Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Národní Hospodářství

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (89,75 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Národní Hospodářství = hospodářství daného státu - cílem je uspokojování potřeb - závisí na - vzdělanosti, věku, kultura, náboženství, poloze státu, přírodní podmínky, úroveň ekonomiky, politická situace, historie, nerostné bohatství, forma ekonomického systému (smíšený, centrálně řízený, zvykový, tržní) - tabulka na CLO - jednotný správní doklad - měřitelnost - inflace, HDP, nezaměstnanost, platební a obchodní bilance - zvyšování inflace vede k pře-úvěrování ekonomiky - HDP = hodnota výrobků a služeb vyprodukovaných na jednu osobu za rok daného státu - HNP = hodnota výrobků a služeb vyprodukovaných našimi občany v zahraničí - druhy inflace: - podle tempa růstu cenové hladiny - mírnou = ceny rostou pomalu, nepřevyšuje tempo hospodářského růstu - pádivou= vyšší než tempo hospodářského růstu, měna se stává nestabilní - hyperinflace = peníze ztrácejí hodnotu a přestávají vykonávat svou funkci - podle hladiny relativní ceny - vyrovnaná= nemění relativní ceny zboží a služeb - nevyrovnaná= mění relativní ceny zboží a služeb, neboli ceny statků a služeb rostou rozdílným tempem - podle očekávání - anticipovaná inflace = inflace je očekávaná, subjekty ji zakalkulují do svého rozhodování - neanticipovaná = inflace je neočekávaná, subjekty s ní nepočítají - podle příčiny vzniku - poptávkovou= zdroje inflace je nadmírný růst agregátní poptávky - nabídkovou= zdroj inflace je na nabídkové straně - nezaměstnanost - druhy- dobrovolná - nedobrovolná - formy- frikční - krátkodobá - cyklická - souvisí s hospodářským cyklem - strukturální - výpočet nezaměstnanosti - počet nezaměstnaných evidovaných na Úřadu práce / aktivní obyvatelstvo (počet zaměstnaných + počet nezaměstnaných) - obchodní a platební bilance Obchodní bilance je rozdíl mezi vývozem a dovozem zboží mezi domácí ekonomikou a zahraničím. Jde o část běžného účtu platební bilance. - sleduje poměr vývozu a dovozu - týká se jí jen běžný účet - aktivní, pasivní, vyrovnaná Platební bilance, přesněji platební bilance zahraničního obchodu, je peněžní vyjádření ekonomických transakcí mezi určitou zemí a jejími zahraničními partnery za určité období. - významný ukazatel postavení státu v mezinárodním obchodě - zahrnuje - běžný účet, kapitálový účet, finanční účet - sleduje pohyb mezinárodních investic Sektory NH - primární - zemědělství, rybolov, těžba nerostných surovin - sekundární - potravinářský průmysl, všechny průmysly - terciální - služby - quartální - věda a výzkum - OKEČ = oborová klasifikace ekonomických činností - rozděluje jednotlivé sektory NH na pododvětví - jednotlivá pododvětví mají vlastní kód - struktura NH podle EU - subjekty Národního Hospodářství - stát, domácnosti a firmy - elastická poptávka = nahraditelná poptávka, která se nahradí jiným produktem Hospodářská politika státu = spojení ekonomiky a politiky - oboje spolu souvisí - politický systém má vliv na ekonomiku - subjekty - parlamenty, vláda, ČNB - funkce - parlament - schvaluje zákony - vláda - navrhuje zákony - ČNB - řídí vnitřní a vnější politika státu - určuje 3 úrokové sazby (repo, diskontní, lombardní) - povinná minimální rezerva = objem peněz - nástroje- právní a legislativní systém - monetární systém - zajištěna ČNB - státní rozpočet a fiskální politika - má formu zákona a schvaluje státní rozpočet (všechny příjmy a výdaje) - důchodová a cenová politika - zahraniční a obchodní politika

Témata, do kterých materiál patří