Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Trh a tržní mechanismus

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (106,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

4. Trh a tržní mechanismus Tržní hospodářství CPE = centrálně plánovaná ekonomika X ME = market ekonomy (vzájemné ovlivňování nabídky a poptávky – na stejné úrovni) - systém založený na horizontální koordinaci ve kterém lidé tím, že kupují vyjadřují co chtějí a co ne; jejich chování na trhu je potom impulsem pro výrobce co vyrábět a co ne; je to systém, ve kterém jsou jednotlivé vztahy mezi jednotlivými subjekty(spotřebitel X firmy) zprostředkovány trhem a impulsy změn vycházejících od kupujícího; rozhodování je založeno na svobodné volbě suverénního subjektu trhu; tržní systém je demokratický a liberální - základem tržního hospodářství je TRŽNÍ MECHANISMUS = vzájemné ovlivňování tří procesů : nabídky, poptávky a tvorby ceny a) NABÍDKA = souhrn všech zamýšlených prodejů, se kterými přicházejí na trh výrobci - můžeme ji rozlišit: 1)celková nabídka(agregátní) = objem výroby všech výrobců a cenami, za které jsou ochotni ji prodat 2)individuální nabídka = nabídka jednotlivého výrobce; je určena množstvím a cenami, za které je ochoten prodat 3)dílčí nabídka(tržní) = nabídka jednoho výrobku dodávaného několika výrobci S = nabídka(supply) vyjadřuje funkční vztah mezi množstvím nabízené a vyráběné produkce(Q) a cenou(P) této produkce  platí zde zákon tzv.rostoucí nabídky = s rostoucí cenou se zvyšuje nabízené zboží D = POPTÁVKA(demand) souhrn zamýšlených koupí; určována poptávaným množstvím a cenou, za kterou jsou ochotni nakupovat 1)celková poptávka(agregátní) určena celkovým objemem produkce, kterou jsou kupující ochotni koupit a cenou, kterou jsou ochotni zaplatit 2)individuální poptávka jednoho kupujícího 3)dílčí poptávka po jednom výrobku koupěschopná poptávka = z pohledu ekonomické teorie je důležitá taková poptávka, která je uskutečnitelná(dostupná) - platí zákon klesající poptávky = s rostoucí cenou nižší poptávka - nabídka a poptávka představují dvě strany trhu; vzájemně se střetávají, ovlivňují a výsledkem jejich střetu je tzv.ROVNOVÁŽNÝ BOD(rovnovážná cena a produkce) - tržní cena je pro všechny subjekty základní informací, od které se odvíjí další rozhodnutí; pro kupujícího je cena obětí, kterou musí podstoupit, pro nabízejícího je cena efekt, kvůli kterému podstoupit určitou oběť - předpokladem fungování tržního(cenového)mechanismu je tzv.CENOVÁ LIBERALIZACE Tržní subjekty 1)domácnosti = přichází na trh s cílem nakoupit statky a služby, které slouží k jejich uspokojení - v roli kupujícího vystupují na trhu výrobků a služeb - na trhu výrobních faktorů vystupují jako nabízející - na trhu výrobků a služeb jako poptávající 2)firmy = jejich činnost je zaměřena na výrobu výrobků a služeb za účelem prodeje - naopak jak u domácností 3)stát = specifický subjekt; sleduje širší cíle než jen jednotlivé firmy; působení státu v tržní ekonomice ovlivňuje mechanismus působení trhu Rovnovážná cena trhu - to co je předmětem směny je zboží a má-li být směněno, musí být statkem (užitkem) z ekonomického pohledu; peněžní formou směny je cena Dělení trhu:1) REGIONÁLNÍ – dělí se na místní, národní, světový 2) podle předmětu SMĚNY - trh automobilový, textilní; trh výrobků a služeb, peněz, kapitálu Další dělení:a) dílčí trh ( mikrosféra ) b) agregátní trh ( makrosféra ) Fungování tržního mechanismu : Konkurence = proces střetávání různých většinou protichůdných zájmů tržních subjektů; je podmínkou pro správné fungování trhu; má-li existovat konkurenční prostředí musí se trhu zúčastnit alespoň dva tržní subjekty 1)konkurence napříč trhem = konkurence mezi nabídkou a poptávkou 2)konkurence na straně poptávky = konkurují si poptávající(nedostatek zboží = roste konkurence) 3)konkurence na straně nabídky = konkurence mezi vyrábějícími a)cenová = konkurují si cenou b)necenová = lepší kvalita výrobků; širší podmínky prodeje; reklama; dobré jméno firmy(GOOD WILL) Dělení konkurence podle charakteru tržního prostředí: 1)konkurence dokonalá = teoretický příklad(všichni mají stejné podmínky); co se týče výrobců, každý dodává pouze část celkové nabídky; volný vstup do odvětví; výrobky jsou všechny stejné - jednotlivec na trhu nemůže ovlivnit tržní cenu  PRICE TAKER (cenový příjemce)  platí pro jednu firmu  platí pro celé odvětví Př.Firma vyrábí v podmínkách dokonalé konkurence. Má denní příjem TR= 10000 Kč. Na této úrovni firma maximalizuje zisk. AC=20 Kč MC=40 Kč AVC=15 Kč Q=? TP=? (celkový zisk) a) TR=P*Q 10000=40*Q Q= 250 b)zisk=TC-TR (P-AC)*Q (40-20)*250=5000 - platí pro dokonalou i nedokonalou k. zlaté pravidlo maximalizace zisku -dokonalá konkurence vykazuje : a) výrobní efektičnost (=minimalizace nákladů pro vyšší zisk) b) alokační (=všichni spotřebitelé na trhu jsou spokojeni) 2)konkurence nedokonalá = v centru pozornosti od třicátých let a) MONOPOLNÍ (monopolistická) b) OLIGOPOL c) MONOPOL ada) – v odvětví hodně malých výrobců; jeden výrobce neovlivňuje celkovou tržní situaci; výrobky jsou podobné; výrobce si určuje cenu; nejjemnější forma nedokonalé konkurence; je nejvíce výrobně a alokačně efektivní; blíží se monopolu tím, že si určují cenu a dokonalé konkurenci tím, že je jich hodně a mají podobné výrobky (jsou SUBSTITUTY) adb) – na trhu působí několik málo velkých firem, které jsou na sobě závislé; značné bariéry vstupu - oligopol typuA výrobek je identický (benzínky) - oligopol typuB výrobek je diferencovaný (letecké společnosti) adc) – nejvyostřenější forma konkurence(TELECOM); jedna firma, která má výhodu; výsadní postavení subjektu, který má výhodu v určité oblasti trhu Organizační struktury pomocí nichž se realizují monopolní výhody 1) KARTEL = dohoda výrobců téže produkce o cenách; rozdělí si trhy; o přidělení výrobních kvót; zúčastněné firmy si uchovávají svou odbytovou a výrobní samostatnost; může mít podobu tajné dohody hlavně v zemích, kde je protikartelový zákon(USA) 2) SYNDIKÁT = zase se sdružují výrobci; výrobní samostatnost firmy je zachována, ale odbyt je organizován pomocí syndikátu a jeho obchodní sítě 3) TRAST = má podobu akciové společnosti; sdružené firmy nemají výrobní a odby

Témata, do kterých materiál patří