Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Inflace

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (41 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Inflace – Podstata a formy inflace, příčiny, důsledky, protiinflační politika Jedná se o růst všeobecné cenové hladiny. Pokud je v ekonomice naměřena inflace, neznamená to, že rostou všechny ceny v ekonomice. Ceny některých statků rostou, jiných stagnují (zůstávají neměnné), jiných dokonce klesají. Formy Mírná Mírnou inflaci označujeme jako inflaci plíživou. Tempo růstu cenové hladiny se pohybuje v jednociferných číslech. Ekonomické subjekty penězům důvěřují, uzavírají smlouvy v nominálních veličinách. To znamená, že ceny neindexují. Pádivá Při pádivé inflaci lidé ztrácejí důvěru k penězům, preferují držbu jiných finančních nebo věcných aktiv. Dochází k indexování nominálních veličin – k cenovému indexu nebo k zahraniční měně. Cenová hladina roste minimálně o desítky procent ročně. Hyperinflace Nejrychleji roste cenová hladina při hyperinflaci – o tisíce a více procent ročně. V takovém případě peníze přestávají fungovat jako prostředek směny. Ekonomika se navrací k barteru – směňuje se zboží za zboží, nebo se k transakcím využívá zahraniční měna, která není hyperinflací „postižena“. Příčiny Příčiny inflace stojí buď na straně agregátní poptávky, nebo na straně agregátní nabídky. Poptávková Jedná se o inflaci taženou poptávkou. Agregátní poptávka se posouvá směrem doprava. Za tímto posunem stojí expanzivní monetární a fiskální politika. Keynesiánský přístup Keynesiánci připouští vliv změny jednotlivých složek agregátní poptávky – spotřeby domácností, investic firem, vládních nákupů a čistého exportu. Monetaristický přístup Monetaristé tvrdí, že inflace je pouze peněžním jevem. Připouští tedy pouze vliv centrální banky. Nabídková Inflace tlačená náklady Způsobena nabídkovým šokem Růst mezd Předpokládáme, že se ceny tvoří přirážkou ke mzdovým nákladům. Míra inflace? je totožná s tempem růstu mzdových sazeb w, což odpovídá tempu růstu produktivity práce. Inflace tažená zisky Ceny rostou proto, aby rostly zisky Důsledky inflace Vliv inflace na reálné důchody Cenová hladina a nominální důchod rostou rozdílným tempem. Pokud cenová hladina roste rychleji než nominální mzdy, reální důchody klesají. Vliv inflace na reálnou hodnotu bohatství Inflace přerozděluje od věřitelů směrem k dlužníkům – věřitel získá nazpět nižší kupní sílu, než zapůjčil. Při vysoké inflaci se dluhy splácí snáze Dodatečné náklady inflace – náklady ošoupaných bot Obrazně „běháme“ od banky k bance a přesouváme svoje peníze tam, kde dostaneme lepší úrok. Protiinflační politika Regulace agregátní poptávky Agregátní poptávku je možné regulovat pomocí fiskální a monetární restrikce. Metody léčení inflace: Šoková terapie Tato metoda je rázná. Dochází k prudkému snížení cenové hladiny. Ekonomika se výrazně propadá. Ekonomická recese je sice hlubší než v následujícím případě, zato trvá kratší dobu. Gradualistická metoda Tato metoda je pozvolnější. Dochází při ní k postupnému snižování cenové hladiny. Ekonomika neupadá do tak hluboké recese, ale tato recese trvá mnohem déle. Důchodová politika Díky důchodové politice vzniká v ekonomice potlačená inflace. Po uvolnění důchodové politiky se však tato inflace projeví. Hovoříme tedy o oddálené inflaci. 10. – Inflace, nezaměstnanost – Phillipsovy křivky znázorňují vztah mezi tempem růstu cenové hladiny a mírou nezaměstnanosti. Rozlišujeme následující Phillipsovy křivky: původní mzdovou, modifikovanou cenově inflační, rozšířenou a dlouhodobou. Původní Původní křivka neboli mzdová verze zobrazuje vztah mezi tempem růstu nominálních mezd a mírou nezaměstnanosti. Je výsledkem pozorování mzdových sazeb ve Velké Británii v 2. polovině 19. století a v první polovině 20. století. Modifikovaná krátkodobá V tomto modelu bylo tempo růstu nominálních mezd nahrazeno mírou inflace. Přirozená míra nezaměstnanosti je zde spojená se stabilní cenovou hladinou Růst AD vyvolá pokles nezaměstnanosti a růst cenové hladiny, nastolení krátkodobé rovnováhy, domácnosti si uvědomí, že jejich reálné příjmy klesly a opět sníží nabízené množství práce, vzroste nezaměstnanost a ekonomika se vrátí do původního bodu rovnováhy. Křivka PC je klesající. Horizontální osu, na kterou nanášíme míru nezaměstnanosti, protíná na úrovni přirozené míry nezaměstnanosti. Na vertikální osu pak nanášíme hodnoty tempa růstu cenové hladiny. Rozšířená – krátkodobá Křivka je rozšířená o inflační očekávání. Poptávkový šok způsobí pokles u pod úroveň u* a tím pádem i růst cenové hladiny - inflaci, nulová inflační očekávání se přizpůsobí skutečné míře inflace, ustanoví se nový bod rovnováhy. Tento bod bude mít souřadnice u* a onu míru inflace. Krátkodobě lze zaměnit (substituovat) míru inflace a míru nezaměstnanosti. Dlouhodobá Dlouhodobá Phillipsova křivka je vertikální na úrovni u*. V dlouhém období neexistuje substituce mezi mírou nezaměstnanosti a mírou inflace.

Témata, do kterých materiál patří