Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Ekonomický růst a hospodářský cyklus

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (2,25 MB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

5. Ekonomický růst a hospodářský cyklus a) pojem ekonomického růstu, ekonomická síla a úroveň, zdroje ekonomického růstu, rozšiřování a prohlubování kapitálu Pojetí ekonomického růstu (s. 92) ekonomický růst-chápeme jakodlouhodobý růst potenciálního produktu ekonomiky v čase - neboli plynulé zvyšování produkčních možností ekonomiky -při sledování změn reálného výstupu v rámci dané ekonomiky je nutné rozlišovat mezi: Krátkodobým růstem či poklesem výstupu (cyklické kolísání) vizhospodářský cyklus -je spojen s lepším či horším využitím stávajících výrobních kapacit dlouhodobým růstem výstupu- dlouhodobý trendvizekonomický růst -je spojen s růstem výrobních kapacit vizrůst potenciálního produktu - vývoj potencionálního produktu lze také vyjádřit pomocí posunu PPF ekonomický rozvoj = ekonomický růst + růst životní úrovně, kvality (blahobyt obyvatelstva) (mikroekonomie) Potenciální produkt potencionální produkt (nastává na úrovni plnéPPF (100% využití zdrojů) zaměstnanosti – nejsou inflační tlaky na ↑ mezd) potenciální produkt představuje maximálně dlouhodobě udržitelnou úroveň produktu,aniž by docházelo k urychlování inflace potenciální produkt je tedy úroveň reálného produktu odpovídající přirozené míře nezaměstnanosti,tj. nezaměstnanosti,při níž je míra inflace stabilní,nevykazuje tendence k růstu či poklesu krátkodobé změny - ↑ je vystřídán poklesem dlouhodobé změny – spojeny se změnou produkčních možností dané ekonomiky= ek. růst kvantitativní zjištění potenciálního produktu: existuje-li přirozená zaměstnanost => skutečný Y se blíží Y* aplikace OKUNOVA zákona sledování dlouhodobého vývoje Y* sledování využívání výrobních kapacit Růst potenciálního produktu je determinován: tempem růstu inputů tempem růstu souhrnné produktivity (technologie) růstem produktivity práce růstem účinnosti kapitálu poklesem materiálové a energetické náročnosti potřebné k výrobě jedné jednotky produktu tempo růstu potenciálního produktu: -mimo oblast ekonomické teorie bývá pojem ekonomický růst (chybně) zaměňován za růst skutečného reálného produktu koeficient růstur = Yt / Yt-1 * 100 (v %) tempo růstug = (Yt - Yt-1) / Yt-1 * 100 (v %) tempo růstu reálného produktugnom = greal +π tempo růstu cenové hladiny =π - souvisí s inflací Produkční mezera – skutečný produkt v daném okamžiku nedosahuje hodnoty potenciálního produktu GAP=( GDP – GDPp /GDPp ) * 100 kladný rozdíl → expanzní (inflační) produkční mezera záporný rozdíl → recesní produkční mezera tempo růstu reálného produktu Produkční (recesní) mezera – skutečný produkt v daném okamžiku nedosahuje hodnoty potenciálního produktu kladný rozdíl → expanzní (inflační) produkční mezera záporný rozdíl → recesní produkční mezera dlouhodobá rovnováhaprodukční (recesní) mezerainflační mezera Y = Y*Y < Y* Y > Y* u= u*u> u* u< u* Mezinárodní srovnávání Velikost produktu v následujích letech při stabilním tempu růstu… Yt + n … velikost produktu v rocen Y10 = Y0 * (1 + 2 / 100)10 = 5550 * 1,0210 … velikost produktu po 10 letech I minimální rozdíl v tempu růstu se projeví obrovskými rozdíly z pohledu dlouhého období GDP … ekonomická síla (absolutní objem finálních výrobků a služeb, který se v ekonomice vyprodukuje za určitou dobu (zpravidla 1 rok) – nevypovídá o efektivnosti výroby ani o úrovni technologií. Čím větší země a čím více obyvatel, tím větší produkt.) GDP/obyv. … ekonomická úroveň (EKONOM 8/99: 1. místo Lucembursko (40.000 USD/obyv. dle měnového kurzu, 32.000 USD/obyv. dle parity kupní síly), dále Švýcarsko, USA, Německo, Rakousko, Austrálie, Slovinsko, ČR 5.500 USD/obyv., 12.500 USD/obyv. dle parity kupní síly) – (vyjadřuje, jak účinně a efektivně země využívá svých disponibilních výrobních faktorů. Slouží též k vyjádření životní úrovně v dané zemi. Vyjadřuje se nejčastěji pomocí HDP, který připadá na 1 obyvatele. K nejvyspělejším podle tohoto ukazatele patří Kuvajt, USA, Japonsko, GB, SRN …) tempo růstu připadající na 1 obyvatele = kapitálová vybavenost na 1 obyvatele = Zdroje ekonomického růstu 1. lidské zdroje:na to sází moderní ekonomiky, u nás o tom jen mluvíme -množství práce (např. v hodinách, ve dnech) -její kvalifikace – vzdělání –SŠ, VOŠ, zručnost,dovednosti a zkušenosti získané praxi a celoživotním studiem apod. označovaná jako „lidský kapitál“ a náklady na její získání, zvýšení a udržení jako investice do tohoto lidského kapitálu, dále její motivace a také schopnost podnikání - hodnota lidského kapitálu roste se schopností produkovat více statků a služeb, jejichž kvalita se zvyšuje - výnos z lidského kapitálu není v národním účetnictví chápán jako příjem kapitálu, ale jako příjem práce 2. přírodní zdroje: -množství půdy a nerostného bohatství -kvalitě těchto zdrojů – úrodnost půdy, kvalita nerostů, klimatické podmínky - nejde pouze o zemědělskou půdu, ale i plochy určené k rozvoji technické infrastruktury (mosty, silnice, přehrady); - množství půdy konkrétního typu určené např. k osevu, osídlení, zprůmyslnění,…; - nerostné bohatství (drahé kovy, suroviny získané těžbou – plyn, ropa,…; - kvalita přírodních zdrojů z hlediska úrodnosti, klimatických podmínek,….; - přírůstek disponibilního množství přírodních zdrojů povede ceteris paribus k posunu hranice produkčních možností 3. kapitálové statky -stroje a zařízení, budovy, stavby aj. -technická úroveň těchto statků – jejich výkonnost, přesnost, pracovní a energetická náročnost - dělíme na finanční (instrumenty peněžního, kapitálového a úvěrového trhu) a reálné (hmotný a nehmotný majetek); - ekonomická teorie předpokládá, že kapitál akumulujeme vždy, když odložíme současnou spotřebu, abychom dosáhli vyšší spotřeby v budoucnosti; - evidujeme zásobu reálného kapitálu (přírůstky – obnova, rozšíření, úbytky); zajišťuje si likviditu na výrobní aktivity pomocí finančního kapitálu A –kvantitativní zdroje růstu – zabývá se zapojováním kvant lidských, přírodních zdrojů a kapitálových statků => tzv. extenzivní růst B –kvalitativní zdroje růstu – týká se zvyšování kvalifikace, zkvalitnění přírodních zdrojů a kapitálo

Témata, do kterých materiál patří