Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Základní pojmy obecné ekonomické teorie

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (61 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

2. Základní pojmy obecné ekonomické teorie obecná ekonomická teorie = zabývá se nejobecnějšími zákonitostmi ekonomického života společnosti, popisuje abstraktní mechanismy a jejich fungování, které umožňují pochopit logiku reálných ekonomických procesů Pozitivní a normativní ekonomika a) POZITIVNÍ eko. = popisuje ekonomickou realitu takovou, jaká je (míra nezaměstnanosti v roce X v zemi X činila 5%) b) NORMATIVNÍ eko. = popisuje, ale i hodnotí (pokud míra nezaměstnanosti přesáhne 5%, bude činit sociální problémy) Mikro a makroekonomie a) MIKROEKONOMIE = zkoumá chování dílčích(jednotlivých) subjektů trhu (domácností a firem) b) MAKROEKONOMIE = zkoumá ekonomiku jako celek (HDP, inflace, vývoz, dovoz) EKONOMIE = věda o ekonomice(národním hospodářstvím); hledá pohnutky lidí, které vedou k tomu aby uspokojovaly svoje potřeby, způsoby jakými je mohou uspokojovat a ochotu lidí něco vyrábět ABSTRAKCE = pomíjí reálné prostředí a zaměřuje se na podstatné složky studovaného problému SYNTÉZA = vychází zanalýzy (rozložení problému na části)  klam z kompozice (co platí pro část nemusí platit pro celek) INDUKCE = od jednotlivosti přecházíme k obecným poznatkům DEDUKCE = z určitých předpokladů vyvozujeme závěr POST HOC KLAM = hospodářské jevy probíhají v čase; jestliže jevA proběhl dříve než jevB, nemusí jevA být příčinnou jevuB - při výkladu ekonomické teorie se využívá grafů, které ilustrují vztah mezi proměnnými (větší srozumitelnost) Potřeby: a) EKONOMICKÉ (jídlo; oblečení) jsou uspokojovány s potřebou výrobků a služeb, které jsou produktem hospodářské činnosti b) NEEKONOMICKÉ (sex; láska) nejsou produktem hospodářské čin.  to co slouží k uspokojování potřeb =STATEK - s omezením statků je spojen problém tzv. VZÁCNOSTI = aby byl statek vzácný, musí být pro někoho užitečný, a musí ho být omezené množství (ropa; uhlí) Ekonomické statky potřeby – neomezené zdroje – omezené - většinu předmětů, které člověk potřebuje označujeme jako EKONOMICKÉ STATKY = statek, který je potřeba vyrábět, na rozdíl od tzv.VOLNÉHO STATKU v přírodě(vzduch, voda) - při výrobě ekonomických statků člověk používá VÝROBNÍ FAKTORY(půda, práce, kapitál, technologie) Půda = prvotní výrobní faktor; je produktem přírody,, ale není volným statkem, protože je jeho množství omezené; je vzácným statkem, není výsledkem výroby zvláštnosti: a) rozdílná úrodnost b) rozdílná poloha Práce = prvotní výrobní faktor; především lidská činnost; zvláštnosti: - je do značné míry ovlivněna mimoekonomicky kvalita a kvantita práce je ovlivněna duševními a fyzickými vlastnostmi člověka nedobrovolná nezaměstnanost dobrovolná nezaměstnanost W .... WAGE(plat) L .... LABOUR(práce) Kapitál = druhotný výrobní faktor; je výsledkem předchozí výroby; nebyl vyroben pro bezprostřední spotřebu, ale proto, aby se stal výrobním faktorem(kosa, traktor) Technologie = zvláštní druh kapitálu; nemá podobu hmotných statků, ale nějakého originálního pracovního postupu - každý výrobní faktor při správném použití přináší majiteli určitý důchod(příjem) - důchodem použití pozemku = pozemková renta - použití práce = mzda - použití kapitálu = zisk, úrok Dělba práce - týká se pracovních činností(každý se specializuje na to, čemu nejlépe odpovídají jeho schopnosti) - ovlivňuje efektivnost společenské výroby stejně jako výrobní faktory - čím je dělba práce rozvinutější, tím složitější je ekonomický systém - znamená specializaci účastníků výroby na jednotlivé pracovní činnosti nebo pracovní operace - historicky první dělbou práce je tzv.přirozená dělba práce , která spočívala v rozdělení pracovních činností mezi muže a ženy společenská dělba práce: oddělení pastevců a zemědělců řemeslníci obchod od výroby služby dělba práce v pracovních operacích: historicky mladší; souvisí s rozvojem výroby; založena na technickém vývoji - specializace na pracovní operace vznikla z manufakturní výroby - pokud se věnuje určité operaci, zdokonalí se a je výkonnější - specializace zefektivňuje výrobu - dělbu práce můžeme posuzovat i z hlediska územního potom hovoříme o tzv.mezinárodní dělbě práce - dělbu práce ovlivňují i klimatické podmínky Směna a peníze - dělba práce je příčinou(předmětem)směny a zároveň rozvoj směny působí na dělbu práce - směna prošla historickým vývojem závislosti na společných poměrech a zájmech na vlastnických formách - první podobou směnyBARTER = přímá výměna výrobku za výrobek(naturální směna) tato forma je složitá i omezená vyvolala nutnost najít univerzální směnný prostředek; dříve to bylo vybrané zboží, později peníze - peníze se vyvinuli jako produkt rozvoje směny , tzn., že zboží se smění v určitých kvantitativních poměrech - historickým vývojem se postupně jako prostředek směny vydělilo zlato(má určité vlastnosti, které ostatní zboží nemělo) a) dělitelnost b) trvanlivost c) stejnorodost d) velká hodnota(kupní síla)  tomuto období se říká MONETIZACE ZLATA - v 70.letech 20.století byla dovršena DEMONETIZACE ZLATA = nahrazování zlata v oběhu papírovými penězi Funkce peněz a) prostředek směny(transakční prostředek) – vystupují ve formě oběživa(mince, bankovky) a ve formě depozitních peněz (peníze na účtu) b) míra hodnot(prostředek oceňování) – peníze dávají cenu určitého zboží tím pádem slouží k vzájemnému srovnávání výrobků a služeb c) uchovatel hodnoty – nejsou vynakládány čímž se vytváří předpoklad pro možné využití v budoucnosti; jako uchovatel hodnoty lépe slouží nemovitosti, starožitnosti Naturální výroba Je určena pro vlastní nebo cizí spotřebu (např.otrok pracuje pro otrokáře), která není uskutečňována prostřednictvím trhu. Zbožní výroba- uskutečňována prostřednictvím trhu a je to výroba pro cizí spotřebu.

Témata, do kterých materiál patří