Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Pracovněprávní vztahy a mzdy

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (49,32 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

6. Pracovněprávní vztahy a mzdy pracovněprávní vztahy jsou upraveny Zákoníkem prácepracovní zákoník nesmí být v rozporu s listinou základních práv a svobodPracovní právo je souhrn právních norem, které upravují prac. poměr služební poměr, vztahy mezi z-ci a z-teli, podmínky BOZP, nároky při prac. úrazech nebo nemocech z povolání Zákoník práce je to zákl. právní předpis který upravuje prac. právní vztahyvztahuje se až na výjimky na všechny z-nce a z-tele na území ČRZákoník práce se nevztahuje na z-nce ve služebním poměru Zákaz diskriminace = nerovné zacházení v prac. právních vztazích je zakázána jakákoliv diskriminace z důvodu barvy pleti, pohlaví, věku, zdrav. stavu, příslušnosti k církvi, politické straně, členství v odborech apod.diskriminací v prac. právních vztazích není požadavek na vzdělání, oprávněný požadavek na zdrav. stav a fyz. kondici (práce v dolech, laboratořích,..) diskriminací není zákaz určité práce ženám (práce v dolech a ražba tunelů), a zákaz určitých prací těhotným ženám (zvedání břemen, nebezpečí nákaz, obsluha rentgenu,..)v případě soudního sporu mezi z-ncem a z-telem ohledně diskriminace nese důkazní břemeno z-tel Účastníci prac. právních vztahů Z-NEC FO, která dokončila pov. školní docházku a má 15 let a více Z-TEL PO, která je zapsaná v prac. rejstříku a podniká (s.r.o., a.s., školy, nemocnice)FO, starší 18 let ODBORY v podniku může působit odborová org. pokud alespoň 3 z-nci jsou jeho členychrání práva z-nců, zastupuje z-nce při kolektivním vyjednáváním se z-telemkolektivní smlouva je smlouva mezi odbory a z-telem a platí pro všechny z-nce i pro ty, kteří nejsou v odborech (prémie, odměny, dodatková dovolená,…) STÁT vytváří legislativu v oblasti pracovního práva (výše daní, způsob zdanění, ZP, SP)stát je součástí tripartity Vznik pracovního poměru Pracovní smlouva - dokument, který upravuje prac. právní vztahy mezi z-cem a z-telem - musí být písemná, 1 vyhotovení obdrží z-nec a druhé z-tel - prac. smlouva musí obsahovat povinné náležitosti a může obsahovat nepovinné náležitosti -povinné náležitosti: označení smluvních stran (z-tel, název, sídlo, IČ), druh práce, místo výkonu práce, den nástupu do práce (konkrétní datum a pokud z-nec v ten den nenastoupí do práce tak prac. poměr zaniká a z-tel má právo na náhradu škody která vznikla), datum uzavření smlouvy, podpisy smluvních stran -nepovinné náležitosti: mzda/plat (termín výplaty, místo a vyplácení), zkušební doba, doba trvání pracovního poměru (na dobu určitou/neurčitou), pracovní doba (př. nepřetržitý provoz), dodatková dovolená, zákaz konkurence - pracovní poměr je sjednán na dobu neurčitou, pokud nebyla výslovně dohodnuta doba jeho trvání Dohody mimo prac. poměr Dohoda o provedení prácemůže být uzavřena maximálně na 300 h za rok u jednoho zaměstnavateleneplatí se sociální a zdravotní pojištění pokud příjem nepřekročil částku 10 000Kč, pokud překročí tak se platímůže být uzavřena písemně nebo ústněvhodná forma pro krátkodobé brigádyobsahuje pracovní úkol, předpokládaný rozsah práce a výši odměny Dohoda o pracovní činnostisjednává se na práci, která nesmí svým rozsahem převýšit v průměru polovinu týdenní pracovní doby (max. na poloviční pracovní úvazek)odvádí se ZP a SP i daň z příjmuvždy písemná forma (jinak je neplatná)musí být uvedeny sjednané práce, odměna, rozsah pracovní doby a doba, na kterou se uzavírá (může být jak doba určitá tak neurčitá)odměna je splatná pravidelně ve výplatním termínu Povinnosti z-tele při uzavírání prac. poměru uzavřít prac. smlouvu a seznámit z-nce s jeho povinnosti a právy (nejpozději v den nástupu)sepsat dohodu o hmotné odpovědnosti (z-nec starší 18 let, přebírá hodnoty k vyúčtování – sklad, pokladna,..)nahlásit úřadu práce obsazení volných prac. míst (do 10 dnů)platit a nahlásit zdrav. pojišťovně z-nce (do 8 dnů od vzniku prac. poměru)nahlásit OSSZ přijetí z-nce do prac. poměru (do 8 dnů od vzniku prac. poměru)založit mzdový a osobní list z-nce (vyžádat si životopis, výpis z rejstříku trestů – nejpozději v den nástupu do práce)vyžádat si doklady pro uplatnění slev na dani (do 30 dnů a pak každoročně do 15.12.)převzít zápočtový list (ihned) – zápočtový list je doklad o předchozím zaměstnání, uvádí se tam předchozí odpracovaná doba v letech, měsících, dnech a uvádí se zde průměrný předchozí výdělek)založit evidenční list důchodového pojištění (termín při nástupu) – zde jsou údaje o ročním hrubém výdělku a o tzv. vyloučených dobách (doba kdy jsem nepracovala, tato doba se nezapočítává do odprac. let na důchod Závislá činnost : Závislá činnost je vymezena jako činnost zaměstnance, která je vykonávaná ve vztahu podřízenosti k zaměstnavateli, výlučně osobně, dle jeho pokynů, jeho jménem, za stanovenou mzdu, plat nebo odměnu, na náklady a odpovědnost zaměstnavatele. Zkušební doba v této době může zaměstnavatel ukončit pracovní poměr zaměstnance bez udání důvodů, zaměstnanec může stejně tak odejít z práce bez udání důvodůtrvá maximálně 3 měsíce, u vedoucích pracovníků max na 6 měsíců, překážky v práci se do ní nepočítají, je možné ji sjednat pouze při vzniku prac. poměru, nedá se sjednat dodatečně, v této do

Témata, do kterých materiál patří