Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
16.Investiční a technicko vývojová činnost podniku

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (22,85 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

16. Investiční a technicko-vývojová činnost podniku -investice=vynaložení prostředků tak, aby přinesly další výnos -investiční činnost=souvisí s péčí o DM, tzn. pořizování, evidence, odpisování, inventarizace, vyřazování… Dlouhodobý majetek - hmotný dlouhodobý majetek - min. cena 40.000 Kč, odepisuje se. - nehmotný majetek - min cena 60.000 Kč, odepisuje se. - finanční majetek - min cena není stanovena, neodepisuje se. Oceňování DM 1, cena pořízení - holá cena (př. na základě faktury) 2, pořizovací cena - cena pořízení + náklady (montáž, clo) 3, vlastní náklady - majetek pořízený vlastní činností 4, reprodukční pořizovací cena - odborný odhad ceny (v případě darování, přebytek zjištěný při inventarizaci) Způsoby pořízení DM Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek lze pořídit zejména těmito způsoby: a) koupí b) vytvořením vlastní činností c) bezúplatným nabytím- darováním, bezúplatným nabytím po skončení finančního leasingu d) vkladem společníka- e) přeřazením z osobního užívání do podnikání f) odkoupením, příp. bezplatným převzetím po skončení finančního leasing Opotřebení DM fyzické = neustálé snižování užitné hodnoty, které je způsobeno výrobní činností, přírodními vlivy, koroze morální = projevuje se technickým a technologickým zastaráváním Opotřebení vyjadřujeme formou ODPISU: představuje opotřebení DM vyjádřené v Kč. ÚČETNÍ: dobrovolné, zákon o účetnictví, vyjadřují skutečné opotřebeníDAŇOVÉ: povinné, vycházejí ze zákona o daních z příjmů (rovnoměrné, zrychlené, pokud se rozhodnu pro jednu metodu, nemohu ji potom změnit); slouží pro výpočet dan.základu -nejkratší doba odepisování 3 roky, nejdéle 50 let Rozhodování o investování – DM pořizujeme, pokud: zakládáme podniknahrazujeme starýrozšiřujeme výrobunucená investice; nařízená 4 kroky při rozhodování o investici: stanovení potřeby investice-manažer rozhoduje na základě dlouhodobého plánuvypracování investič.projektuposouzení projektu-reálnost, finanční náročnost…výběr nejvhodnější varianty projektu Hodnocení efektivnosti investice: 1.statické ukazatele- vhodné pro méně náročné investice s krátkou dobou životnosti; nezohledňují faktor času; méně přesné a méně náročné doba návratnosti (PM-payback method) – vypovídá o tom, za jak dlouho bude investice splacena z čistého zisku výnosnost investice (ROI- return of investment) 2.dynamické ukazatele – pro náročnější investice; dlouhodobé; zohledňují faktor času (inflace…); náročnější na výpočet, ale přesnější metoda čisté současné hodnotymetoda vnitřního výnosového procenta Technické zhodnocení DM Jako technické zhodnocení se označují výdaje na dokončené nástavby, přístavby, rekonstrukce a modernizace majetku TZ není oprava a údržba! Technicko vývojová činnost - je součástí výrobní činnosti s souvisí s rozhodováním o změnách výrobního program technologie, postupů životního cyklu produktu. -nejpozději ve 2. fázi životního cyklu produktu by měla firma zavádět nový inovovaný produkt. -inovace=proces, který vede ke změně -invence=nápad, myšlenka Fáze TVČ 1.Vývoj produktu - začíná nápadem, poté se vybírá námět a sbírají se informace - posuzování požadavku na product - získávání vnějších a vnitřních informací - informace o zaměstnancích - poté posouzení a výběr variant po trance marketingové, technické a ekonomické. Inovace mohou být- ELEMENTÁRNÍ (částečná inovace - suroviny, technologie, pracovní síla) KOMPLEXNÍ (souhrn elementárních inovací, tedy globální-celková inovace) Inovační stupně-nižšího řádu-kvantitativní změny (0,1,2,) vyššího řádu-kvalitativní změny (3-7) 2. Příprava nového produktu Technická příprava- konstrukční přprava (jak bude produkt vypadat, jaké bude mít parametry) technologická příprava (jakým způsobem se bude vyrábět) Ekonomická příprava- spočívá ve stanovení nákladů a výsledkem je stanovení ceny produktuMarketingová příprava-souvisí s marketingovým průzkumem (info o zákaznících, trhu, konkur) 3. Uvedení na trh - první fáze životního cyklu produktu a poslední fáze TVČ

Témata, do kterých materiál patří