Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Pracovněprávní vztahy a mzdy

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (49,32 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

bě může z-nec a z-tel kdykoliv ukončit prac. poměr a to i bez udání důvodů Pracovní doba doba, ve které z-nec vykonává činnost pro z-telestandartní prac. doba max. 40 hodin týdně při plném úvazkuu mladistvých z-nců (do 18 let) je max. 30 hodin týdněrozvrhuje ji za-tel a určuje začátek a konec směnza-nec je povinen být na začátku směny na svém pracovišti a odcházet až po skončení směny Přestávky v práci jsou určeny na jídlo a oddechnezapočítávají se do prac. dobynesmí být zařazeny na začátek a konec směnypřestávka musí být nejdéle po 6-ti hodinách nepřetržité práce, u mladistvých nejdéle po 4 a půl hodinách nepřet. prácepřestávka musí trvat 30 min a délepokud je to nutné z provozních důvodů, tak je možné přestávku rozdělit, ale alespoň 1 část musí trvat 15 minut a déle (školství) Doba odpočinku Odpočinek mezi směnami doba, které uplyne mezi koncem 1 směny a začátkem následující dobymusí být nejméně 12 hodinve výjimečných případech lze zkrátit na 5 hodin (nepřetržité provozy, živelné pohromy, inventarizace, účetní závěrka, krmení a ošetřování zvířat, zajištění služeb pro obyvatelstvo,..) Nepřetržitý odpočinek v týdnu v průběhu 7 kal. dnů, musí mít každý z-nec nepřetržitý odpočinek v délce 35 hodin a vícepokud to provozní podmínky umožňují, musí připadnout na neděli Dny pracovního klidu jsou to dny na které připadá nepřetržitý odpočinek v týdnu a státní svátkyv těchto dnech je možný výkon pouze naléhavých prácí (krmení a ošetřování zvěře, odstraňování následků živ. pohrom, zdravotnictví, atd.) Dovolená je určena na zotavenouo termínu čerpání dovolené rozhoduje z-tel, který by měl přihlížet k oprávněným zájmům z-ncepři dovolené má z-nec nárok na náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku za předchozí kal. čtvrt., tato náhrada je součástí HM, odvádí se z ní ZP, SP a daň z příjmuexistuje dovolená za kal. rok, poměrná část dovolené, dovolená za odprac. dny a dodatková dovolenáz-tel může při dlouhodobé absenci pracovníka zkrátit dovolenou Dovolená za kalend. rok nárok má z-nec, který byl ve stavu celý kal. rok a který odprac. 60 dnů a vícezákl. výměra dovolené je 4 týdny, což odpov. 20 prac. dnům při 8-mi hod. směně Poměrná část dovolené z-nec nastoupí např. 1.7. => za rok má nárok na ½ výměry dovolené Dovolená za odpracované dny např. u brigádníkůza každých 21 odprac. dnů náleží1/12 dovolené Nárok na dovolenou se zaokrouhluje na půl dny nahoru.Za dovolenou přísluší náhrada mzdy/platu ve výši průměrného výdělku za předch. kal. čtvrtletí, tato náhrada je součástí HM.Z-tel může z-nce z dovolené odvolat, musí ale uhradit případné náklady, které z-nci vzniknou. Dodatková dovolená dovolená navícrozsah 1 týden, což je 5 dnůnárok na ni mají pouze některé profesepř.: práce v dolech, práce ionizující záření, práce v prostředí kde je nebezpečí nákaz (inf. oddělení) MZDA Mzda - v podnikatelské sféře Plat- v nepodnikatelské sféře, především státní zaměstnanci Mzda - plnění poskytované za vykonávanou práci (odměna za práci) - plnění: - peněžní (většinou) - jiné způsoby (např. naturálie, náhradní volno,...) Mzda je odměna za práci v pracovním poměru, vyplácená ve výplatním termínu (zpravidla měsíčně) zpětněmůže se skládat z těchto složek základní mzda náhrady mzdy a výkonnostní složky mzdyjedná se o peněžité plnění a plnění peněžité hodnoty (naturální mzda) poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci.na rozdíl od platu je vyplácena v soukromém sektoru, zatímco plat náleží jen zaměstnancům zákonem určených institucí, především státním zaměstnancům mzda nominální = peněžní částka bez ohledu co za ni mohu koupit (1000 Kč) mzda reálná = představuje množství zboží a služeb, které si mohu za mzdu koupit (1000 Kč = boty) hrubá mzda =je součtem všech nárokových složek, které náleží zaměstnanci za práci odvedenou v příslušném kalendářním měsíci (dovolená, odměny, příplatky,...) čistá mzda = mzda snížená o daň z příjmu, sociální a zdravotní pojištění a další srážky (exekuce, úhrady mank, splátkové podnikové půjčky…) částka k výplatě =čistá mzda + náhrada mzdy za nemoc Druhy mezd a) časová mzda - udává kolik korun dostane pracovník zaplaceno za normovaný čas nikoliv skutečný - výhoda: méně administrativně náročná, zaměstnanci vědí kolik dostanou, - nevýhoda: postrádá motivační prvek (měla by být doplněna vhodným systémem prémií a odměn) - použití: - když nelze přesně stanovit výkon (nedá se změřit) - vrátný - když je kladen důraz spíše na kvalitu než množství - výpočet: = odpracované hodiny x mzdový tarif b) úkolová mzda - kolik korun dostane pracovník za 1 kus -

Témata, do kterých materiál patří