Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
8. ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (23,18 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

8. ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Jedná se o jeden ze základních pilířů sociální politiky státje u nás založena na principu solidarity, tedy různí poplatníci odvádějí různé částky, ale všem je garantovaná stejná kvalitní zdravotnická péčetoto pojištění je u nás spraveno zákonem o veřejném zdravotním pojištěnítoto pojištění u nás funguje v souladu s právními předpisy EU a mezi jednotlivými zeměmi jsou podepsány smlouvy o poskytování bezplatné zdravotnické péče Rozsah pojištění z tohoto pojištění je hrazena veškerá zdravotní péče poskytnuta pojištěnci s cílem zlepšit jeho zdravotní stavtýká se v podstatě veškeré léčebné péče poskytnuté pojištěnci od narození po pitvudále je z tohoto pojištění hrazena péče související s těhotenstvím i porodem, lázeňská péče, nezbytné zdravotnické pomůcky Plátci pojištění: Pojištěnci Zaměstnanci osoby v pracovněprávním poměru, ve služebním stavu (tj. policie) členové družstev vykonávající pro družstvo nějakou činnost, za kterou jsou honorováni jednatelé s.r.o., komanditisté k.s., poslanci, senátoři, prezident, soudci, pěstouni vězni, kteří byli během výkonu trestu zařazeni k výkonu trvalých prací OSVČ osoby podnikající na základě Živnostenského zákona osoby provozující zemědělskou nebo lesnickou činnost osoby provozující podnikatelskou činnost na základě jiných zákonů a právních norem (lékaři, advokáti…) osoby podnikající na základě Zákona o ochraně autorských práv (Bílá, Gott) osoby mající příjmy z výkonu nezávislého povolání OBZP osoby bez zdanitelných příjmů, které mají na území ČR trvalý pobyt a jsou starší 26-ti let Zaměstnavatel libovolné FO či PO, které zaměstnává alespoň jednoho zaměstnance a vyplácí mu mzdu, tím jsou plátci ZP za sebe i své zaměstnance stát je plátcem za nezaopatřené děti bez vlastních příjmů do 26-ti let ženy na mateřské dovolené osoby pobírající dávky z důchodového pojištění osoby pobírající invalidní důchod 3. stupně nezaměstnaní, kteří jsou registrování na úřadu práce Platba sociálního pojištění platba zdravotního pojištění činí13,5 % (zaměstnanec – 4,5% ; zaměstnavatel – 9%) z vyměřovacího základu (VZ) za rozhodné období (RO)VZ pro zaměstnance činí úhrn hrubých mezd zúčtovaných u zaměstnavatele v souvislosti s výkonem práceVZ pro zaměstnavatele činí úhrn hrubých mezd zaúčtovaných zaměstnancůmVZ pro OSVČ je50 % z příjmů z podnikání a jiné výdělečné činnosti po odečtení výdajů nutných na jeho dosažení, zajištění a udrženíOSVČ zasílá každý měsíc své zdravotní pojišťovně na specializovaný účet u ČNB, min. záloha2.024,- Práva a povinnosti pojištěnce Práva: změnit maximálně 1x za 12 měsíců ZP, avšak vždy pouze k 1. 1. a pojištěncem se stává od 1.7. anebo 31. 7. a pojištěncem se stává 1. 1. na výběr ošetřujícího lékaře, či jiného odborného pracovníka zdravotnictví, pokud má s příslušnou pojišťovnou smlouvu na výběr transportní služby při porodu na poskytnutí zdravotní péče bez úhrady na bezplatné poskytnutí zdravotnických pomůcek podílet se na kontrole poskytování zdravotní péče Povinnosti: řádně a včas platit zálohy zdravotní pojišťovně oznamovací povinnost - oznámit ZP příp. zaměstnavateli veškeré změny, které mají vztah k poskytování zdravotní péče vyvarovat se jednání, které by mohlo vést k ohrožení zdraví či života pojištěnce či někoho jiného ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA Zdravotní pojišťovna je specializovaná zdravotní a finanční instituce, jejímž hlavním úkolem je provádět všeobecné zdravotní pojištění. Způsob a rozsah provádění zdravotního pojištění je dán platnými právními normami.V Českuzabezpečuje:výběr zdravotního pojištění od pojištěnců, zaměstnavatelů pojištěnců a českého státuúhradu zdravotní péče podle smluv uzavřených se zdravotnickými zařízenímiúhradu nákladů za neodkladné léčení pojištěnců a to jak na území České republiky, tak i v ciziněúhradu částek přesahujících limit pro regulační poplatky a doplatky za léčivé přípravkyvýběr regresů a náhrad v případě cizího zavinění, např. autonehody, pracovní úrazy, poranění a nemoci vzniklé v důsledku trestné činnosti apod. Seznam českých zdravotních pojišťoven Česká průmyslová zdravotní pojišťovnaOborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictvíRevírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovnaVojenská zdravotní pojišťovna České republikyVšeobecná zdravotní pojišťovnaZaměstnanecká pojišťovna ŠkodaZdravotní pojišťovna Metal-AlianceZdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra

Témata, do kterých materiál patří