Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Základní ekonomicke pojmy

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (207,51 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

21. Základní ekonomické pojmy Ekonomika (ekonomická praxe) je hospodářská činnost (NH) jednotlivých zemí. Ekonomie (ekonomická teorie) jespolečenská věda, která zkoumá, jak různé společnosti užívají omezené zdroje k výrobě užitečných statků a služeb a jak jsou tyto produkty rozdělovány mezi jednotlivé osoby a skupiny společnosti. Ekonomie zkoumá změny v ekonomice (hospodářské činnosti). Členění ekonomie: mikroekonomie – věnuje se chování jednotlivých ekonomických subjektů a trhů (ekonomie firem, domácností, banky, vláda).makroekonomie – zabývá se chováním ekonomiky jako celku (ekonomie státu). Základní ekonomické otázky Co a kolik se má ve společnosti vyrábět?Jak vyrábět, jakou technologií a s jakými výrobními faktory?Jak se rozdělí to, co bylo vyrobeno? Základní ekonomické systémy Zvykový systém – co a kolik se bude vyrábět rozhodoval náčelník a rada starších na základě zkušeností. Členové kmene pracovali podle svých schopností a podíl byl určen náčelníkem.Příkazový systém – založený na moci úzké skupinky lidí, která rozhoduje o tom, co se bude vyrábět, jak se to bude vyrábět a jak se výsledný produkt rozdělí mezi členy.Tržní systém – výrobci a spotřebitelé jsou propojeni trhem a tržními zákony jsou řešeny všechny tři základní otázky, včetně dělení.SmíšenýSdílená ekonomika Potřeby= vrozený nebo získaný požadavek lidského organismu, který si člověk uvědomuje jako pocit nedostatku a má snahu jej odstranit. Potřeby dělíme: hmotné (materiální) – potřeba jíst, spát, oblékat se atd.nehmotné (duševní) – potřeba přátelství, svobody, kultury Prostředky k uspokojení potřebjsou určité statky nebo služby.Teorie potřeb nám pomáhá vysvětlit motivaci. Statky=užitečné předměty, které mají určité vlastnosti (upotřebitelnost). Jsou zpravidla produktem lidské práce nebo přírody, a lze jimi uspokojit lidské potřeby. Statky členíme: hmotné (materální) – jídlo, byt, oblečení atd.nehmotné (duchovní) – vlastnosti, dovednosti, znalosti nebo duševní výtvory člověkaekonomické– k jejich získání musíme vynaložit úsilívolné – jsou to statky, které nám příroda poskytuje zdarma, např. vzduch, světlo, déšť Služby = cizí činnosti uspokojující fyzické nebo duševní potřeby. Jejich výsledkem obvykle není nový výrobek. Jsou to činnosti, které obnovují užitnou hodnotu věcí. Struktura služeb: služby věcné – věci navrátí původní funkci, např. oprava obuvi, vymalování bytu atd.služby osobní – působí přímo na člověka, např. kadeřnictví, kosmetika Životní úroveň Životní úroveň je stupeň uspokojování hmotných a duševních potřeb lidí a souhrn životních podmínek, za nichž jsou tyto potřeby uspokojovány. Struktura životní úrovně: osobní spotřeba obyvatelstva – potraviny, oděvy, spotřeba vody, plynu, el. Energiespolečenská spotřeba– školství, zdravotnictví, sociální zabezpečení Při hodnocení životní úrovně se posuzuje její vývoj, provádí se srovnání mezi státy, skupinami obyvatelstva, rodinami, případně i jednotlivci. Hodnocení životní úrovně: nepřímé ukazatele – např. výkonnost NH, výše reálné mzdy pracovníkadílčí ukazatele – např. potřebná doba práce ke koupi určitého statku, počet obyvatel na jednoho lékaře Hospodářský proces Hospodářským procesem rozumíme neustálé se opakující hospodářské jevy a činnosti, jejichž konečným cílem je co nejlepší uspokojování lidských potřeb v daných podmínkách. V podnicích k tomu přistupuje ještě druhý cíl – dosažení zisku. Samotný proces uspokojení potřeby se nazývá spotřeba. Mám hlad, tedy pociťuji potřebu najíst se – získám jídlo, které sním a uspokojím tak svou potřebu. Snězení jídla je procesem, který obecně nazveme spotřeba statků. Většinu statků musíme nejprve vyrobit, a protože nikdo není schopen si všechno vyrábět sám, tak většinou využíváme procesů rozdělování a přerozdělování ve společnosti, kdy zaměstnanci v práci a podnikatelé podnikáním získávají peníze ve formě mzdy a zisku (tomu se říká rozdělování) a důchodci, děti, nezaměstnaní, nemocní a ostatní, kteří se neúčastní výroby získávají peníze formou dávek ze státního rozpočtu (tomu se říká přerozdělování) a takto získané peníze na trhu směňujeme za statky, které potřebujeme. Fáze hospodářského procesu výrobarozdělování a přerozdělovánísměnaspotřeba 1. Výroba =Výroba je činnost, při které člověk přetváří přírodu ve statky. Výrobní faktory: prácepřírodní zdroje – předevšímpůdakapitál A. Práce =Práce je cílevědomá lidská činnost vytvářející statky a služby. Nositelem práceje člověk – pracovní síla.Má-li člověk odborné znalosti, mluvíme o pracovní síle kvalifikované. Intenzita práce je množství práce vynaložené za jednotku času.Produktivita práce vyjadřuje účinnost (efektivnost) vynakládané práce.Práce jevzácný výrobní faktor, což ovlivňuje jeho cenu na trhu práce.Tuto cenu nazýváme mzdou, která může být:mzda nominální – je mzda, kterou si pracovník vydělalmzda reálná – vyjadřuje, co si je schopen pracovník za utržené peníze koupit Kromě množství a kvality práce ovlivňují velikost mzdy: kvalifikacepoptávka po určitém druhu prácetržní úspěšnost práce Trh práce Nabídka pracovních sil je relativně neměnná. Poptávka po pracovních silách je však dynamicky proměnlivá a trh práce je omezený. Není-li na trhu dostatek pracovních sil, mají firmy dvě možnosti – zvyšovat produktivitu práce anebo povolat pracovní síly ze zahraničí.Pokud pracovní síla není využita, vzniká nezaměstnanost, kterou rozlišujeme na dobrovolnou a nedobrovolnou. S pojmem práce velmi úzce souvisí dělba práce, specializace a kooperace. Dělba práce – je to proces rozdělení pracovních činností mezi jednotlivce a skupiny lidí. Jedna skupina zajišťuje materiál, druhá jej zpracovává, jiná skupina výrobky prodává. Specializace – dělba práce umožňuje specializaci. Specializace vyjadřuje zaměření jednotlivců a skupin lidí na určitý druh práce, popř. až na určité pracovní operace a úkony. Kooperace – vyjadřuje propojení jednotlivých specializovaných pracovních činností (např. Baťa, Ford, Škoda). Dělba práce umožňuje specializaci, která předpokládá kooperaci. B. Přírodní zdroje Nejtypičtě

Témata, do kterých materiál patří