Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
9. MO Cenné papírydocx

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (32,49 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

9. MO – Cenné papíry + Finanční trh Cenné papíry Cenný papír listina, která je nositelem určitého právapředstavuje dokument, s nímž je svázána určitá hodnota, majetek či majetkový prospěchcenný papír jefinanční majetek obsah cenného papíru název cenného papírunejvýraznější nápis např. akcie, obligace, šek, směnka apod. nominální – jmenovitá hodnotačástka, která je na cenném papíru uvedena (kterou hodnotu představuje)součet jmenovitých – nominálních hodnot cenných papírů se musí rovnat hodnotě základního jmění tržní hodnota cenného papíru (kurs cenného papíru)cena, za kterou se cenný papír kupuje nebo prodává na veřejném trhukurs některých cenných papírů může být vyšší nebo nižší než je nominální hodnota, závisí t na poptávce a nabídce konkrétního cenného papíru emitentten kdo cenný papír vydává, emitent může být stát, město, podnik či jednotlivec majitel cenného papíruten, kdo cenný papír poprvé zakoupí či jinak obdrží, se stává majitelem cenného papíru, ke změně majitele cenného papíru může dojít buďpřevodem cenného papíru (smlouva)přechodem cenného papíru (např. dědictví) portfolio investor si nemusí zakoupit je jeden druh cenných papírů, ale investuje do různých druhů => omezení rizika třídění cenných papírů podle podoby cenných papírůlistinné cenné papírycenné papíry fyzicky existují (CP má plášť/údaje: název, nominální hodnota, emitent, obsahuje též kuponový arch – výplata dividend a talon = opravňuje k vydání dalšího kuponového archu)zaknihované cenné papírycenné papíry fyzicky neexistují => elektronická podobapodle formy cenných papírů (z hlediska rozdílné převoditelnosti)cenné papíry na doručitelena majitele, převádí se předánímcenné papíry na řadzměna majitelů na rubu (druhé straně CP), převod je rubopisemcenné papíry na jménopřevod práva CP je proveden cesí => změna jména na CP podle charakteru důchodů plynoucích z držení cenných papírůcenné papíry přinášející stálý důchod (obligace, vkladní knížky)cenné papíry přinášející proměnlivý důchod (akcie)cenné papíry neúročené (šeky) podle toho, kde se s cennými papíry obchodujeveřejně obchodovatelné papírylze s nimi obchodovat na veřejném trhu (RM –S, BCPP)neveřejně obchodovatelné cenné papírylze snimi obchodovat, ale ne na veřejných trzích další dělení např. podle toho, kdo cenné papíry vydává (podle dlužníka) => veřejné nebo soukromé CP druhy cenných papírů (důležité členění) cenné papíry dlouhodobé – tj. splatné nad 1 rok jsou cenné papírykapitálového trhucenné papíry krátkodobé –tj. splatné do 1 roku představují cenné papírypeměžního trhu Cenné papíry kapitálového trhu (dlouhodobé) majetkovépředstavují určité množství majetku, majitel takového papíru mívá právo na podíl na řízení instituce, která ho vydala – emitovala a právo na podíl na zisku. V případě, že se instituce likviduje, má právo na příslušný podíl ze zůstatku kapitálu společnosti po ukončení likvidace patří sem: akcie, podílové listy úvěrové cenné papíry (dluhopisy)dluh emitenta vůči majiteli, je dána doba jejich splatnosti nebo – li termín vrácení vložené částky. Po celou tuto dobu majitel dostává průběžné úroky. Po uplynutí doby je mu vrácena částka, kterou původně vložil. Majitel nemá právo ovlivňovat dané instituce, která cenný papír emitovala. patří sem obligace, hypoteční zástavní listy Akcie (majetkový cenný papír) pozn. známe již z Právní nauky – MO – Obchodní společnosti (A.S.) – u maturity propojte představuje podíl na základním akciovém kapitálu, který je udán nominální hodnotou. Prostředky vložené do akcií jsou nevratné, akcie lze pouze prodat na kapitálovém trhu. Kurs akcie na tomto trhu kolísá podle stability společnosti, celkové ekonomické a politické situace a mění se prakticky denně. Akciová společnost může vydávat tytu druhy akcii: kmenové akciejsou základníma nejrozšířenějším druhem. Jejich majitel má hlasovací právo na valné hromadě akcionářů. Čím více má akcií, tím více hlasů může uplatnit. Kromě toho má právo na podíl na zisku, který se nazývá dividenda. Členové správní rady/představenstva mají nárok i na další podíly na ziskutzv. tantiemypřednostní akcie (prioritní)tyto akcie mají přednostní právo na dividendu – tato přednost bývá kompenzována omezením hlasovacího práva. Některé akcie mají jen polovinu hlasů, jiné nemají žádné hlasovací právo v letech, kdy se vyplácejí dividendy apod.zaměstnanecké akcieněkteré akciové společnosti chtějí více zainteresovat své zaměstnance do chodu podniku, na tom, aby společnost dosahovala zisku. Proto jim prodávají část akcii, přičemž tento prodej může být zvýhodněn tím, že se prodávají za nižší kurs, než se akcie daného podniku běžně obchodují na finančním trhu. Zní na jméno, mohou být převáděny jen mezi zaměstnanci společnosti nebo zaměstnanci společnosti, kteří odešli do důchodu. Při úmrtí majitele zaměstnanecké akcie nebo ukončení zaměstnaneckého poměru v akciové společnosti, zanikají práva ze zaměstnaneckých akcií a tyto akci musí být vráceny společnosti. akcie mohou znít také: na majitelena jméno náležitosti akcií obchodní jménosídlo společnostijmenovitá hodnota akcieoznačení, zda jde o akcii na jméno nebo na doručiteledatum vydání emisevýše základního jmění a počet akcii v době vydání akcií podoba akcií akcie mohou mít různou podobunominální hodnotutržní hodnotu Podílový list (majetkový cenný papír) je vydává podílovými fondytyto fondy zakládají investiční společnosti, které shromažďují prostředky od malých vkladatelů, které pak investujíprodejem podílových listu získává fond prostředky. Ten, kdo si podílový list kupuje, zůstává i nadále vlastníkem peněžních prostředků, které do fondu vložil. Podílníci nemají právo zasahovat do hospodaření a řízení fondu, nemají žádnou valnou hromadu. Podílník má právo kdykoliv podílový list prodat zpět podílovému fondu. Kurs podílového listu kolísá podle úspěšnosti fondu. Znamená to, že náš majetek se zvětšil, pokud kurs podílového listu je vyšší, než v době, kdy jsme jej koupili. Koupí podílového listu můžeme i prodělat. Přesto výnosnost podílových listu je vyšší než u

Témata, do kterých materiál patří