Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
20. Evropska unie

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (51,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

20. EVROPSKÁ UNIE Charakteristika EU Orgány EU a jejich úloha Společné a koordinované politiky EU Hospodaření a rozpočet EU Současnost EU ČR a EU Lisabonská smlouva CHARAKTERISTIKA EU - politické a hospodářské společenství 27 zemí (cca 500 mil. obyvatel) - cílem EU je -> prohlubování hospodářské a politické integrace členských zemí -> podpora rozvoje a růstu bezpečnosti, zaměstnanosti, konkurenceschopnosti -> zlepšení životní úrovně a kvality životního prostředí - EU je ve 4. fázi hospodářské a politické integrace (hospodářská a měnová unie) z pěti® jejím cílem je však dostat se do 5. fáze integrace (úplná ekonomická a politická unie) - EU stojí na třech pilířích: evropská společenství (hospodářská a měnová unie, společný trh, vzdělávání a kultura, sociální politika, dopravní politika) spolupráce v oblasti justice a vnitřních věcí společná zahraniční a bezpečnostní politika -prostředky EU: volný pohyb osob, zboží, služeb a kapitálu společná daňová, finanční, obchodní a sociální politika společná měna a měnová unie ORGÁNY EU Institucionální trojúhelník– je základem, vytváří zákony a politiky EU Rada Evropské unie (dříve Rada ministrů) - státy jsou zastoupeny ministry (podle předmětu jednání) - hlavní rozhodovací orgán úkoly - tvorba zákonů a přijímání legislativy společně s Evropským parlamentem, - rozhoduje o integraci (do jaké míry, nový členové) - v předsednictví se země střídají po 6 měsících (organizace setkání Rady a reprezentace EU) Evropská komise - je výkonný orgán EU, sleduje zájmy Unie jako celku - je složena z 27 komisařů (každý stát 1 komisař) - jsou zcela nezávislí, jsou povinni prosazovat výhradně zájmy státu, nesmějí přijímat instrukce od jejich státu ani z jiného úkoly - navrhuje právní předpisy parlamentu a radě, - řídí a provádí politiky EU a rozpočet, - vymáhá evr. právo (zastupuje EU na mezinárodní scéně) Evropský parlament - zákonodárný orgán, reprezentuje zájmy občanů členských zemí - schvaluje složení Evropské komise a má právo kontrolovat její činnost úkoly - legislativní pravomoc (přijímání a schválení legislativy EU) - demokratický dohled (nad ostatními institucemi EU) - rozpočtová pravomoc (spolu s Radou EU schvaluje rozpočet) Další orgány Evropská rada - skládá se z hlav států a předsedů vlád členských států EU - rozhoduje o nejzávažnějších politických a ekonomických otázkách; vymezuje směry, kterými se má EU ubírat a její priority úkoly – shodnout se na celkové politice EU - projednat dosažení pokroků Soudní dvůr - je nejvyšším soudem Evropské unie úkoly - zajišťuje respektování práva - rozhoduje spory mezi členskými státy, mezi státy a orgány a mezi orgány navzájem - zajišťuje, že legislativa unie je interpretována a uplatňována na všech státech stejně - za každý členský stát je v něm jeden soudce Evropská centrální banka - dohlíží na euro a měnovou politiku EU - snahou je udržet cenovou stabilitu eura Evropská investiční banka - pomoc při dosahování cílů EU financováním investič. projektů (podpora integrace, rozvoje) Evropský účetní dvůr - kontrola příjmů a výdajů EU v souladu se zákonnými předpisy a pravidly SPOLEČNÉ A KOORDINOVANÉ POLITIKY EU 1.) společné politiky – za jednotlivé členské státy rozhodují orgány EU a) obchodní politika – celní a zahraniční politika vůči nečlenským státům, uplatňují se ochranářské prvky (protekcionismus) b) dopravní politika – jde o propojení celé unie c) zemědělství a rybolov – zvýhodnění produktů členských zemí před ostatními d) měnová politika – jednotná měna a měnová unie 2.) koordinované politiky – rozhodují o nich členské státy, ale jsou omezeny určitými pravidly, která se snaží politiky sblížit a) sociální politika b) ochrana životního prostředí c) energetika, věda a výzkum d) daňová politika HOSPODAŘENÍ A ROZPOČET EU - rozpočet EU vypracovává Evropská komise a předkládá jej ke schválení Radě EU; Evropský parlament je oprávněn návrh pozměnit - je určen k financování politik EU, administrativních výdajů evropských institucí atd. - narozdíl od národních rozpočtů musí být vždyvyrovnaný, žádné rozpočtové deficity Příjmy: HDPčlenských zemí (73,0 %) celní poplatky a zemědělské dovozní dávky (11,5 %) podíl na dani z přidané hodnoty (DPH) členských zemí (14,4 %) Výdaje: výdaje na zemědělství (42,9 %) - dotace zemědělcům strukturální fondy (35,6 %) – regionální rozvoj (aby se srovnala úroveň zemí) vnitřní politiky (7,4 %) – např. bezpečnost, boj proti terorismu, řízení migrace zahraniční aktivity (4,3 %) administrativa a předvstupní pomoc (5,2 %) SOUČASNOST EVROPSKÉ UNIE - v současnosti řeší EU problematiku nedodržování rozpočtové kázně, které přinesli dluhové krize v Řecku, Irsku, Portugalsku / - mluví se i o pádu eurozóny ® proto také byl vytvořen dokumentPakt pro euro plus, který podepsalo celkem 25 států s výjimkou ČR a Velké Británie® tento pakt koriguje fiskální politiku zemí - dalším tématem posledních let je, zda přijmout Turecku do Evropské unie či ne – jelikož Turecko otvírá cestu na Blízký Východ, mohlo by se to zdát pro EU nebezpečné X - naopak se zase uvádí, že by to mohla být pro EU obrovská výhoda v oblasti energetiky a země EU by tak nemuseli být závislé jenom na Rusku, ale měly by blízko k obrovským dodávkám plynu a ropy ČESKÁ REPUBLIKA A EVROPSKÁ UNIE - dne 1. května 2004 se ČR vstoupili ČR do EU - uvolnil se pracovní trh do Rakouska, Německa, VB, Řecka (nepotřeba pracovního povolení) - jako poslední jsme podepsali Lisabonskou smlouvu - neustálé odklady přijetí Eura LISABONSKÁ SMLOUVA (1. 9. 2009) -> mezinárodní smlouva, jejímž cílem je především reformovat instituce Evropské unie a její fungování a prohlubuje integraci a omezuje právo veta v některých oblastech - ČR byla poslední zemí, která tuto smlouva ratifikovala (přijala-podepsala) -PrezidentVáclav Klaus pro podpis ratifikace vyžadoval výjimkou z Listiny základních práv EU, která podle něj zaručí neprolomeníBenešových dekretů (pryč s Němci) - Evropská unie mámít jednotnou právní subjektivitu, jak už navrhovala Ústava EU - dochází téžke změně váhy jedno

Témata, do kterých materiál patří