenováním (manažeři, ministři)b)vedlejší – zam. je zaměstnán u téhož volbou (starostové, poslanci) zaměstnavatele na kratší prac. dobu c)souběžný – zam. u dvou nebo více na kratší pracovní smlouva – její náležitosti: druh práce místo výkonu práce den nástupu do práce (vznik pracovního poměru) druh pracovního poměru není-li zkušební doba ve smlouvě uvedena, neplatí - platí po podpisu obou stran Změna pracovního poměru: přeložením na jiné místo - pouze se souhlasem zaměstnavatele převedením na jinou práci – změna vykonávané činnosti - zákoník práce stanoví, kdy zaměstnavatelmusí (zdravotní problémy zaměstnance) nebomůže (se souhlasem zaměstnance) převést Ukončení pracovního poměru: dohoda – souhlas obou stran, bez udání důvodu, končí v dohodnutém termínu zrušení ve zkušební době (zkušební doba – 3 měsíce, manažeři 6 měsíců) okamžité zrušení – podle zákoníku práce - zaměstnavatel – při hrubém porušení pracovní kázně (alkohol, nehoda) - zaměstnanec – v případě ohrožení zdraví či nevyplacení mzdy do 15 dnů výpověď – buď ze strany zaměstnance, nebo zaměstnavatele; musí být důvod - zaměstnavatel – z důvodů v ZP (organizační důvody); 2-3 měsíce výp. Lhůta - zaměstnanec – jakýkoliv/žádný důvod; 2 měsíce výpovědní lhůta -> 2měsíční výplata, 3 a více roků práce -> 3měsíční výplata) ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ - v podobě mzdy (cena práce!) – je tvořena nabídkou a poptávkou Mzdové předpisy: na úrovni státu - používají státní organizace - upravuje je zákoník práce, který je konkretizován vyhláškami ministerstev a vlády - všechny tyto předpisy uvádějí min. nároky, které musí každý podnik dodržovat o minimální mzdě – pod ní zaměstnanec nemůže jít o zaručené mzdě o minimální příplatcích – práce přes čas, v noci, ve svátky, ve ztížených podm. o minimálních mzdových tarifech tarifní skupiny, které se liší náročností práce na úrovni podniku – u soukromých firem se uplatňují smluvní mzdy (SM) SM –založena odbory – výše mezd je dohodnuta v kolektivní smlouvě -nezaložena odborypředpisem Složky a formy mzdy: Základní mzda (závisí na množství vykonané práce) časová závisí na odpracovaném čase; tam kde nelze měřit výkon (učitel, účetní) hodinová sazba -> počet odpr. hod x hod sazba měsíční stálý plat -> měs. tarif / počet dní v měs x odpr. dny úkolová podle odvedené práce; tam kde lze měřit výkon ke stanovení jsou nutné výkonové normy podílová podíl na dosaženém výdělku (akcionáři) Pobídkové složky (k větší motivaci, kvalitě a produktivitě práce) osobní ohodnocení vyjadřuje trvaleji kvalitu práce určitého zaměstnance příplatky ke mzdě přesčasy, práce v noci, o svátky, ve ztížených podmínkách prémie - za předem stanovené ukazatele; vypláceny procentem ze základní mzdy d) odměny - mimořádné, nejsou předem stanoveny Náhrady mezd v případě, že zaměstnanec nepracoval důvody dané zákonem (dovolená v uzákoněné době, svátky) důvody dané objektivními překážkami (výpadek energie atp.) při nemoci (nemocenské dávky) PÉČE O ZAMĚSTNANCE povinná – placení SZP a odpovědnosti za škody, zajištění ochrany (proškol,pomůcky) nepovinná – stravovací příspěvky, prémie, odměny, zvyšování kvalifikace EVIDENCE PRÁCE A MEZD evidence práce- odpracovaná doba – časová mzda (knihy docházky, čipy) - odvedený výkon – úkolová mzda (úkolové listiny) b)evidence mezd (MZVL) -mzdové listy (mzda zaměstnanců po měsících a v jednotlivých složkách) -zúčtovací a výplatní listiny (vyplacené mzdy za celý podnik)

Témata, do kterých materiál patří