Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Časové rozlišování nákladů a výnosů

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (58 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

13. a 14.Časové rozlišení nákladů a výnosů Osnova: Pojem a členění ČRUP ČRŠP Typické účetní případy Ad 1. Pojem a členění V průběhu účetního období dochází často k časovému nesouladu mezi vznikem výdajů a nákladů i příjmů a výnosů. Abychom zjistili správný hospodářský výsledek za příslušné účetní období, musí se do příslušného účetního období zaúčtovat všechny náklady a výnosy, které s ním hospodářsky (časové a věcně) souvisí. Časový nesoulad mezi obdobím, kdy došlo k výdajům a obdobím, s kterým tato změna majetku a závazků souvisí, se řeší pomocí časového rozlišení nákladů. Podobně je tomu s příjmy a výnosy. Tím se zajišťuje, aby v nákladech a výnosech byly při roční uzávěrce jen náklady a výnosy, které s příslušným účetním obdobím časově a věcně souvisí. Povinnost časového rozlišení vzniká, pokud se účetní případ týká více než jednoho účetního období. Časové rozlišení může být používáno i pro zajištění souvislosti nákladů a výnosů v průběhu roku, aby měsíční účetní závěrky měly přesnější vypovídací schopnost. Členění časového rozlišení: v užším pojetí – musíme znát: účel vynaložené částky, přesnou částku, období, k němuž se částka vztahuje v širším pojetí – požívají se tehdy, pokud není známa některá z podmínek časového rozlišení, např. u dohadných položek není přesně známa jejich částka a účetní jednotka pouze odhaduje její výši, vždy známe účel Ad2. ČRUP: výnos dříve než příjem VFA – výnos VBÚ – příjem Příjem dříve než výnos VBÚ – přijatá záloha od odběratele – příjem VFA – výnos Příjem a výnos současně PPD tržby v hotovosti na prodejně Náklad dříve než výdaj ZVL – náklad VPD – výplata mezd Výdaj dříve než náklad Poskytnutá záloha dodavateli – výdaj DFA – náklad Náklad a výdaj současně VPD zaplaceno nájemné Účet Běžné období Příští období Druh účtu 381 Výdaj Náklad aktivní 382 Výdaj Náklad Aktivní 383 Náklad Výdaj Pasivní 384 Příjem Výnos Pasivní 385 Výnos Příjem aktivní 381 – Náklady příštích období výdaje běžného období, které souvisí zcela nebo alespoň zčásti s hospodářskými operacemi příštích období předem placené nájemné, náklady na dlouhodobou propagaci Výdaj v běžném období: 381/211,321 Náklad související s běžným obdobím: 5×x/381 Náklad zaúčtován v příštím období: 5×x/381 382 – Komplexní náklady příštích období nevztahují se pouze k jednomu nákladovému účtu 5. třídy, tento účet se používá např. při přípravě a záběhu nové výroby, dlouhodobá propagace, náklady na technický rozvoj jednotlivé náklady se zachytí na účtech 5. třídy, a aby neovlivnily hospodářský výsledek běžného období, protože se výroba týká i budoucích období, je třeba tyto náklady zúčtovat na účet 555 – Tvorba a zúčtování komplexních nákladů příštích období Na přípravu a záběh nové výroby byly v roce 2004 vynaloženy tyto náklady: Zaúčtování hrubých mezd – 400 000,– 521/331 Pojistné z mezd za organizaci – 140 000,– 524/336 Spotřeba materiálu – 200 000,– 501/112 FaP – nakoupené služby – 460 000,– 518/321 Zaúčtování komplexních nákl. – 1 200 000,– 382/555 Podíl komplexních nákl. – r. 2004 300 000,– 555/382 Podíl komplexních nákl. – r. 2005 300 000,– 555/382 383 – Výdaje příštích období náklady vznikly, ale neuskutečnil se výdaj Náklad v běžném období: 5×x/383 Výdaj v příštím období: 383/221 384 – Výnosy příštích období částky jsou přijaté v běžném období, věcně patří do výnosů v dalších obdobích předem přijaté nájemné, přijaté předplatné Příjem v běžném období: 221/384 Výnos související s běžným obdobím: 384/6xx Výnos zaúčtován v příštím období: 384/6xx 385 – Příjmy příštích období účtuje se zde o částkách, které nebyly ke dni uzavírání účetních knih přijaty, ale věcně a časově souvisí s výnosy běžného účetního období a nejsou zaúčtovány přímo na účtech pohledávek výnosové provize, pojišťovnou přiznané, ale dosud neuhrazené pojistné plnění Výnos v běžném období: 385/6×x Příjem v příštím období: 221/385 Ad 3. ČRŠP: Dohadné položky představují pohledávky a závazky, které sice věcně patří do běžného období, avšak není dosud přesně známa jejich velikost – chybí účetní doklad, a tak částku odhadujeme. 388 – Dohadné účty aktivní účtují se zde dohadné položky aktivní, které nelze vyúčtovat jako obvyklé pohledávky, přičemž výnos z těchto položek přísluší do daného účetního období. pohledávka za pojišťovnou v důsledku pojistných událostí v případech, kdy nebyla ještě poskytnuta pojistná náhrada a pojišťovna nepotvrdila do data uzavírání účetních knih konečnou výši náhrady Dohadná pohledávka: 388/6×x V příštím období přiznaná náhrada od pojišťovny: 378/388 Zrušení zůstatku dohadné položky: 5xx/388; 388/6xx Příjem poukázané náhrady od pojišťovny: 221/378 389 – Dohadné účty pasivní účtují se zde dohadné položky pasivní, které nelze vyúčtovat jako obvyklý dluh, např. nevyfakturované dodávky Nevyfakturovaná dodávka materiálu: 111/389 V příštím období došla faktura: 389/321 V příštím období – rozdíl mezi odhadnutou a vyfakturovanou částkou: 389/112 (501) Ad 4. Typické účetní případy Viz příklady ze sbírky

Témata, do kterých materiál patří