Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


16. Právní formy podnikání

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (403,08 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

MO16 16. Právní formy podnikání Členěnísubjektů národního hospodářství Obchodní právo Souhrn právních norem upravující postavení podnikatelů Základní Kapitál Souhrn všech vkladů společníků / zapsaný do OR / nemusí to být peníze Rezervní fond Peníze na jiném účtu než ZK /S.R.O. ho má povinně Prokurista / Prokura Prokurista má prokuru = je to lepší (širší) plná moc Stanovy Písemná podoba /vyjádření pravidel společnosti Vysvětlivky: Valná hromada – je schůze všech společníků a akcionářů Dozorčí rada - kontrolní orgán. Statutární orgán – osoby pověřeny jednáním za podnik S t á t n í p o d n i k y Zřizovatelemstát = jednotlivá ministerstva. Vznikávydánímzakládací listiny a žádostí ozápis do obchodního rejstříku. Základní kapitál je tvořen vkladem státu do podniku a jeho výše je zapsána v obchodním rejstříku. (Státní podnik se zřizuje za účelem podnikání nebo poskytování veřejně prospěšných služeb.) Ručení: podnik ručí za své závazky svým majetkem, za závazky podniku stát neručí Kompetence řízení: Ředitel je zároveň statutární orgánDozorčí rada Majoritní podíl – stát vlastní většinový podíl akcií podniku, má rozhodují slovo při řízení(ČD) Minoritní podíl – stát nemá rozhodující většinu podílu společnosti Soukromé podniky – ŽIVNOSTI Živnost je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku, vzdělávání apod. Zakladatel / Podmínky= každý komu je18 let a jebezúhonný, svéprávný, vzdělaný Oprávnění Živnostenský listKoncesní listina Základní kapitál = peněžité i nepeněžité vklady podnikatele Živnostenské oprávnění: od 1. 7. 2008 je to výpis ze živnostenského rejstříku Živnostenský rejstřík: seznam, do kterého se zapisují všechna živnostenská oprávnění a jejich změny. Má evidenční charakter. Živnosti se dělína: Ohlašovací– lze je provozovat na základě ohlášení živnostenskému úřadu -dělí se na: a)řemeslné – podmínkou provozování jeodborná způsobilost (Kadeřnictví, Truhlářství) b)vázané - podmínkou provozování jejináodborná způsobilost –kurz (průvodcovství) c)volné - podmínkou provozováníneníodborná způsobilost Koncesovanéživnosti – k obdržení koncesní listiny je nutné splnění zvláštních podmínek (taxi, pohřební služba) Živnosti se dále dělí podle předmětu činnostina: a)obchodní– prodej zboží b)výrobní – výroba výrobků c)poskytujícíslužby – opravy a údržby věcí, přeprava osob DRUŽSTVA Družstva jsou společenstvímneuzavřeného počtu osob založenými za účelem podnikání nebo zajišťování hospodářských, sociálních nebo jiných potřeb svých členů. Založení =2 POnebo5 FO Řízení =stanovami družstva.Členy družstva mohou být fyzické i právnické osoby. Členství vzniká: -dnem vzniku družstva (zápisem do obchodního rejstříku) - přijetím na základě písemnéčlenské přihlášky -převodem členství - jiným způsobem stanoveným zákonem Základní kapitál: - tvoří hočlenské vklady - min.500 000,- Kompetence řízení: -Vrcholný orgán = Členská schůze -výkonný orgán = představenstvo -kontrolní orgán = kontrolní komise Ručení: = ručíDružstvo – NÉ členové Zánik a zrušení družstva: zanikávýmazem z obchodního rejstříku a může být zrušeno - usnesením členské schůze - prohlášením konkurzu - rozhodnutím soudu - uplynutím doby, na kterou bylo zřízeno - dosažením účelu, k němuž bylo zřízeno Obchodní společnosti Obchodní společnosti jsou právnickými osobami založenýmis cílem podnikat. Mohou jezaložit jak osoby fyzické, tak osoby právnické. Osobní obchodní společnosti veřejná obchodní společnostkomanditní společnost Kapitálové obchodní společnosti a. s.s. r. o.Evropská společnost MUSÍ MÍT ZKRATKU ZA NÁZVEM Veřejná obchodní společnost – V. O. S. Je to společnostalespoň dvou osob, které podnikají pod společnou obchodní firmou. Založení=společenská smlouva PO i FO Základní kapitál– tvoří ho vklady společníků - obchodní společnostinemusí povinně vytvářet Ručení za závazky společnostiručí společníci společně,veškerým svým majetkem Rozdělování zisku rozděluje se mezi společníkyrovným dílem Komanditní společnost – K. S. - je určitým přechodným typem mezi kapitálovou a osobní společností, ale bývá častěji zařazována mezi osobní společnosti(má prvky osobní ikapitálové) - vzniká spojením alespoňdvou osob ke společnému podnikání na základě Založení = společenské smlouvy Základní kapitál tvoří hovklady společníků Ručení komanditisté - vkládají min. 5.000,- Kč – ručí jen vkladem – neřídíkomplementáři– nevkládá nic. – řídí firmu – ručí vším Kompetence řízenístatutárním orgánem společnosti jsoukomplementáři, Rozdělování zisku stejným dílem Společnost s ručením omezeným – S. R. O. Založení Více společníků = společenská smlouvaJedna osoba = zakladatelská listina Základní kapitál zapsaná do ORvklady společníkůmin.1,- Kompetence řízení Valná hromadaJednatel / JednateléDozorčí rada Ručení =do výše ZK, nebo pokud je podezření na podvod společníci celým svým majetkem Rozdělování zisku podle výše vkladů jednotlivých společníků Rezervní fond =POVINNÝ Akciová společnost – A. S. Založení = jedna FO=stanovy Základníkapitál 2 000 000,-(2M) Řízení Monistická struktura Valná hromadaStatutární ředitelSprávní rada Dualistická struktura Valná hromadaPředstavenstvoDozorčí rada Rezervní fond = není povinný Ručení společnost ručícelým svým majetkem, akcionáři závazky společnostineručí Rozdělovánízisku podle množstvívlastněných akcií A K C i E- cenný papír, s nímž jsou spojena práva akcionáře jako společníka podílet se na: -řízení společnosti - na zisku společnosti - na likvidačním zůstatku při zániku společnosti Evropská společnost Postaveno na právu Evropského společenství = obdoba A. S. Založení= Podnikatel EU nebo evropského hospodářského prostoru(Island. Norsko,Lachtan.) Řízení = Rada Smyslem evropské společnosti jepředevším usnadnit volný pohyb kapitálu v rámci celé Evropské unie asjednotit právní formy obchodních společenství v EU. Řízení Monistický systém: představuje jednodušší a flexibilnější metodu řízení společnosti. Existuje pouzesprávní radamin. 3členymax. 18.Statutární orgán =předsedasprávní rady, který je z

Témata, do kterých materiál patří