Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
7. Dlouhodobý majetek

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (17,9 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

7. Dlouhodobý majetek - majetek, který podnik potřebuje k provozování své činnosti, používá se déle než jeden rok, pouze se opotřebovává Členění: Dlouhodobý hmotný majetekDlouhodobý nehmotný majetekDlouhodobý finanční majetek DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK - pořizovací cena je větší než 40.000 Kč - podnik si může stanovit libovolný limit pro zařazení majetku do kategorie DHM movitý, ale pro výpočet daně z příjmu platí limit větší než 40.000 Kč - auto, počítač, stroj, … Nemovitý - bez ohledu na pořizovací cenu - pozemky, budovy (neodepisují se, nelze určit opotřebení) DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK - software, zřizovací výdaje, licence, patenty DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK - cenné papíry = dluhopisy, akcie, vklady banky na dobu delší než 1 rok = terminované vklady Majetek, jehož pořizovací cena je menší, než 40.000 Kč (u hmotného) nebo 60.000 Kč (u nehmotného) a doba použitelnosti je delší než 1 rok, jedná se o dlouhodobý drobný majetek Oceňování DM Pořizovací cena = cena pořízení + ostatní pořizovací náklady (doprava, montáž, pojištění) Vlastní náklady - vklad ve vlastní režii, majetek pořízen vlastní činnosti Reprodukční pořizovací cena - cena stanovena znalcem (odhadem) - při zařazení již používaného DHM Pořízení DM - za pořizovací cenu- ve vlastních nákladech- za reprodukční cenu- za reprodukční cenu- za reprodukční cenu Vyřazení DM Prodej nepotřebného DMLikvidace odepsaného DM (sešrotování)DarováníPřevod z majetku do osobního vlastnictvíLikvidace v důsledku škody Opotřebení DM - může být způsobeno nevhodným umístěním (vlhké prostředí)- zejména u výpočetní techniky a elektroniky odpis = opotřebení DM v peněžním vyjádření Metody účetního odpisovaní: a)odpisování podle doby upotřebitelnosti (časové) – stanoví se procento odpisové sazby a podle něj se vypočte odpis: odpisová sazba v % = 100/doba životnosti roční odpis = VC/100 * odpisová sazba b)odpisování podle výkonů (výkonové) – při tomto odpisování si určíme výkon za celou dobu upotřebitelnosti DM. Pořizovací (vstupní) cenu DM vydělíme tímto výkonem, čímž vypočítáme hodnotu odpisu na jednotku výkonu. Touto hodnotou vynásobíme výkon v příslušném roce a tím získáme roční odpisy podle výkonu. - poplatník je uplatní jako daňově uznatelný náklad ROVNOMĚRNÉ: Podle zákona je majetek rozdělen do 6 odpisových skupin: Odpisové sazby jsou dopočteny tak, aby do konce doby odpisování byl majetek zcela odepsán. vstupní cena Roční odpis = 100 * roční odpisová sazba ZRYCHLENÉ: 1. rok:vstupní cena / koeficient pro 1. rok odpisování další roky:2 x zůstatková cena / koeficient pro další roky odpis.– n n = počet let, po které jsme již DM odepisovali Koeficienty pro zrychlené odepisování Odpisová skupina První rok odpisovaní Další dva roky odpisování Zvýšená vstupní cena 1 3 4 3 2 5 6 5 3 10 11 10 4 20 21 20 5 30 31 30 6 50 51 50 V případě technického zhodnocení, vycházíme ze zvýšené vstupní ceny a výpočet je následující: 2 x zvýšená zůstatková cena Odpis v roce tech.zhodnocení = koeficient pro zvýšenou vstupní cenu 2 x zůstatková cena Odpis v dalších letech odpisování = koeficient pro zvýšenou vstupní cena – n Technické zhodnocení DM- opotřebení DM, který byl technicky zhodnocen v roce, ve kterém dojde k TZ Navýšíme PC o TZPoužíváme sazby a koeficienty pro zvýšenou vstupní cenu Hospodaření s DM - seznámení pracovníka s výrobním zařízením- pravidelná kontrola DM a odstranění drobných poruch (výměna žárovky, …)- zajištění DM v provozu schopném stavu (výměna spojky, …)Běžné: opravy malého až středního rozsahu (výměna součástek)Generální: opravy velkého rozsahu, velmi nákladnéPreventivní: předem plánované opravy, provádí se před vznikem poruchy Financování pořízení DM: - leasing (pronájem DM)

Témata, do kterých materiál patří