Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


8 Narodni hospodarstviOA

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (57,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Národní hospodářství Národní hospodářství je souhrn všech hospodářských procesů, které probíhají na území státu. Podle druhu vytvářených výkonů rozlišujeme čtyři sektory: a)primární (prvovýroba) – např.:těžba dřeva, vodní hospodářství ……………………………………………………………… b)sekundární – např.: průmysl, strojírenství, stavebnictví ………………………………………………………………………… c)terciální – např.: služby, školství …………………………………………………………………………… d)kvartální – věda a výzkum Struktura národního hospodářství Národní hospodářství je možno členit podle různých hledisek, například podle účelu hospodaření rozlišujeme: ziskové organizace - smyslem existence je trvalé dosahování zisku neziskové organizace - hlavním cílem není tvorba zisku (poskytují např. sociální služby). Mezi neziskové organizace patří: a/rozpočtové organizace sestavují svůj rozpočet příjmů a výdajů podle rozpočtové skladby zabezpečují základní funkce státu poskytují služby, např. v oblasti školství či zdravotnictví, většinou bezúplatně nebo za částečnou úhradu případné příjmy odvádějí do státního rozpočtu jejich výdaje jsou financovány ze státního rozpočtu b/příspěvkové organizace jsou to neziskové organizace, které vytvářejí určité příjmy pokud jsou výdaje příspěvkových organizací vyšší než jejich příjmy, musí stát přispívat na jejich provoz (divadlo, soukromé školy) Odvětvové členění národního hospodářství Odvětví – určitá část národního hospodářství tvořená podniky s podobnou hlavní činností Základní skupiny odvětví: a) výroba ……………………………………………………………………………………. b) obchod ……………………………………………………………………………………. c) služby …………………………………………………………………………………….. d) veřejná správa …………………………………………………………………………….. Hodnocení národního hospodářství Pro hodnocení úrovně národního hospodářství se používají 4 základní ukazatelé: 1. hrubý domácí produkt 2. míra inflace 3. míra nezaměstnanosti 4. bilance zahraničního obchodu Magický čtyřúhelník: Velikost vyprodukovaných statků a služeb (HDP) měříme penězi, proto nás musí zajímat inflace (znehodnocení peněz). Hodnota peněz a jejich znehodnocení souvisí mimo jiné i se zahraničním obchodem. Zahraniční obchod úzce souvisí s velikostí HDP (vyprodukované statky nemusíme realizovat jen na domácím trhu, ale můžeme je prodat do zahraničí, a zase naopak statky dovezené ze zahraničí do HDP nemůžeme započítat), Velikost produktu pak přímo ovlivňuje míru zaměstnanosti (pokud se ekonomice nedaří, roste nezaměstnanost. Národohospodářské agregáty Úroveň národního hospodářství každé země se měří pomocí národohospodářských agregátů (makroekonomické veličiny). Mezi nejčastěji používané ukazatele, které měří celkový produkt patří: 1. Hrubý domácí produkt (HDP) HDP je souhrn statků a služeb vyjádřený v penězích vytvořený za určité období výrobními faktory (práce, přírodní zdroje, kapitál) na území státu, bez ohledu na to, zda jsou vlastněny občany státu nebo cizinci. HDP je počítán na územním principu a preferují jej evropské země. 2. Hrubý národní produkt(HNP) - souhrn statků a služeb vyjádřený v penězích vytvořený za určité období výrobními faktory ve vlastnictví občanů příslušné země, bez ohledu na to, zda výroba probíhala na území státu nebo v zahraničí. UkazatelHNP je postaven na národním principu a používá jej především Severní Amerika 3. Čistý národní produkt- od hrubého národního produktu odečteme opotřebení (amortizaci) kapitálu. 4. Čistý domácí produkt- od hrubého domácího produktu odečteme příslušný rozsah opotřebení (amortizaci). 5. Čisté ekonomické bohatství HDPmůžeme počítat dvěma rovnocennými metodami: 1) zbožová (produkční) metoda: vychází z výroby a sčítá všechny vyrobené finální statky a služby, které firmy za dané období prodaly domácnostem, vládě či jiným firmám a investice firmám s čistým výnosem. HDP = C + I + G + (Ex – In) C =spotřeba domácností -výdaje za zboží uskutečněné občany za rok (mimo koupě bytů). I =investice soukromých domácích firem – nákupy prováděné podniky, výdaje za budovy, stroje, zařízení. G =vládní nákupy -výdaje na infrastrukturu, školství, zdravotnictví, ochranu životního prostředí. Nezahrnují starobní důchody, nemocenské dávky, podporu v nezaměstnanosti, ty jsou již započítány ve spotřebě domácnosti). Ex – In =čistý vývoz -je tvořen rozdílem mezi exportem a importem 2) důchodová metoda vychází z principu rozdělování a přerozdělování, každý z účastníků výroby získává svůj podíl na vyrobených statcích a služeb jako odměnu za vynaložení svých výrobních faktorů. zaměstnanec dostane mzdu (plat), majitel půdy dostane rentu, majitel kapitálu čistý úrok (finanční kapitál) a zisky (reálný kapitál). přičítá se opotřebení dlouhodobého majetku a nepřímé daně, které se nestávají důchodem účastníků výroby a v konečném součtu by nám chyběly. HDP = ceny výr. faktorů (mzda+renta+zisk+úrok) + opotřebení investic + nepřímé daně Obě metody jsou v zásadě ekvivalentní, protože poměřují stále totéž množství vyrobeného zboží (statků a služeb), jenom pokaždé z jiného pohledu (z pohledu výroby a následné spotřeby nebo z pohledu vlastnictví výrobních faktorů a rozdělování). Ukazatel HDP používáme k tomu, abychom zjistili, jak výkonná je ekonomika. Proto: porovnáváme jeho výši s HDP ostatních států zjišťujeme, o kolik se proti uplynulému období zvýšil nebo snížil používá se jako základní měřítko pro srovnání životní úrovně v zemi. Při výpočtech HDP narážíme na vlivinflace. Z tohoto důvodu rozlišujeme: Nominální HDP je udávaný v běžných cenách (aktuálních cenách), pak ale díky inflačnímu znehodnocení peněz nemůžeme výsledky srovnávat s jinými léty. Reálný HDP je udávaný vestálých cenách(zvolíme některý rok jako výchozí a všechny ostatní roky cenově přepočítáme podle cen roku vybraného). přepočítáním na stálé ceny očistíme výsledky od inflačního znehodnocení peněz. Čisté ekonomické bohatství Makroekonomický ukazatelčisté ekonomické bohatstvívychází z ukazatelehrubého národního produktu(s teorií tohoto ukazatele přišli Američané), který je: zvýšen o nelegálně produkované výrobky a služby (šedá a černá ekonomika), zvýšeno výrobky produkov

Témata, do kterých materiál patří