Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
37.Úloha a povinnosti zřizovatele ve vztahu k organizacím, které obce a kraje zřizují

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (50,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

37. Úloha a povinnosti zřizovatele ve vztahu k organizacím, které obce a kraje zřizují ÚSC mohou:zřizovat-organizační složky, příspěvkové organizace zakládat -a.s., s.r.o., nadace, obecně prospěšné společnosti vstupovat -DSO Organizační složky ÚSC a jejich finanční hospodaření Vzniká rozhodnutím zastupitelstva. Hospodaří jménem svého zřizovatele a není účetní jednotkou. Tato forma se volí pro činnosti: nevyžadují velký počet zaměstnanců nejsou vnitřně odvětvově či organizačně členěny nevstupují do složitých ekonomických nebo právních vztahů Pracovníci jsou zaměstnanci zřizovatele. Zřizovatel jmenuje vedoucího organizační složky a určí jeho práva a povinnosti. Hospodaření: ÚSC má ve svém rozpočtu obsaženy veškeré P a V organizační složky. Její rozpočet je součástí rozpočtu zřizovatele. ÚSC dává oprávnění k dispozici s rozpočtem OS jednak svému úřadu a dle potřeby vedoucími OS. Při dělbě těchto oprávnění vychází z místních podmínek. Na OS přenáší zřizovatel oprávnění disponovat jen s takovými peněžními prostředky, které souvisejí s její běžnou, pravidelnou činností. Buď formou provozních záloh, nebo zřízením bankovního účtu. OS může být pověřena k výběru rozpočtových příjmů ze své činnosti. Peněžní průběh svého hospodaření vede OS ve svém peněžním deníku v plném členění dle rozpočtové skladby. Údaje se přenášejí do rozpočtu zřizovatele nejméně 1x měsíčně a nejpozději do konce roku. Nevyčerpanou zálohu vrací OS zřizovateli nejpozději před koncem roku. Zřizovatel kontroluje hospodaření OS. Zřizovací listina: úplný název zřizovatele název a sídlo OS vymezení účelu a předmětu činnosti označení osob oprávněných jednat za OS vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, pokud je OS předá do správy vymezení majetkových práv, které OS umožní řádné využívání svěřeného majetku okruh P a V rozpočtu zřizovatele související s její činností, které zřizovatel svěřuje do její působnosti a způsob jejich použití způsob vedení odděleného účetnictví o P a V OS využívání samostatného bankovního účtu, vyúčtování záloh vymezení doby, na kterou je OS zřízena zřizování, změny a zrušení PO Zřizují se pro činnosti v působnosti ÚSC, které jsou zpravidla neziskové a jejichž charakter vyžaduje samostatnou právní subjektivitu. Schvaluje jej zastupitelstvo zřizovací listinou. Obsah: a/úplný název zřizovatele b/název a sídlo PO a její identifikační číslo c/vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti d/označení statutárních orgánů a způsob zastupování e/vymezení majetku zřizovatele, který předává do správy PO f/vymezení majetkových práv g/okruhy doplňkové činnosti h/vymezení doby, na kterou je PO zřízena finanční hospodaření PO PO hospodaří s peněžními prostředky získanými vlastní činností, a prostředky přijatými z rozpočtu svého zřizovatele. Dále hospodaří s prostředky svých fondů, peněžními dary od fyzických a právnických osob, včetně prostředků poskytnutých z Národního fondu a ze zahraničí. Zřizovatel poskytuje příspěvek na provoz své PO zpravidla v návaznosti na výkon nebo jiná kritéria jejích potřeb. Pokud PO vytváří ve své doplňkové činnosti zisk, může jej použít jen ve prospěch své hlavní činnosti. Zřizovatel může povolit jiné využití tohoto zdroje. PO může její zřizovatel uložit odvod do své rozpočtu, jestliže: její plánované výnosy překračují její plánované náklady a to jako závazný ukazatel rozpočtu její investiční zdroje jsou větší, než jejich potřeba užití podle rozhodnutí zřizovatele porušila rozpočtovou kázeň Vztah rozpočtu PO k rozpočtu zřizovatele lze během roku změnit v neprospěch PO jen ze závažných, objektivně působících příčin Zřizovatel kontroluje hospodaření PO.

Témata, do kterých materiál patří