Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Podnikání jako základ tržní ekonomiky

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (19,59 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

15a) Podnikání jako základ tržní ekonomiky soustavná činnost, která je provozována samostatně vlastním jménem, na vlastní účet, jejímž účelem je získání zisku →na vlastní účet - podnikatel hradí veškeré náklady a patří mu výnosy, které činnosti přinesly náklad v peněžních prostředcích vyjadřuje spotřebu majetku, cizích výkonů a práce zaměstnanců za určitým účelem (výroba výrobku, poskytnutí služby)výnos = oceněný výkon, vyjadřuje dosažené peněžní prostředky za prodej výrobků, zboží a služebhospodářský výsledek Podnikatel= osoba, která podnik zpravidla zakládá a jeho činnosti provozuje za účelem dosažení zisku, přitom nese riziko ztráty FO - každý jednotlivec způsobilý k právním úkonůmzpůsobilost k právům a povinnostem - vzniká narozením a zaniká smrtí, je neomezitelná a nezrušitelná, patří sem oblast základních lidských právzpůsobilost k právním úkonům - získáme postupně (v 15 letech po ukončení povinné školní docházky může činit právní úkony = pracovně právní vztahy; dosažením 18. let může činit veškeré právní úkony) PO - organizace (společenství), jsou považovány za samostatný právní subjektje tvořena FO, PO, kombinací obouvznikají kvůli uskutečnění činnosti ve větším rozsahu, →obce, politické strany, hnutí, náboženské organizace… upraveny obchodním zákoníkem a živnostenským zákonemživnostenský rejstřík – seznam, ve kterém jsou uvedené FO, živnosti v regionu jsou vedeny na živnostenském úřaděobchodní rejstřík - veřejný seznam všech PO a některých FO, je vedený u rejstříkového soudu v místě krajského soudustát, který prostřednictvím svých orgánů zakládá PO Podnik = určitá organizovaná instituce, která podniká při své činnosti používá výrobní faktorycíl: zajistit statky a služby, uspokojování potřeb a zhodnocení uložených prostředků Znaky:samostatně hospodařící subjekt podnikání – má různou formu vlastnictví (soukromý, státní), určuje si způsob a cíle podnikatelské činnosti -právní samostatnost - vystupuje vůči svému okolí jako subjekt, který má vlastní jméno a práva a povinnosti, které jsou vymezeny zákony -ekonomická samostatnost – hospodaří sám, ze svých V si hradí N, na trhu vystupuje jako samostatný subjekt → prodává své výkony a dosahuje zisku, své zdroje používá k zajištění cílů, určuje si předmět své podnikatelské činnosti - při činnosti používá výrobní faktory - zajišťuje statky a služby pro uspokojování cizích potřeb Podnikatelský záměr - zpracovává představu o podnikatelské činnosti, účelu podnikání, zdrojů financování a očekávaném zisku definuje cíle podniku a prostředky k jejich dosaženíhledá nápad = výklenek v rovné zdi → něco, co na trhu chybí a co se dá prodávat nebo poskytovat → prověření nápadu - zda je na trhu skulinka = průzkum trhu → předběžný propočet Členění: 1)podle vlastnictví a) soukromé- živnost b)společné - obchodní společnosti a družstva c)státní - státní podniky d)smíšenéa jiné - podniky se zahraniční účastí 2)podle právní a org. formy a)živnosti - upravené živnostenským zákonem b)obchodní spol. a družstva - upraveno občanským zákoníkem c)státní podniky - upraveny podle zákonu státních podniků 3)podle rozsahu působnosti – obecní, krajská, celostátní 4)podle zaměření činnosti - obchodní, výrobní, poskytující služby 5)podle velikosti Organizace - širší pojem než podnik jakákoli instituce, která vznikla na základě předepsaného zákonného způsobu založení, podle pravidel se také chová Druhy: a)ziskové - výdělečné, cíl dosažení zisku b)neziskové - cílem není dosáhnout zisku

Témata, do kterých materiál patří