Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Pojišťovnictví

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (18,58 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Pojišťovnictví Pojištění– služba placená, přímá služba pojišťovny nebo zprostředkovaná CKPojišťovna – podnikatelský subjekt, za úplatu na sebe přijímá rizika z nahodilých událostíPůvod událostí:1. Živelná pohroma,nedokonalost společnostiPojišťovna musí získat ke své činnosti oprávnění od MFČinnost = upravena zákonem o pojišťovnáchSmyslem: 1)zabezpečení účastníka CR na cestách a v místě přechodného pobytu 2) zajišťuje právo účastníka na pojistné plnění – úhrada výdajů z nahodilých událostí Pojištění může být sjednáno jako škodové nebo obnosové Druhy pojištění Dle právní povinnost – a.zákonné – povinné ze zákona, neuzavírá se smlouvab.povinně smluvní – povinně uzavřená smlouva, pojištění CK proti úpadku, povinné ručení c.smluvní (dobrovolné) – cestovní, úrazové Dle předmětu pojištění – a.osob – léčebných výloh, úrazové b.majetku – zavazadel, havarijní c.odpovědnosti za škodu – neúmyslně → na zdraví jiné osoby nebo na jejím majetku Dle počtu společně pojištění osob –a. individuální b. skupinové – zvýhodněné c. rodinné– zvýhodněné sazby Z hlediska geografického – a.v domácím CR– mimo léčebných výloh b.v zahraničnímCR – včetně léčebných výloh Dle doby trvání – a.krátkodobé – do 90 dnů b.dlouhodobé – do 1 roku c.opakovanépobyty – počet cest není omezen Dle účelu cesty – a.turistika – rekreační, poznávací pobyty, studijní stáže b.služební cesta Pojistná smlouva Občanský zákoníku a v zákon o pojišťovnictví 363/1999Sb.Musí být uzavřena v písemné podoběNávrh vypracovává pojišťovna = třeba podpis obou smluvních stran Náležitosti: 1)identifikace smluvních stran –pojistitel – pojišťovna Pojistník – osoba, která uzavírá smlouva s pojišťovnou Pojištěný – osoba, v jejichž prospěch je uzavřená pojistná smlouva Oprávněná osoba – právo na pojistné plnění při vzniku pojistných událostíPojistná událost – nahodilá nepředvídatelná událost, která může nastat → nemoc, úraz, zranění, ztráta Pojistné plnění – skutečně vyplacená částka pojišťovnou na úhradu nákladů, výše a rozsah určuje pojišťovna v souladu s pojistnými podmínkami Pojistná částka – limit pojistného plnění – sjednaná max výše částky plnění ze strany pojišťovny Pojistné – placená částka, výše závisí na pojistném riziku a pojistné sazbě 2)místo a datum vyhotovení, podpisy smluvních stran, označení a číslo Pojištění v CR Pojistná rizika (událost) – může nastat před nastoupením cesty – pojištění zrušení cesty → storno zájezdu – v průběhu cesty – pojištění základní a doplňkové –základní– pojištění léčebných výloh, zavazadel, úrazové, odpovědnosti za škody –doplňkové – pojištění zpoždění letu, zavazadel, předčasný návrat a nečerpání služeb, nevydařená dovolená Pojištění léčebných výloh Základní a nejdůležitější pojištění při cestě do zahraničíÚčelem = náhrada škody; předmětem = zdraví pojištěnéhoHrazené: vyšetření ke stanovení diagnózy, ambulantní vyšetření, hospitalizace, nezbytné léky, nutná operace, nutná přeprava do nejbližšího zdravotnického zařízení, repatriaceOsoba nesmí být pod vlivem omamných látekVýluky: preventivní prohlídka, očkování, kosmetické zákroky, homeopatika, brýle, kontaktní čočky, léky na nemoci známé před odjezdem, přeprava pojištěného bez předchozího souhlasu pojišťovny, náklady spojené s užitím drog a alkoholuZdravotnické zařízení v zahraničí může vyžadovat přímou úhradu za zdravotní služby, pojišťovna následně proplatí = nutno doložit originály dokladůPojišťovna kontrolu doklady z hlediska nezbytnosti, spolupracuje s ošetřujícím lékařem s naším souhlas k poskytováním informacíV případě hospitalizace do 48 hod informovat pojišťovnuOznámit vznik pojistných událostíSazba, kterou klient zaplatí, závisí na: cestovním cíli – Evropa x ostatní svět účelu cesty – turistika nižší sazba věk pojištěné osoby – vyšší u dětí a nad 70let délka pobytu skupina x jednotlivec Úrazové pojištění Pojištění osob, dobrovolnéMůže být samostatné nebo v balíčku cestovního pojištěníPředmětem = zdraví pojištěnéhoV případě, že by vznikla pojistná událost – pojištění dané osobě vyplatí jednorázové pojistné plnění ve smluvené výši → obnosové pojištěníPokud dojde ke smrti následkem úrazu → pojistné plnění je vyplaceno: druhému z manželů → dětem → rodičům → dědicůmUzavřená pojistná smlouvaOd začátku až po navrácení z cestyTrvalé následky nebo smrt má souvislost s úrazemPojistné plnění určuje pojišťovna v souvislosti na sjednané pojistné částce 200 000 - 400 000 KčUrčuje podle oceňovací tabulky pro hodnocení trvalých následkůV 1. roce po úrazu poskytne poj. plnění pouze pokud se podle lékařského posudku dá určit rozsah trvalých následkůPokud zemře osoba v důsledku během 1. roku, nárok na pojistné plnění osoby nemajíPokud zemře osoba z jiné příčiny během 1. roku pojistné vyplatí pojišťovna podle poslední lékařské zprávyPojistné plnění za smrt následkem úrazu - pokud zemře poj. do 3 let na následky úrazu - poj. sjednanou částku 100 000 - 200 000 Kč → sníží se o vyplacení poj. za trvalé následky → pokud bylo vyplaceno více, nemůže pojišťovna vyžadovat vrácení rozdíluPovinnosti pojištěného: dokázat, že k úrazu došlo Vyhledat bez odkladu lékaře - léčit se podle pokynů Oznámit událost pojišťovně Předložit: dokumentaci o průběhu léčby, propouštěcí zprávu, policejní zprávu Pojištění osobních věcí Pojišťovna vyplatí pojistné plnění v rozsahu škody až do smluvené výše 10 000 - 30 000 KčPojištění věcí = movité věci osobní potřeby, obvyklé pro daný účelVěci jsme si vezli s sebou, a které jsme si během cesty pořídiliŠkodové pojištěníPojistné události: škoda, která vznikla: následkem požáru, výbuchu, úder blesku, pád letadla; povodně a záplavy; vichřice, sesuv půdy, lavina, zřícení staveb, voda vytékající z vodovodního zařízení, odcizení z příčiny krádeže, vloupáním, ztráta, poškození, zničení při dopravní nehoděRozsah pojistného plnění: poškozeno = přiměřená náhrada vzhledem k opravě max časovou cenu věci - zničení = částka odpovídající časové ceně věci - odcizení, ztráta = částka odpovídající časové ceně věci Povinnosti pojištěného: oznámit odcizení policii a pojišťovně, prot

Témata, do kterých materiál patří