Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Hospodářský proces

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (44,08 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

HOSPODÁŘSKÝ PROCES zahrnuje výrobu, oběh, spotřebu a tím se uspokojují potřebypracovní – člověk pracujenepracovní – výrobní linka Výroba hospodářská činnost, při které vznikají statky (výrobky)výsledkem výroby mohou výt i věcné služby (oprava auta)do výroby vstupují statky, které se spotřebovávají - výrobní spotřebastatky, které se prodávají – finální spotřebavýroba je závislá na spotřebě a spotřeba na výrobě Oběh představuje všechny činnosti, které se uskutečňují po ukončení výroby až do předánírozdělování – rozdělení na menší série a jejich doprava do obchodůsměna – výměna jednoho zboží za jiné. Nejčastěji za peníze Spotřeba činnosti, při kterých dochází k likvidaci produktu, a tím se uspokojuje lidská potřebapostupná spotřeba (boty, auto)jednorázová spotřeba (rohlík, chleba) Hospodářský cyklus Reprodukce = obnova majetku opotřebení dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku a po určité době, pokud ho již nelze dále udržovat nebo opravovat, se vyřazuje z používání a nahrazuje novým Reprodukci členíme na: Prostou – stroj, zařízení nahradíme strojem nebo zařízením stejným, stejného výkonuRozšířenou – nahradíme strojem lepšího výkonu, který produkuje více výrobkůZúženou – stroj nahradíme stejným strojem, ale s menším výkonem Chci být lepší než konkurence, cílem je větší zisk, zvýšit produktivitu a udržet se na trhu Hospodářský růst proces, kterým se zvyšuje schopnost národního hospodářství vyrábět statky a služby, vyjadřuje se pomocí HDP, vede ke zvyšování kvality života Zdroje hospodářského růstu: Kvantitativní zdroje růstu: přírůstek nabídky pracovních sil ze zahraničí a fyzického kapitálu, nové přírodní zdroje, kapitál se stejnými kvalitativními charakteristikamiKvalitativní zdroje růstu: zvyšování kvalifikace pracovníků, využívání kvalitnějších přírodních zdrojů, technický pokrok, řízení a organizace výroby, podpora investic firem Nevyužité zdroje v ekonomice: nezaměstnanost – nevyužitá pracovní síla, opuštěné budovy, nevyužitá půda, nevyužité kapacity Právní normy určují, jak se mají účastníci právních vztahů chovatjsou obsaženy ve „Sbírce zákonů ČR“ Dělení: podle způsobu chování účastníků - zavazující (zakazující, přikazující) nebo opravňujícípodle míry závaznosti - donucující nebo podpůrnépodle obsahu na normy práva - občanské, státní, trestní, rodinné, pracovní Platnost – ode dne vydání, kdy byla napsaná Účinnost časový okamžik, od něhož má občan povinnost se přepisem řídit a dodržovat ho, obvykle nejdřív platná a pak účinná (kdy začíná platit)období mezi platností a účinností, kdy začíná Rozvaha účetní výkaz, který k určitému datu umožňuje porovnat majetek podniku, jeho druhy (aktiva) a zdroje financování (pasiva) v peněžním vyjádřeníaktiva se musí rovnat pasivůmměsíční, čtvrtletní, pololetní, roční a mimořádné (př. při založení, likvidaci podniku), je součástí účetní závěrky rozvaha počáteční - v den nového účetního rokurozvaha konečná - na konci účetního období, to je 12 měsíců po sobě jdoucích Aktiva (majetek) Pasiva (zdroje) Dlouhodobý majetek: Vlastní zdroje: Hmotný – 40 000 Kč Základní jmění Nehmotný – 60 000 Kč Nerozdělený zisk Finanční Rezervní fond Oběžný majetek: Cizí zdroje: Zásoby (zboží, materiál) Zaměstnanci Peníze (pokladna, bankovní účet) Sociální a zdravotní pojištění Odběratelé (pohledávky) Úvěry Dodavatelé (závazky) INFLACE = růst cenové hladiny (rostou ceny všeho) důsledek – pokles reálné hodnoty (za nominální mzdu si toho můžu koupit pořád míň a míň), pokles hodnoty měny (měna přestane být vzácná) hladinu inflace hlídá ČNB, opakem inflace je deflace (měna jde dolů) Druhy inflace: mírná – ceny rostou pomalu a jsou relativně stabilní, do 10 % za rokpádivá – úspory ztrácí na hodnotě, přednost spotřebě – finanční trh odumírá, vznikají hospodářské problémy, do 100 % za rokhyperinflace – peníze přestaly plnit svou funkci, ceny rostou rychle, nad 100 % za rok, vážné problémy v ekonomice Barterový obchod – zboží za zboží (chleba za vajíčka) Příčiny inflace: Inflace tlačená náklady Postup: růst nákladů na výrobu (materiál) → zvednout cenu výrobku → zvýšení platu → zvýšení nákladů → pořád dokola Řešení: stát přísně hlídá růst mezd = důchodová politika státu Inflační spirála: mění se jen cena výrobku, nabídka a poptávka zůstává stejná Inflace tažená poptávkou Postup: mezi domácnosti se dostane velké množství peněz → zvýší se poptávka → nabídka zůstává stejná → cena jde nahoru, bod rovnováhy se posune nahoru a doprava Spotřebitelský koš – stát nemůže sledovat ceny veškerého zboží a služeb, ale má stanoven spotřebitelský koš cca 800 položek zboží a služeb z různých odvětví (oblečení, nábytek, jídlo) a ty sleduje. Spotřebitelský koš ČR je sladěn s košem EU

Témata, do kterých materiál patří